+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

28 აპრილს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა პერსონალური შემადგენლობის ცვლილების საკითხი

 

თევდორე კობახიძე

 

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

ლევან მიქავა

 

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით და 1252 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ ორგანოში წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ

ვასილ აბულაძე

 

ტანსპორტის საქალქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3   კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების  შესახებ“   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

ვასილ აბულაძე

 

ტანსპორტის საქალქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროდ განსაზვრული ავტობუსებით (M2 კატეგორია) მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების დამტკიცების შესახებ“

ვასილ აბულაძე

 

ტანსპორტის საქალქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის  N33-92 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მარიამ ჩივაძე

 

ჯანდაცვისა და სოც. მომსახურების სამსახურის იურისტი

 

,,ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე-35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის N11-44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''

დავით ჩანქსელიანი

შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

 

„ქალაქ თბილისში, თემქის დასახლების III მიკრორაიონის II კვარტლის N36, N37, N38 კორპუსების მიმდებარედ არსებული 850 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.12.02.013.061) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს გადაწყვეტილებებით გათვალისწინებული სარგებლობის საფასურის (ქირის) გადაუხდელობისათვის დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან ზაზა დოლიძის (პ/ნ:01023003897) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2014 წლის 20 თებერვლის NQN1189886გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის გამო დარიცხული პირგასამტეხლოსაგან შპს „დიენს DNS“-ის (ს/კ 405023040) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ 

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი N38-ის მიმდებარედ არსებული 63კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 30 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ბერნისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

„ქალაქ თბილისში, ილია ვეკუას ქ. N51 -ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.014.093; N01.11.12.014.094) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით შპს „ორიგინალი +“ -ისთვის (ს/კ 400081095) გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

ქ.თბილისში, კახეთის გზატკეცილსა და შერვაშიძის ქუჩას შორის მდებარე 900 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.17.08.075.025), ქ.თბილისში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩაზე მდებარე 1817 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.19.20.001.108), ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრზე მდებარე 1367 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.72.14.007.615), ქ.თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი  გზის მიმდებარედ 2173 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.10.11.001.168), ქ.თბილისში, წურწუმიასა და ნ.ირბახის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.17.01.050.017) შპს "კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ"-ისთვის (ს/კ.: 404520363) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე/თამარ მათიაშვილი

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

LiveZilla Live Chat Software