+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 25 აპრილს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის და გარემოს დაცვის კომისიების გაერთინებული სხდომა. 

 

 

დღის წესრიგი:

 

1.      ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (##04/3685; 04/4366; 04/4485; 04/4907)

 

2.      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამით ,,სატრანსპორტო  ინფრასტურქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები“ (კოდი: 01 02 01) გათვალისწინებული ღონისძიების ,,საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების მიზნით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება“ განხორიცელების წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივლისის #18-51 დადგენილებაში ცვლილების შტანის შესახებ (04/4394)

 

3.      ,,ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის #33-99  დადგენილებაში ცვლილების შტანის შესახებ (04/4008)

 

4.      ,,საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეუგლირებად სფეროდ განსაზღვრული ავტობუსებით (მ2 კატეგორია) მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრების ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ (04/4887)

 

 

5.      . თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (04/4885)

LiveZilla Live Chat Software