+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

8 მაისს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა. 

 


დღის წესრიგი:

 

 

1.      .თბილისში, აკაკი წერეთლის გამზირი №56-ის მიმდებარედ 1005 კვმ მიწის ნაკვეთის (მიწის საკ/კოდი:01.13.05.011.009) შპსპეკულისთვის/ 205173550) იჯარის უფლებით გადაცემის შესახებ 2010 წლის 26 აპრილს გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანისა და მისი ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებქალაქ თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს 2011 წლის 9 ივნისის №01-4/248 ბრძანებით განსაზღვრულ საიჯარო  პირობებში ცვლილებების შეტანისა და ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ.( №04/5244)

 

2.      .თბილისში, ვაჟა ფშაველას გამზირის VII  კვარტალი, კორპუსი №5--- მიმდებარედ, 639 კვმ მიწის ნაკვეთიდან (საკ/კოდი: №01.14.04.017.023) 40 კვმ მიწის ნაკვეთის შპსსაოჯახოსთვის“ (/ 425053700) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.( №04/5244)

 

3.      .თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზირი#41-ში, პირველ სართულზე მდებარე 86,32 კვმ ფართზე (/ №01.10.15.017.003.01.540) იჯარისფორმით სარგებლობის უფლების შეწყვეტის, ამავე უძრავი ქონების  ფიზიკური პირის რუსუდან კიკალეიშვილისთვის (/:01010001219) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და .თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპქონების მართვის სააგენტოს“ 2014 წლის 14 იანვრის Q№1185368 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული საიჯარო პირობებით გათვლისწინებული პირგასამტეხლოსგან მოიჯარის გათავისუფლების შესახებ (№04/19964)

 

4.      №01.11.12.022.023; №01.11.17.008.032 და №01.11.17.005.088) საკადასტრო ერთეულების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანია შპსportal”-თან (/ 404989241) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე. (№04/2387)

 

5.      2016 წლის 19 აპრილს შპს ,,ალმა ტრანსპორტსა’’ (/: 405142821) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს შორის გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულებით (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის N160405188) გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის/ დარღვევის გამო დაკისრებული/ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპსალმა“-  (/: 204873388) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 

6.      ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (##04/412 - მე-13 პოზიცია (AR1459581); 04/785 - მე-16 პოზიცია (AR1449535); 04/3750 - მე-7 პოზიცია (AR1483135); 04/3515 - მე-2 პოზიცია (AR1480603) ; 04/5167)

 

7.      განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტები, განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებები და განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილებების შეტანის საკითხები (##04/3677; 3677 (დამატება); 04/4221; 04/5340; 04/5527)

 

1.   . თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ლიპტოვის . №8, №17-ში, თბილისის ზღვა, ბეშენოვას . №7,№7,№9,№22,№24,№26,№28,№30-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (04/3677; 04/4221) - AR 1467519

 

2.   . თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილის #51-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (/: 01.19.15.005.070) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (#04/4057)AR1481979

 

3.   ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, კაიროს ქუჩა #81-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 01.19.22.011.012) ტექსტილის ფაბრიკის პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (#04/5527) – AR1494021

 

  

LiveZilla Live Chat Software