+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

24 თებერვალს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

  

საკითხის დასახელება

1.       

“ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  (საკრებულოს - 10/1773 08.02.2017)

2.       

,,საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის გადაუდებელი აუცილებლობისას წინასწარი, სრული და სამართლიანი ანაზღაურების პრინციპის დაცვით, ზვიად ნაზღაიძის (პ/ნ.: 65002001290) საკუთრებაში არსებული №01.14.14.002.092 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების ჩამორთმევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ.: 01.14.05.007.473) ზვიად ნაზღაიძისთვის (პ/ნ.: 65002001290) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების გზით გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 23 დეკემბრის №419 განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ (საკრებულოს - №10/1856 - 09.02.2017)

3.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის №30-87 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №04/2339 21.02.2017)

4.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-92 დადგენილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №04/2021 14.02.2017)

5.       

სსიპ ქალაქ თბილისის №9 საჯარო სკოლისთვის ნოდარ ახალკაცის სახელის მინიჭების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს - №06/27 04.01.2017; №06/298 11.01.2017)

6.       

"ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა" ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების წახალისებისა და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/2262 17.02.2017)

7.       

"ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 ივლისის №18-50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №04/2262 17.02.2017)

8.       

,,ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დაფუძნების და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №04/1752 08.02.2017)

9.       

,,ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-93 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №04/1752 08.02.2017)

10.   

"ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების (ძაღლების, კატების) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის №7-28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №04/1752 08.02.2017)

11.   

"საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის" 103-ე მუხლით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით და 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №28-117 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №04/1752 08.02.2017)

12.   

"ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მიერ გაწეული ცალკეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის წესის შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №33-141 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №04/1752 08.02.2017)

13.   

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №04/19778 02.12.2016; №04/1133 25.01.2017; №04/1481 01.02.2017; №04/1558 03.02.2017; №04/1661 06.02.2017; №04/1922 10.02.2017; 04/2109 15.02.2017)

14.   

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, მუხიანის დასახლებაში, IV მიკრორაიონში, რადიოქარხნის მოპირდაპირე მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.11.17.005.018) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/1866 09.02.2017)

15.   

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №81.02.22.080) მრავალფუნქციური სააგარაკო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/1867 09.02.2017)

16.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სანდრო ეულის ქ. №3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №01.14.05.007.467; №01.14.05.007.059) საოფისე შენობის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/1923 10.02.2017)

17.   

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, გლდანის დიდი ტბის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/1921 10.02.2017)

18.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №72.16.15.259) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/2076 14.02.2017)

19.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიღმის სასწავლო-საცდელ მეურნეობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/2075 14.02.2017)

20.   

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ. №181, ბ. ხმელნიცკის ქ. №179-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №01.17.14.002.042; №01.17.14.002.155) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/2074 14.02.2017)

21.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, თხინვალას ქ. №43, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №72.16.15.635; №72.16.15.682) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/1718 07.02.2017)

22.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ ლისში, სოფელ ქვემო ლისში, „ჭაობთან“ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №72.16.17.702; №72.16.17.701) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/1718 07.02.2017)

23.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის დასახლების მიმდებარედ, დიდი დიღმის II და IV მიკრორაიონის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №01.10.06.001.215; №01.10.06.001.213; №01.10.06.001.214) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/2338 21.02.2017)

24.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, თოფურიას ქ. №10-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: №01.14.04.005.016; №01.14.04.005.015; №01.14.04.005.013; №01.14.04.005.014) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/2341 21.02.2017)

25.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ დიღომში, თელოვანში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/2341 21.02.2017)

26.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ნუცუბიძის და ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელ გზატკეცილზე, მ. მაჭავარიანის ქუჩაზე, საინფორმაციო ცენტრის - 112-ის მოპირდაპირე ფერდზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/1206 26.01.2017)

27.   

ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის მიერ ქალაქ თბილისში, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, ც. დადიანის ქ. №7-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი კომპლექსის დასაპროექტებლად 2007 წლის 26 ნოემბერს გაცემული №12105 ქალაქთმშენებლობით პირობებში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №04/1718 07.02.2017)

28.   

