+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

23 დეკემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართება. 

 

 

                                                                                                                           სხდომის დღის წესრიგი:

     

საკითხის დასახელება

1.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე სოფია გიგანის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(საკრებულოს №04/19398 24.11.2016)

2.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგებლის თანამდებობაზე ირაკლი ხელაძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/20192 14.12.2016)

3.       

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის №32-127 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/20594 21.12.2016)

4.       

"ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/20504 20.12.2016)

5.       

“ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის  №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ   (საკრებულოს №04/20046 9.12.2016)

6.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.თბილისში, გლდანის მასივი IV  მიკრორაიონში მდებარე უძრავი ქონებიდან 157.55 კვ.მ ფართის (ს/კ.: №01.11.12.002.061) ა(ა)იპ "იასთვის" (ს/კ.: 200160636) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის შესახებ (საკრებულოს - №04/19963 - 8.12.2016)

7.       

ქ.თბილისში, ყაზბეგის გამზირი №25-ის მიმდებარედ 14 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის  (ს/კ.: №01.10.15.010.032)  შპს "m2 ყაზბეგზე"-სთვის (ს/კ.: 404991381) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ (საკრებულოს - №04/19963 - 8.12.2016)

8.       

საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის გადაუდებელი აუცილებლობისას წინასწარი, სრული და სამართლიანი ანაზღაურების პრინციპის დაცვით, ზვიად ნაზღაიძის (პ/ნ.: 65002001290) საკუთრებაში არსებული №01.14.14.002.092 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების ჩამორთმევის საკითხის გადაწყვეტილების მისაღებად წარდგენისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ.: 01.14.05.007.473) ზვიად ნაზღაიძისთვის  (პ/ნ.: 65002001290) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების გზით გადაცემის შესახებ (საკრებულოს - №04/20005 - 8.12.2016)

9.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.თბილისში, ხუდადოვის ქუჩის მიმდებარედ, 464 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1-ის (მონუმენტის. სკ.: №01.16.02.007.051) ა(ა)იპ "საქართველოს მთამსვლელთა გაერთიანებული ფედერაციისთვის" (ს/კ.: №402003309) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს - №04/20196 - 14.12.2016)

10.   

სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ.: 204395537) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს - №04/20196 - 14.12.2016)

11.  

ქ.თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზირი №67-ში მდებარე 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი №01.17.12.009.008) სს „თიბისი ბანკისთვის“ (ს/კ.: 204854595) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს - №04/20552 - 21.12.2016)

12.  

ქ.თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი №35-ში მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 71 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი №01.14.06.007.002) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით ჯემალ ამირიძისთვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს - №04/20552 - 21.12.2016)

13.  

,,ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ,,ქონების მართვის სააგენტოს“ 2013 წლის 1 მაისის №E-191-14-7277 გადაწყვეტილებით, ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის წესით სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ გამართულ №191 ელექტრონული აუქციონით შპს „ვაკის-პარკისათვის“ (ს/კ №406089414) განსაზღვრული ვალდებულებების (პირობების) დარღვევისთვის დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემისა და ამავე აუქციონის შესაბამისად, თბილისის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღებისთვის (შპს „ვაკის-პარკი“) შესაბამის ქონებასთან დაკავშირებული პირობების შეცვლის თაობაზე“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 ოქტომბრის №380 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №20595 21.12.2016)

14.  

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი ორგანოების მიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ჯიხურების განთავსების მიზნით, აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით მიწის ნაკვეთების გადაცემის თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების/გადაწყვეტილებების მოქმედების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/20595 21.12.2016)

15.  

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, შატბერაშვილის ქ. №52-ის მომიჯნავე ტერიტორია, შატბერაშვილის ქ. №54ა-ს მიმდებარედ, შატბერაშვილის ქ. №№50, 52, 54ა, 56-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/20028 9.12.2016)

16.  

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, შატბერაშვილის და კეკელიძის ქუჩების მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დასამუშავებლად ქ. თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის მიერ 2006 წლის 1 სექტემბერს გაცემული №ქ-1/52 ქალაქთმშენებლობით პირობებში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/19415 2511.2016)

17.  

ქალაქ თბილისი, გზატკეცილი კახეთი, „ავტოვაზის“ მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.19.18.005.131) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/20619 2212.2016)