+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 27 ივნისს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

  1.  

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის N8-15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ დადგენილების პროექტის თაობაზე

(23.06.2017. №10/7292)

 

ელენე კაპანაძე/

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის მოადგილე//

ალექსანდრა ობოლაძე

საკადრო რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

  1.  

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(23.06.2017. №10/7320)

 

ელენე კაპანაძე/

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსის მოადგილე//

ალექსანდრა ობოლაძე

საკადრო რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

  1.  

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების  საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(22.06.2017. №04/7210)

 

ვასილ ჭიღლაძე

მერიის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე

  1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

(22.06.2017 N04/7210)

 

ვასილ ჭიღლაძე

მერიის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე

  1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 22  დეკემბრის N19-61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 (22.06.2017; #04/7210)

 

ვასილ ჭიღლაძე

მერიის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე

  1.  

 

2012 წლის 9 იანვარს გაფორმებული „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების დადასტურებისა და შესაბამისი ვალდებულების შესრულების ვადის დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ფიზიკური პირის - ეკა კოპალეიშვილის (პ/ნ:01015023159) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(13.06.2017 N04/6871)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  1.  

 

შპსთბილისის პარკებსა“(/ 202365573) და შპსჯინის“ (/ 204993490) შორის 2008 წლის 5 ივნისს იჯარის ხელშეკრულებაში (რეესტრში რეგისტრაცის N3621/1) ვალდებულების პირობის შეცვლისა და ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(15.06.2017 N04/7004)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  1.  

 

. თბილისში, პუშკინის ქუჩა #9-ის მიმდებარედ  (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.018.058)  37 კვ. მიწის ნაკვეთის შპსჯეოთურ კაფეტერია ენდ ფუდ კომპანისათვის (/:405130255)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(21.06.2017 N04/7185)

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  1.  

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ  - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 5 დეკემბრის NQN1174006 გადაწყვეტილებით  განსაზღვრული საიჯარო პირობებით გათვალისწინებული ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის გამო დარიცხული პირგასამტეხლოსგან შპსპეპეს“ (/ 404980286) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(21.06.2017 N04/7185)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

LiveZilla Live Chat Software