+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

24 თებერვალს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

 1. 1.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიათა პერსონალური შემადგენლობის ცვლილების საკითხის თაობაზე“

 

 

თევდორე კობახიძე

 

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდოამრე

 

 1.  

ფრაქციის „თბილისი“  სახელწოდების გადარქმევისა და ფრაქცია „მოძრაობა თავისუფლებისთვის - თბილისი“ დარქმევის თაობაზე

(ცნობის სახით)

 

თევდორე კობახიძე

 

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდოამრე

 

 1.  

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ”  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის

№17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 

 

სევდია უგრეხელიძე

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

 

 1.  

„საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის გადაუდებელი აუცილებლობისას წინასწარი, სრული და სამართლიანი ანაზღაურების პრინციპის დაცვით, ზვიად ნაზღაიძის (პ/ნ: 65002001290) საკუთრებაში არსებული N01.14.14.002.092 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების ჩამორთმევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.14.05.007.473) ზვიად ნაზღაიძისათვის (პ/ნ: 65002001290) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების გზით გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის N419 განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ’’

 

მარინა დათუკიშვილი

 

ფრაქციის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ წევრი

 

 1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის  საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის N30-87 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ“

ლევან მიქავა

 

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 1.  

სსიპ ქალაქ თბილისის N9 საჯარო სკოლისათვის ნოდარ ახალკაცის სახელის მინიჭების თაობაზე

თამარ ტალიაშილი

 

განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე

 1.  

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივლისის N18-50  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 

ზაზა ცინაძე

 

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 1.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა“ (კოდი 07 05 03) ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების წახალისებისა და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ“

ზაზა ცინაძე

 

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 1.  

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დაფუძნებისა და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’

 

თემურ ფხალაძე

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-93 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე‘

 

თემურ ფხალაძე

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მიერ გაწეული ცალკეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის წესის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N33-141 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე“

 

თემურ ფხალაძე

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსი

 1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების (ძაღლების, კატების) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის №7-28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” 

თემურ ფხალაძე

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსი

 1.  

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 103-ე მუხლით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით და 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის N28-117 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე“

თემურ ფხალაძე

 

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსი

 1.  

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის N33-92 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 

მარიამ ჩივაძე

ჯანდაცვისა და სოც. მომსახურების საქალაქო სამსახურის იურისტი

 1.  

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე 210 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.72.14.042.917) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე

 

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

„ქალაქ თბილისში ნუცუბიძის ფერდობზე, მხატვრების დასახლების მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 6738 კვ.მ (ნაკვეთი 02/028, საკადასტრო კოდი: N01.14.02.002.028) და 6276 კვ.მ (ნაკვეთი 02/027, საკადასტრო კოდი: N01.14.02.002.027) მიწის ნაკვეთების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების  წევრებისათვის/მათი წარმომადგენლებისათვის, უფლებამონაცვლეებისათვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 

კარლო ლაფერაძე

 

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

LiveZilla Live Chat Software