+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

2 მარტს 17:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში , საკრებულოს სხდომა გაიმართება.

 

მის:   თავისუფლების მოედანი N2                        

 

საკითხის დასახელება

 

1. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე (N04/3486 24.02.2015)   

 

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელოვნების სკოლებისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად (წარმატებული მოსწავლეებისა და მათი მასწავლებლების წახალისების მიზნით) დაფინანსების პროგრამისა და განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე (N04/2427 09.02.2015)   

 

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის “თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრის” დაფუძნების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (04/3762  26.02.2015).   

 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (04/3121  18.02.2015)   

 

5. ქ.თბილისის, იალბუზის ქუჩა N14-ის მიმდებარედ არსებულ 4020 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის გადაცემის თაობაზე (06/3109  18.02.2015)   

 

6. ქ.თბილისში, დაბა კოჯორში, ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული 12092450 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან 1600 კვ.მ მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს სასარგებლოდ გადაცემის შესახებ (06/3114 18.02.2015)   

 

7. 2011 წლის  7 ნოემბრის ქ.თბილისის მერიის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს Nე-59-22-3291 გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული წლიური სარგებლობის საფასურის (ქირის) გადაუხდელობისათვის დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან როზა რეხვიაშვილის გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (N04/3553 24.02.2015)   

 

8. ქ.თბილისის მერიის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2012 წლის  12 მარტის Nე-102-62-4732 და Nე-102-64-4734 გადაწყვეტილებებით გათვალისწინებული სარგებლობის საფასურის (ქირის) გადაუხდელობისათვის დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან იოსებ გაფრინდაშვილის გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (N04/3553 24.02.2015)   

 

9. 2010 წლის 11 იანვარს ქ.თბილისის მერიასა და შპს „ლანცეტს“ შორის გაფორმებული ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის ხელშეკრულების და მასში შესული ცვლილების 4.3 პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულების ვადის დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან შპს „ლანცეტის“ გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (N04/3553 24.02.2015)   

 

10.შპს „გლდანი ავტოპარკინგსა“ და ქ.თბილისის მთავრობას შორის 2012 წლის 17 ივლისს  გაფორმებული „ქალაქ თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთულის საკუთრებაში არსებული საზოგადოების კაპიტალში არსებული წილის პირდაპირი განკარგვის წესით მართვის უფლებით გადაცემის თაობაზე“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დარღვევისათვის დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (N04/3553 24.02.2015)   

 

11.ქ.თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და სს „თელასს“ შორის 2011 წლის  12 ივლისს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულების ცალმხრივად  მოშლისა და საინვესტიციო ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო დარიცხული ან/და დასარიცხი პირგასამტეხლოს გადახდის ვალდებულებისაგან გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (N04/3553 24.02.2015)   

 

12.„სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“ პროექტის ფარგლებში აშენებული სახლების ბენეფიციარებისათვის თხოვების ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (N04/3553 24.02.2015)   

 

13 .შპს „სინათლის ქალაქის“ კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიცემის თაობაზე (N04/3757 26.02.2015)   

 

14. პირობებით  გამოცხადებულაუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი 2010 წლის 9 აგვისტოს N5-55-158 ოქმის (ადმინისტრაციული დაპირება) პირობებით განსაზღვრულ ვალდებულებაში ცვლილების შეტანაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (N04/3757 26.02.2015)   

 

15. ქ.თბილისის, გარკვეული მიწის ნაკვეთების სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (N04/3757 26.02.2015)   

 

16. ქ.თბილისის მთავრობასა და შპს „მედჯგუფი საქართველოს“ შორის 2012 წლის 21 მარტს გაფორმებული „ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულების 4.1. პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით ნაკისრი ვალდებულებისგან გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(N04/3757 26.02.2015)   

 

17. ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ვეკუას ქ.N1-ში არსებული მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (N04/3754 26.02.2015)   

 

18. ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, მუხიანში, შპს „დარიალის“ მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების  შესახებ (N04/3754 26.02.2015)   

 

19. ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ქობულეთის  შესახვევის, ბ. ბურკიაშვილის შესახვევისა და გ. შატბერაშვილის ჩიხი მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (N04/3754 26.02.2015)   

 

20. ქ.თბილისში, ეგნატე და ვახტანგ ფიფიების ქ.N1, N3, N5-ში, თევდორე მღვდლის ქ.N15, N17-ში, თევდორე მღვდლის I ჩიხის N3, N5, N7-ში მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (N04/3754 26.02.2015)   

 

21. ქ.თბილისში, ვარკეთილი-2-სა და ვაზისუბანს შორის  არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (N04/3754 26.02.2015)   

 

22.  ქ.თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების  შესახებ (N04/3754 26.02.2015)   

 

23. ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, გ. ჭყონდიდელის ქ. N22-ში საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შთანხმების  შესახებ (N04/2903 16.02.2015)   

 

24. ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების  შესახებ (N04/2903 16.02.2015)   

 

25. ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის შესახვევის N17-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების  შესახებ (N04/2903 16.02.2015)   

 

26. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის შესახებ (N10/3395 23.02.2015)  

LiveZilla Live Chat Software