+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

15 აპრილს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის, გარემოს დაცვის, ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო,  სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა და ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიების გაერთიანებული  სხდომა. 


დღის წესრიგი:

1. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის #32-127 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით (#04/6855)

 

2. ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარეჩენების მართვის ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის #17-46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (04/7174);

 

3. ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #57-65-ის მიმდებარედ არსებული #01.14.03.021.019 და 01.14.03.021.017 საკადასტრო ერთეულების პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი კერესელიძისათვის იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (04/6296);

 

4. ,,ს.ს.ი.პ. - სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიისთვის“ ქ. თბილისში, საადის შესახვევი #7 მიმდებარე არსებული 315 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/ 01.18.03.064.059) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (04/6296);

 

5. ქ. თბილისის, ათონელის ქ.#29/ხიდის ქუჩა #1-ში მდებარე 41.18 კვ.მ. (ს/კ # 01.18.03.005.004.01.548) უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით შ.პ.ს. ,,მედია ჰოლდინგ რეგიონის ტრიბუნასთვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (04/6296);

 

6. ქ. თბილისში, ათონელის ქ. #29/ხიდის ქუჩა #1-ში მდებარე უძრავი ქონების ა.ა.ი.პ ,,ცისკარი-1852-სთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 13 ოქტომბრის #41.09.1185 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (04/6296);

 

7. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2013 წლის 19 მარტის გადაწყვეტილების (საქმე #3გ/260-13) აღსრულების შესახებ და ზურაბ ნონიაშვილთან გასაფორმებელი უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის ხელშეკრულების პირობების ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმება (04/6296);

 

8. შ.პ.ს. ,,საქართველოს ფოსტისთვის“ მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (04/6627);

 

9. ქ. თბილისში, ი.აბაშიძის ქ#76-84-ის მიმდებარედ არსებული 708 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შ.პ.ს. ,,ანტრე 2008“ -სთვის იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (04/6627);

 

10. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების #01.10.06.001.187; 01.15.01.004.012; 01.14.05.009.098 საკადასტრო ერთეულების გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ და ს.ს. ,,ვაკესთან“ გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმება (04/6627);

 

11. ა.ა.ი.პ. ,,მზიანი“ - სთვის ქ. თბილისში, პარკი მზიურის ტერიტორიაზე არსებული 461 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული #1 შენობა-ნაგებობის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 07.10.15წ. #40.11.1155 განკარგულების დანართი 2-ის ცვლილება (04/6630)

 

12. ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის მდებარე 1193 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის მდებარე 5515 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ და შ.პ.ს. ,,ბი ეს არის დი ჯი დეველოპმენტთან“ გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმება (04/6630)

 

13. ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (04/6131)


14. განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების, განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტებისა და განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმების პროექტების შესახებ (04/6626) 


15. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ. (04/3827)


16. ქ.თბილისის ი.ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმის“ , ა(ა)იპ „ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ მუზწეუმის“ ; ა(ა)იპ თბილისის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის; ა(ა)იპ თბილისის მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმის; ა(ა)იო თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ , ა(ა)იპ თბილისის ვახტანგ ჭაბუკიანის მემოორიალური ბინა-მუზეუმის“; ა(ა)იპ მერაბკოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმის“; და ა(ა0იპ თბილისის თოჯინების მუზეუმის „ რეორგანიზაციის (შერწყმა/გაერთიანება) შედეგად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანების“ შექმნის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. ( 04/6857 ) 

LiveZilla Live Chat Software