+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

19 თებერვალს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

თედო კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

2.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ხელმძღვანელთა თანამდებობის დასაკავებლად საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

 

თედო კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

იურიდიული საქალაქო სამსახური

3.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტი“ დაფუძნების თაობაზე

მაკა ნასრაშვილი

კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

/

მარიამ ალექსიზე

 

4.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „დანგრეული სახლების მცხოვრებელთა კომპენსაციის“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ

 

გიორგი ბირბირაძე

ვაკის რაიონის გამგებლის მოადგილე

5.        

ცალკეული ხაზობრივი ნაგებობების განთავსების, სამუშაოების წარმოების ან/და მათი შემდგომი რეგისტრაციის თაობაზე თანხმობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

6.       ქ.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  შპს ,,თბილისის პარკების“, შპს ,,უძრავი ქონება -თბილისის’’ და შპს ,,თბილსერვის ჯგუფის’’ რეორგანიზაციასთან (შერწყმასთან(მიერთებასთან) დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

7.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

8.        

ქ. თბილისში, ხიზანიშვილის ქ.N47 და N49 შორის მდებარე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ: 01.11.12.007.032) პირდაპირი განკარგვის ფორმით იჯარით გადაცემაზე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

9.        

გიორგი კობახიძის პროექტთან დაკავშირებით რეკომენდაციის მიცემის თაობაზე

თედო კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

/

გიორგი კობახიძე

10.    

ა(ა)იპ „ქართული ოცნება-ჯანმრთელი მომავალი“ -ის მიერ წარმოდგენილ პროექტთან დაკავშირებით რეკომენდაციის მიცემის თაობაზე

თედო კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

/

ქეთი ბარათელი