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, მხატვრების დასახლების მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 6738 კვ.მ. (ნაკვეთი 02/028, საკადასტრო კოდი: №01.14.02.002.028) და 6276 კვ.მ. (ნაკვეთი 02/027, საკადასტრო კოდი: №01.14.02.002.027) მიწის ნაკვეთების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი წარმომადგენლებისთვის, უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/200913.02.2017)

29.   

ქ.თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე 210 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი №01.72.14.042.917) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/2263 - 20.02.2017)

30.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის 6 თვის (01.07.2016 – 31.12.2016) მუშაობის ანგარიში (საკრებულოს - №10/1124 - 25.01.2017)

31.   

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, სესილია თაყაიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის წმინდა იოთამ ზედგინიძის სახელის მინიჭების შესახებ

32.   

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ელენე ვირსალაძის ქუჩასთან არსებული უსახელო გასასვლელისთვის ელენე ვირსალაძის I გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ

33.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ნიკოლოზ ყიფშიძის ქუჩასთან მდებარე ქუჩისთვის და მასთან არსებული ჩიხისთვის კინორეჟისორ თენგიზ აბულაძის სახელის მინიჭების შესახებ

34.   

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ექიმების ქუჩისთვის და მასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის პოეტისა და ბელეტრისტის საფო მგელაძის სახელის მინიჭების შესახებ

35.   

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მხატვრის კლარა კვეესის სახელის მინიჭების შესახებ

36.   

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, სადგურის მოედანთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, ქირურგის თამაზ თოხაძის სახელის მინიჭების შესახებ

37.   

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, მარცხენა სანაპიროს უსახელო მონაკვეთისთვის ლევილის სახელის მინიჭების შესახებ

38.   

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, მეტროსადგურ შოთა რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის ფარმაცევტ ევგენი ზემელის სახელის მინიჭების შესახებ

39.   

. თბილისში, სამგორის რაიონში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, მასთან არსებული სამი გასასვლელისთვის და ჩიხისთვის საბავშვო მწერლის ქეთევან ჭილაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

40.   

. თბილისში, დიდუბის რაიონში, დიღმის მასივის III კვარტალში მდებარე უსახელო სკვერისთვის ქართული ნაციონალური ბალეტის მოცეკვავე ჯემალ ნავროზაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

41.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ირაკლი უჩანეიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ჩიხისთვის კალათბურთელ მიხეილ ქორქიას სახელის მინიჭების შესახებ

42.   

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ზაქარია ჯორჯაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის არქიმანდრიტ ილია კარტოზიას სახელის მინიჭების შესახებ

43.   

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, ნადიკვრის II დასახლების ქუჩისთვის, მასთან არსებული უსახელო ჩიხებისთვის, შესახვევისთვის და გასასვლელისთვის მწერლისა და პუბლიცისტის ნოდარ ტაბიძის სახელის მინიჭების შესახებ

44.   

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, ბერძნის ქუჩის მონაკვეთისთვის და მასთან არსებული ოთხი ჩიხისთვის ხელოვნების ისტორიკოს რუსუდან მეფისაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

45.   

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, ბერძნის ქუჩის მონაკვეთისთვის მწერლისა და დრამატურგის ნუგზარ შატაიძის სახელის მინიჭების შესახებ

46.   

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ალექსანდრე წულუკიძის ქუჩის მონაკვეთისთვის ცნობილი ემიგრანტის, საზოგადო მოღვაწის პეტრე ხვედელიძის სახელის მინიჭების შესახებ

47.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ზურა ავალიშვილის ქუჩასთან მდებარე საჩოგბურთო კომპლექსისთვის ჩოგბურთელის ალექსანდრე მეტრეველის სახელის მინიჭების შესახებ

48.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, თენგიზ აბულაძის ქუჩისთვის და მასთან არსებული ჩიხისთვის დიპლომატ ლევან მიქელაძის სახელის მინიჭების შესახებ

49.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, მასთან არსებული ორი შესახვევისთვის და ჩიხისთვის კომპოზიტორ ალექსანდრე ბასილაიას სახელის მინიჭების შესახებ

50.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №1691 - 07.02.2017)

LiveZilla Live Chat Software