+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 20 იანვარს 11:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო, გარემოს დაცვისა და ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

დღის წესრიგი : 

1 „საქართველოს დედაქლაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით რუსთავი-თბილისის მარშუტზე ავტობუსების (M2 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“. წერილი #04/277. 11.01.2017წ.

2         1. „ქ. თბილისში, ვარკეთილის დასახლება -3-ის მე-2 მიკრორაიონის კორპუსში #30-ში მდებარე უძრავი ქონების ნაწილის (ს/კ: #01.19.39.018.001.502) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის - გიორგი მოსიძის (პ/ნ.:01017006891) გადაცემის საკითხის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“; წერილი#04/219. 10.01.2017წ.

        2. ქ. თბილისში, ოქროყანის დასახლება, ზონა „ა“-ში არსებული 1545კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.:#01.15.07.003.129) სსიპ-საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ.:#204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“. წერილი#04/219. 10.01.2017წ.

3   „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გათვალისწინებული „დანგრეული საცხოვრებელი სახლები მაცხოვრებელთა კომპენსაციის“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #33-138 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის შესახებ“. წერილი#04/19. 03.01.17წ.

4 უძრავი ქონების გადაცემის საკითხი (6 საკითხი). წერილი #04/220. 10.01.2017წ.

1. „განსაზღვრული მიწის ნაკვეთების მოქ. კობა ერაძისათვის (პ/ნ.:#01026003638), პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის შესახებ ‘’ქ. თბილისის მთავრობის 2014წლის 10 აპრილის #10.34.449 დადგენილებით განსაზღვრული წლიური საიჯარო ქირის დავალიანების გადახდის გადავადების საკითხის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის გადაწყვეტილების მისაღებად წარდგენისა და ამავე დადგენილების დანართი 1-ით წარმოდგენილ საიჯარო პირობებში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 4 იანვარის #01.07.07 განკარგულება;

2. „ქ. თბილისში, თამარაშვილის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთის შპს „ოჟიო“-სთვის (ს/კ:#416289849) პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გადაცემის შესახებ“. ქ. თბილისის მერიის სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 8 ნოემბრის #01-4/135 ბრძანების დანართით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულების დადასტურების თაობაზე და შპს „ოჟიოს“ (ს/კ:#416289849) მიერ ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის გამო დარიცხული პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლების საკითხის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 4 იანვრის #01.08.08 განკარგულება;

3. „#01.16.05.013.035 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე იჯარის უფლების შეწყვეტის შესახებ და ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი #46-ის  მიმდებარედ (ნაკვეთი 13/035) არსებული 741კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.16.05.013.035) შპს „რიჩემა“-სთვის  (ს/კ:#204552545) პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 2013 წლის 10 დეკემბრის #30.79.1579 დადგენილების დანართით გათვალისწინებული საიჯარო პირობების 2.1 და 2.2 ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს „რიჩემას“ (ს/კ:#204552545) გათავისუფლების საკითხის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 4 იანვრის #01.09.09 განკარგულება.

4. „შპს „ჯეთ როუდისთვის“ (ს/კ:#401956889) განსაზღვრული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის შესახებ“  ქ. თბილისის მთავრობის 2013 წლის 30 სექტემბრის  #25.20.1160 დადგენილებით გათვალისწინებული იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლების შეწყვეტის, შესაბამისი საიჯარო პირობების გაუქმების საკითხის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის გადაწყვეტილების მისაღებად წარდგენისა და შპს „ჯეთ როუდის“ (ს/კ:401956889) პირგასამტეხლოს გადახდისაგან გათავისუფლების შესახებ საკითხის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  მთავრობის 2017 წლის 4 იანვრის #01.10.10 განკარგულება.

5. „ქ. თბილისში, თავისუფლების მოედანი #2-ში მდებარე (ს/კ: #01.15.05.075.023) შენობა-ნაგებობა #1-ის, მესამე სართულზე 3060.87 კვ.მ. ფართიდან 6კვ.მ. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით შპს „პლანეტა-ფორტე“-სთვის  (ს/კ:#204388171) გადაცემის საკითხის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  მთავრობის  2016 წლის 4 იანვრის #01.11.11 განკარგულება.

6. „ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის მდებარე უძრავი ქონების  (ს/კ: 01.14.15.001.299) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ კომპანიასთან - შპს „ეპიკ ნუცუბიძესთან“ (ს/კ: 401997327) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის ქ. თბილისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 4 იანვრის #01.14.14.განგარგულება.

5 „ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. თბილისში, საბურთალოს ქუჩა #51 და #53 შორის მდებარე 246 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ნაკვეთი 28/113 ს/კ.: #01.10.14.028.113) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო #618 და #652 კოოპერატივის წევრებისთვის: ნათელა ცუცუნაშვილისათვის (პ/ნ: 01024046297), ნინო ბისიეშვილისათვის (პ/ნ.: 01024040347), ზურაბ ადამაშვილისთვის (პ/ნ.: 01013015743) და იოსებ გილაურისათვის (პ/ნ.: 01009003662)  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების საკითხი.   წერილი #04/19963 08.12.2016წ.

6 „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-2105 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. წერილი #02/412.12.01.2017წ.    

7 „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-2105 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. წერილი #04/413. 12.01.2017

8 განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი.   წერილი #04/20617. 22.12.2017წ.

          ქ. თბილისი დიდუბის რაიონი აგლაძის ქუჩა #11 ა-ში, რაფაელ აგლაძის ქ. #22-ში, კოსმონავტების სანაპირო #25-ში, კოსმონავტების სანაპირო #25ა-ში არსებული მიწის ნაკვეთები (ს/კ:## 01.13.05.010.043; 01.13.05.010.015; 01.13.05.010.044; 01.13.05.010.041). მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტი (სხდომის ოქმი#53 (27.10.2016წ).

9 „ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 11 იანვრის #04/347 წერილის განხილვა.“

10 „ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 11 იანვრის #04/396 წერილის განხილვა.“

11. „დედაქალაქის  მიწათსარგებლობის  გენერალური  გეგმის  დამტკიცების  შესახებ  „ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის  30  დეკემბრის  #20-105  დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ .

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  დ.ნარმანიას  ა/წლის  12  იანვრის   #04/412   წერილი) სსიპ  ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის  სამსახურის წარმომადგენელი.

12.„დედაქალაქის  მიწათსარგებლობის  გენერალური  გეგმის  დამტკიცების  შესახებ  „ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის  30  დეკემბრის  #20-105  დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ .

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  დ.ნარმანიას  ა/წლის  12 იანვრის   #04/413  წერილი) სსიპ  ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის  სამსახურის წარმომადგენელი.