+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

18 თებერვალს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

დღის წესრიგი


1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაციის“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #33-138 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. ( 04/2669)

2. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ“ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. (#04/2668)


3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შპს „თბილისის პარკების“ , შპს „უძრავი ქონება-თბილისის“ და შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ რეორგანიზაციასთან (შერწყმასთან(მიერთებასთან) დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.( # 04/2670)


4. ქ.თბილისში, ხიზანიშვილის ქ.#47 და #49 შორის მდებარე 101 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ #0
1.11.12.007.032) პირდაპირი განკარგვის წესით მოქ. აკაკი სექანიასთვის (პ/ნ 01011028753) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.( 04/2361)