+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

15 აპრილს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

N

საკითხის დასახელება

1.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის №32-127 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/7185 13.04.2016 - მერიის9/94008 13.04.2016)

2.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/3827 29.02.2016 - მერიის9/47325 29.02.2016)

3.       

ქ.თბილისის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმის, ა(ა)იპ - ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის, ა(ა)იპ - ქ.თბილისის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის, ა(ა)იპ - ქ.თბილისის მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმის, ა(ა)იპ - ქ.თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის  მემორიალური ბინა-მუზეუმის,  ა(ა)იპ - ქ.თბილისის ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმის, ა(ა)იპ - ქ. თბილისის მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმის,  ა(ა)იპ - ქ.თბილისის სოსო წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმის და ა(ა)იპ ,,ქ. თბილისის  თოჯინების მუზეუმის" რეორგანიზაციის (შერწყმა/გაერთიანება) შედეგად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - მუზეუმების გაერთიანების შექმნის თაობაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6857 08.04.2016 - მერიის14/89412 08.04.2016)

4.       

,,ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ’’ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/7174 13.04.2016 - მერიის3/93575 13.04.2016)

5.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/6131 30.03.2016 - მერიის №7/77887 29.03.2016)

6.       

ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის მიერ 2007 წლის 28 სექტემბერს მომზადებული №10983 ქალაქთმშენებლობითი პირობების, ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ არქიტექტურის სამსახურის მიერ 2009 წლის 07 იანვრის №01/63 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ. არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/6626 06.04.2016 - მერიის №7/85260   05.04.2016)

7.       

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, ვანის ქუჩა №1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.06.002.052; №01.13.06.002.033; №01.13.06.002.034)  ადმინისტრაციული ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/6626 06.04.2016 - მერიის №7/85260   05.04.2016)

8.       

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ჭყონდიდელის ქ. №22-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.024.018) საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/5246  18.03.2016 - მერიის №7/63970 17.03.2016)

9.       

ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №57-65-ის მიმდებარედ არსებული №01.14.03.021.019 და №01.14.03.021.017 საკადასტრო ერთეულების პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი კერესელიძისთვის (პ/ნ №01015020077) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6296 01.04.2016 - მერიის7/80276 31.03.2016)

10.   

სსიპ - "სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმიდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიისთვის" ქ.თბილისში, საადის შესახვევი №7-ის მიმდებარე არსებული 315 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.18.03.064.059) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6296 01.04.2016 - მერიის7/80276 31.03.2016)

11.   

ქ.თბილისში, ათონელის ქ.N29/ხიდის ქუჩა №1-ში მდებარე 41.18 კვ.მ. (ს/კ №01.18.03.005.004.01.548) უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "მედია ჰოლდინგ რეგიონის ტრიბუნასთვის" (ს/კ №430029266) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6296 01.04.2016 - მერიის7/80276 31.03.2016)

12.   

„ქ.თბილისში, ათონელის ქ.№29/ხიდის ქუჩა №1-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ №01.18.03.005.004.01.514) ა(ა)იპ "ცისკარი-1852-სთვის (ს/კ №404485696) პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის №385 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/6296 01.04.2016 - მერიის №7/80276 31.03.2016)

13.   

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2013 წლის 19 მარტის გადაწყვეტილების (საქმე №3ბ/260-13) აღსრულების მიზნით ზურაბ ნონიაშვილისთვის უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6296 01.04.2016 - მერიის №7/80276 31.03.2016)

14.   

შპს საქართველოს ფოსტისთვის (ს/კ.: 203836233) მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საიჯარო ქირის წლიური საფასურის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/6627 06.04.2016 - მერიის №7/85035   05.04.2016)

15.   

ქ.თბილისში, ი.აბაშიძის ქ.№76-84-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი 25/016) არსებული 708 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ01.14.11.025.016) 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "ანტრე 2008"-სთვის (ს/კ204549792) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6627 06.04.2016 - მერიის №7/8503505042016   05.04.2016)

16.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ №01.10.06.001.187; №01.15.01.004.012; №01.14.05.009.098) სს "ვაკესთან" (ს/ნ204862005)  გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6627 06.04.2016 - მერიის №7/8503505042016   05.04.2016)

17.   

ა(ა)იპ-,,მზიანისთვის“ (ს/კ №404488121) ქ. თბილისში, პარკი ,,მზიურის“ ტერიტორიაზე (ს/ №01.14.14.005.156) არსებული 461 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული №1 შენობა-ნაგებობის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 07.10.2015 წ. N40.11.1155 განკარგულების დანართი 2-ის ცვლილებაზე  თანხმობის გაცემის შესახებ  (საკრებულოს №04/6630 06.04.2016 - მერიის №7/85036 05.04.2016)

18.   

ქ.თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის მდებარე 1193 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/01.14.15.001.314) და ქ.თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის მდებარე 5515 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/01.14.15.001.316) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/6630 06.04.2016 - მერიის №7/85036 05.04.2016)

19.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის მიერ 2015 წელს შესრულებულ სამუაოთა წლიური ან(საკრებულოს №10/5223 18.03.2016)

20.   

.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ლარსის ქუჩის შესახვევისთვის კინორეჟისორი რეზო ჩხეიძის   სახელის მინიჭების შესახებ

21.   

.თბილისში, ისნის რაიონში, ივანე როსტომაშვილის ქუჩისთვის არტილერისტი, გენერალ-ლეიტენანტი გალაქტიონ ალფაიძის სახელის მინიჭების შესახებ

22.   

.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, იაკობ ნიკოლაძის ქუჩის I ჩიხისთვის საზოგადო მოღვაწე კოტე მახარაძის სახელის მინიჭების შესახებ

23.   

.თბილისში, სამგორის რაიონში, ევროპის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, მასთან არსებული შესახვევისთვის და ჩიხისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი  სერგო გუჯეჯიანის სახელის მინიჭების შესახებ

24.   

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, კალოუბნის ქუჩასთან არსებული უსახელო გასასვლელისთვის კალოუბნის I გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ

25.   

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, მარიამ ივანიშვილი-დემურიას ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის მარიამ ივანიშვილი-დემურიას სახლის მინიჭების შესახებ

26.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ კვესეთში მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის და  უსახელო  ჩიხისთვის 9 აპრილის ტრაგედიის დროს დაღუპულთა  სახელების მინიჭების შესახებ

27.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ძველი ვეძისის დასახლებაში მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის,  მათთან არსებული შესახვევისთვის, ჩიხებისთვის და გასასვლელისთვის  9 აპრილის ტრაგედიის დროს დაღუპულთა  სახელების მინიჭების შესახებ

28.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ აგარაკში მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის  მათთან არსებული  ჩიხებისთვის და გასასვლელებისთვის 9 აპრილის ტრაგედიის დროს დაღუპულთა   სახელების მინიჭების შესახებ

29.   

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, მერაბ კოსტავას ქუჩის  I გასასვლელისთვის სპორტულ ტანვარჯიშში პირველი ოლიმპიური ჩემპიონის, დამსახურებული მწვრთნელი  მედეა (მზია) ჯუღელის სახელის მინიების შესახებ

30.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ვაჟა-ფშაველას III კვარტალში მდებარე უსახელო სკვერისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი  ნუკრი დოლიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

31.   

ქ.თბილისი, ვაკის რაიონ, სანდრო ეულის ქუჩასთან არსებული I და II შესახვევისთვის სანდრო ეულის სახელის მინიჭების შესახებ

32.   

“ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის, კომისიის თავმჯდომარის, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის №93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