+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

8 მაისს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.       

საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფებისა და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრი№20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს  №04/3476 21.03.2017)

2.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უნებართვო გარე ვაჭრობის ფაქტების აღკვეთისას სამართალდარღვევის საგნის (საქონლის) კონფისკაციის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/533702.05.2017)

3.       

ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირის VII კვარტალი, კორპუსი №5ა-ბ-ს მიმდებარედ 639  კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ.: N01.14.04.017.023) 40 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს "საოჯახოსთვის" (ს/კ.: 425053700) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/5244 – 28.04.2017)

4.       

ქ.თბილისში, აკაკი წერეთლის გამზირი №56-ის მიმდებარედ, 1005 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: 01.13.05.011.009) შპს "პეკულისთვის" (ს/კ.: 205173550) იჯარის უფლებით გადაცემის შესახებ 2010 წლის 26 აპრილს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანისა და მისი ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ ქ.თბილისის მერიის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2011 წლის 9 ივნისის N01-4/248 ბრძანებით განსაზღვრულ საიჯარო პირობებში ცვლილებების შეტანისა და ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ (საკრებულოს - №04/5244 – 28.04.2017)

5.       

№01.11.12.022.023, №01.11.17.008.032 და №01.11.17.005.088 საკადასტრო ერთეულების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/2387 – 22.02.2017)

6.       

2016 წლის 19 აპრილს შპს "ალმა ტრანსპორტსა" (ს/კ.: 405142821) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს შორის გაფორმებული იჯარის ხელშკრულებით (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის №160405188) გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის/დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს "ალმა"-ს  (ს/კ.: 204873388) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს - №04/5481 – 05.05.2017)

7.       

ქ.თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზირი №41-ში, პირველ სართულზე მდებარე 86.32 კვ.მ. ფართზე (ს/კ.: №01.10.15.017.003.01.540) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლების შეწყვეტის, ამავე უძრავი ქონების ფიზიკური პირის რუსუდან კიკალეიშვილისთვის (პ/ნ.: 01010001219) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ "ქონების მართვის სააგენტოს" 2014 წლის 14 იანვრის Q№1185368 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული საიჯარო პირობებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოსგან მოიჯარის გათავისუფლების შესახებ (საკრებულოს - №04/19964 - 8.12.2016)

8.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №04/3515 21.03.2017; №04/5167 27.04.2017; №04/4366 04.04.2017; №04/412 12.01.2017; №04/685 18.01.2017; №04/3750 23.03.2017)

9.       

. თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილის №51-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.19.15.005.070) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/5340  02.05.2017)

10.   

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ლიპტოვის ქ. №8, №17-ში, თბილისის ზღვა, ბეშენოვას ქ. №7,№7ა,№9,№22,№24,№26,№28,№30-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/3677  23.03.2017№04/3677-ის დამატებითი დოკუმენტაცია 05.05.2017)

11.   

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, კაიროს ქ.№81-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი №01.19.22.011.012) ტექსტილის ფარიკების პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ  (საკრებულოს - №04/5527  05.05.2017)

LiveZilla Live Chat Software