+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

20 იანვარს 15;00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბიუროს სხდომა გაიმართება.

 

 

                       დღის წესრიგი:

 

საკითხის დასახელება

1.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების - ხელოვნების სკოლებისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მოსაწავლე-ახალგაზრდობის სახლის" (ს/ნ.: 204526352) სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მარალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად (წარმატებული მოსწავლეებისა და მათი მასწავლებლების წახალისების მიზნით) დაფინანსების პროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/763 - 18.01.2017)

2.       

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული "სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების" ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 2 აგვისტოს №19-55 დადგენილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №04/776 - 18.01.2017)

3.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-92 დადგენილებაში ცვილებების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №04/778 - 18.01.2017)

4.       

საქართველოს დედქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშრუტზე ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს - №04/277 - 11.01.2017)

5.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (საკრებულოს - №04/412 12.01.2017; №04/413 12.01.2017)

6.       

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, შეშელიძის ქ. №124-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №01.11.12.018.171) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ გრგ (საკრებულოს - №04/188  9.01.2017)

7.       

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ზემო ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/190  9.01.2017)

8.       

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აგლაძის ქ. №№11ა,№22-ში, კოსმონავტების სანაპირო №25,25ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/20617  22.12.2016)

9.       

“ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული "დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაციის" ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №33-138 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №04/19 - 03.01.2017)

10.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.თბილისში, საბურთალოს ქუჩა №51 და №53 შორის მდებარე 246 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ნაკვეთი 28/113 ს/კ,: №01.10.14.028.113) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო №618 და №652 კოოპერატივის წევრებისთვის: ნათელა ცუცუნაშვილისთვის (პ/ნ.: 01024046297), ნინო ბისიეშვილისთვის (პ/ნ.: 01024040347), ზურაბ ადამაშვილისთვის (პ/ნ.: 01013015743) და იოსებ გილაურისთვის (პ/ნ.: 01009003662) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივეტიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს - №04/19963 - 8.12.2016)

11.   

ქ.თბილისში, ვარკეთილის დასახლება - 3-ის მე-2 მიკრორაინის კორპუსი №30-ში მდებარე უძრავი ქონების ნაწილის (ს/კ.: №01.19.39.018.001.502) პირდაპირის განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის - გიორგი მოსიძისთვის (პ/ნ.:01017006891) გადაცემის საკითხის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ (საკრებულოს - №04/219 - 10.01.2017)

12.   

ქ.თბილისში, ოქროყანის დასახლება, ზონა "ა"-ში არსებული 1545 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.15.07.003.129) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ.: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ (საკრებულოს - №04/219 - 10.01.2017)

13.   

„განსაზღვრული მიწის ნაკვეთების მოქ. კობა ერაძისათვის (პ/ნ 01026003638) პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2014 წლის 10 აპრილის №10.34.449 დადგენილებით განსაზღვრული წლიური საიჯარო ქირის დავალიანების გადახდის გადავადების თაობაზე (საკრებულოს - №04/220 - 10.01.2017)

14.   

„ქ.თბილისში, თამარაშვილის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთის შპს „ოჟიო“-სთვის (ს/ნ 416289849) პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 8 ნოემბრის №01-4/135 ბრძანებით 3.1 პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან შპს „ოჟიოს“ (ს/ნ 416289849) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს - №04/220 - 10.01.2017)

15.   

№01.16.05.013.035 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე იჯარის უფლების შეწყვეტის შესახებ და ქ.თბილისში დავით აღმაშენებლის გამზირი №46-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი 13/035) არსებული 741 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (№01.16.05.013.035) შპს „რიჩემა“-სთვის (ს/კ: 204552545) პირდაპირი განკარგვის წესით აღნაგობის უფლებით გადაცემის  შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2013 წლის 10 დეკემბრის №30.79.1579 დადგენილების დანართით გათვალისწინებული საიჯარო პირობების 2.1. და 2.2. ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის გამო დაკისრებული/ დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან შპს „რიჩემას“ (ს/კ: 204552545) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/220 - 10.01.2017)

16.   

„შპს „ჯეთ როუდისთვის“ (ს/კ №401956889) განსაზღვრული უძრავი ქონების პირდაპირი განსაზღვრის წესით იჯარით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მთავრობის 2013 წლის 30 სექტემბრის №25.20.1160 დადგენილებით გათვალისწინებული იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლების შეწყვეტის, შესაბამისი საიჯარო პირობების გაუქმებისა და შპს „ჯეთ როუდის“ (ს/კ №401956889) პირგასამტეხლოს გადახდისაგან გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/220 - 10.01.2017)

17.   

ქ.თბილისში, თავისუფლების მოედანი №2-ში მდებარე (ს/კ №01.15.05.075.023) შენობა-ნაგებობა №1-ის, მე-3 სართულზე არსებული 3060,87 კვ.მ. ფართიდან 6 კვ.მ. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით შპს „პლანეტა-ფორტესთვის“ (ს/კ 204388171) გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/220 - 10.01.2017)

18.   

ქ.თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ №01.14.15.001.299) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ კომპანიასთან - შპს „ეპიკ ნუცუბიძესთან“ (ს/ნ 401997327) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №04/220 - 10.01.2017)

19.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №10/637 - 16.01.2017; №10/638 - 16.01.2017; №10/639 - 16.01.2017; №10/641 - 16.01.2017; №10/645 - 16.01.2017)

20.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ შექმნის შესახებ (საკრებულოს - №10/635 - 16.01.2017)

21.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „თბილისი“ შექმნის შესახებ (საკრებულოს - №10/636 - 16.01.2017)

22.   

,,ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 08 ნოემბრის N367 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

  

LiveZilla Live Chat Software