+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

23 ივნისს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

 

 

„სსიპ ქალაქ თბილისის N150 საჯარო სკოლისთვის ალექსანდრე ცინცაძის სახელის მინიჭების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე’’

 

 

 

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 27 დეკემბრის  N33-92  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

მარიამ ჩივაძე

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურეობის საქალაქო სამსახურის იურისტი

 

 

. თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზირი N30-ში მდებარე 8 კვ.. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.03.041.027) სსდი ენდ ბი საქართველოსთვის“ (/: 404917131) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(05.06.2017 N04/6560)

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

ქალაქ თბილისში, . აბაშიძის ქუჩის მიმდებარედ 81-89-ის მიმდებარედ 535 კვ. . მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.023.028) 16 კვ. . მიწის ნაკვეთის შპსასორტი - ვერესთვის“ (/: 404880474) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(05.06.2017. 04/6560)

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

. თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.061.038) 8 კვ. მიწის ნაკვეთის შპსOrganica“-სთვის (/:400056461)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(05.06.2017 N04/6560)

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

 

.თბილისში, შარდენის ქუჩაზე მდებარე 606 კვ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.061.038) 14 კვ. მიწის ნაკვეთის ინდივიდუალური მეწარმეგია ნიშნიანიძისთვის“ (/: 01008005544) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(05.06.2017; N04/6560)

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

ქალაქ თბილისში, ბამბის რიგში მდებარე 422 კვ. მიწის ნაკვეთიდან (/: N01.18.03.061.041)  19 კვ. მიწის ნაკვეთის შპსარტ-მონტესთვის“ (/: 406159151) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(05.06.2017. N04/6560)

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

2012 წლის 9 იანვარს გაფორმებული „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საინვესტიციო ვალდებულების შესრულების დადასტურებისა და შესაბამისი ვალდებულების შესრულების ვადის დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ფიზიკური პირის - ეკა კოპალეიშვილის (პ/ნ:01015023159) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(13.06.2017 N04/6871)

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

 

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა (/ 205296375) და ფიზიკურ პირ რამაზ კვერნაძეს (/ 01025014596) შორის 2015 წლის 4 მაისს გაფორმებული N-266-47-12867 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის/დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან ფიზიკური პირის რამაზ კვერნაძის (/ 01025014596) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(13.06.2017 N04/6871)

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

 

 

შპსთბილისის პარკებსა“(/ 202365573) და შპსჯინის“ (/ 204993490) შორის 2008 წლის 5 ივნისს იჯარის ხელშეკრულებაში (რეესტრში რეგისტრაცის N3621/1) ვალდებულების პირობის შეცვლისა და ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(15.06.2017 N04/7004)

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

 

2012 წლის 28 თებერვალს გაფორმებული. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპრივატიზაციო საფასურის (ნასყიდობის საფასურის) გადაუხდელობის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ფიზიკური პირის ეთერ კვარაცხელიას (/: 01017036030) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(15.06.2017. 04/7004)

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა (/ 205296375) და ფიზიკურ პირ გიორგი ბერიძეს (/ 01024064947) შორის 2015 წლის 4 მაისს გაფორმებული N-266-5-12843 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის/დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან ფიზიკური პირის გიორგი ბერიძის (/ 01024064947) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(13.06.2017 N04/6871)

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

. თბილისში, პუშკინის ქუჩა #9-ის მიმდებარედ  (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.018.058)  37 კვ. მიწის ნაკვეთის შპსჯეოთურ კაფეტერია ენდ ფუდ კომპანისათვის (/:405130255)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(21.06.2017 N04/7185)

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ  - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 5 დეკემბრის NQN1174006 გადაწყვეტილებით  განსაზღვრული

LiveZilla Live Chat Software