+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 8 მაისს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.


 

 

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

 

 

 “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უნებართვო გარე ვაჭრობის აღკვეთისას სამართალდარღვევის საგნის (საქონლის) კონფისკაციის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 (02.05.17; #04/5337)

 

გიორგი კიკვიძე/ირაკლი გურგენიძე

 

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენლები

 

 

ქ.თბილისში, აკაკი წერეთლის გამზირი N56-ის მიმდებარედ, 1005კვ.მ მიწის ნაკვეთის (მიწის საკადასტრო კოდი: 01.13.05.011.009) შპს „პეკულისთვის“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 205173550) იჯარის უფლებით გადაცემის შესახებ 2010 წლის 26 აპრილს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანისა და მისი ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2011 წლის 9 ივნისის N01-4/248 ბრძანებით განსაზღვრულ საიჯარო პირობებში ცვლილებების შეტანისა და ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(28.04.2017; N04/5244)

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირის VII კვარტალი, კორპუსი N5ა-ბ-ს მიმდებარედ, 639 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N 01.14.04.017.023) 40 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „საოჯახოსთვის“ (ს/კ: 425053700) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(28.04.2017 N04/5244)

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

 

„N01.11.12.022.023, N01.11.17.008.032 და N01.11.17.005.088  საკადასტრო ერთეულების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(22.02.2017; N04/2387)

 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

2016 წლის 9 აპრილს შპს “ალმა ტრანსპორტსა“(ს/კ:405142821) და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს შორის გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულებით(სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის N160405188) გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის/დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს „ალმა“-ს (ს/კ:204873388) გათავისუფლების საკითხი

(05.05.2017;04/5481)

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

LiveZilla Live Chat Software