+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

19 თებერვალს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვის  და ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.დღის წესრიგი:

 

1. თბილისში, ხიზანიშვილის ქ#47 და #49 შორის მდებარე 101 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.11.12.007.032) პირდაპირი განკარგვის წესით მოქ. აკაკი სექანიასთვის (პ/ნ 01011028753) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (04/2361);

 

მომხსენებელი: კარლო ლაფერაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

 

2. ,,ცალკეული ხაზობრივი ნაგებობების განთავსების სამუშაოების წარმოების ან/და მათი შემდგომი რეგისტრაციის თაობაზე თანხმობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის #19-75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით (04/2630);

 

მომხსენებელი: კარლო ლაფერაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

 

3. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შ.პ.ს. ,,თბილისის პარკების“, შ.პ.ს. ,,უძრავი ქონება-თბილისის“ და შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფის“ რეორგანიზაციასთან (შერწყმასთან (მიერთებასთან)) დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (04/2670);

 

მომხსენებელი: კარლო ლაფერაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

 

 

4. ,,თბილისის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით

 

მომხსენებელი: მიხეილ ძაგანია - შ.პ.ს. ,,ჰერმესის“ დირექტორი

დავით ლინჩიკი - შ.პ.ს. ,,ჰერმესის“ იურიდიული სამსახური

 

5. ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (#04/2174; 04/162)

 

მომხსენებელი: (არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი)

6. განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების, განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტებისა და განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმების პროექტების შესახებ (04/2174; 04/2671)

 

 

მომხსენებელი: (არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი)

LiveZilla Live Chat Software