+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

1 აპრილს, 12:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა. 


დღის წესრიგი:

 

 

1.    ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ა.ა.ი.პ. ,,ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის“ ლიკვიდაციის შესახებ ქალაქ თბილისის მ,უნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის საკითხი

        

2.    ქ. თბილისში, ბაღდადის ქ#12-ის მიმდებარედ არსებული, #01.17.12.026.006, #01.17.12.026.007 და #01.17.12.026.008 საკადასტრო კოდექბით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით ს.ს. ,,ოქსინოსთვოს“ (ს/ნ 206028993) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის გაცემა (04/5504);

 

            მომხსენებელი: კარლო ლაფერაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის  სამსახურის უფროსი

 

3.    ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: ქ. თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე 9315 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 81.02.21.248) და ქ.თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში მდებარე 5514 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 81.02.21.251) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემა (04/5504);

 

            მომხსენებელი: კარლო ლაფერაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის  სამსახურის უფროსი

 

4.    ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: ქ. თბილისში, თბილისის ზღვის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე 925 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 021.12.21.001.264) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემა (04/5504);

 

            მომხსენებელი: კარლო ლაფერაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის  სამსახურის უფროსი

 

 

5.    ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: ქ. თბილისში, თბილისის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე 1825 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.12.21.001.266) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემა (04/5504);

 

           მომხსენებელი: კარლო ლაფერაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის  სამსახურის უფროსი

 

6.    საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიური მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში არსებული 3 000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ)01.14.01.002.053 პირდაპირიგანკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემა (04/5504);

 

            მომხსენებელი: კარლო ლაფერაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის  სამსახურის უფროსი

 

7.    ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (04/5747; 04/12930 – 16-ე პოზიცია)

             

            მომხსენებელი:  (არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი)
 

8.    განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების, განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტებისა და განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმების პროექტების შესახებ  (04/5246)

 

         მომხსენებელი:  (არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი)