+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

3 თებევრვალს 15:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბიუროს სხდომა გაიმართება.

 

მის : თავისუფლების მოედანი N2, ბიუროს სხდომათა დარბაზი.

 

დღის წესრიგი: 

#

საკითხის დასახელება

1.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე დროებით მოვალეობის შემსრულებლად თეიმურაზ ბარკალაიას დანიშვნაზე თანხმობის მიის თაობაზე ( N04/19954)

2.       

"ქ.თბილისის ტერიტირიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ასევე საქართველოს იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი გააჩნიათ თბილისში და რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სოციალური დახმარებისა და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის განხორციელების წესის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის N7-13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ( 04/1518)

3.       

თავშესაფრის მაძიებლის, ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა სკოლამდელი ასაკის შვილებისთვის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების თაობაზე ( 04/1517)

4.       

"ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის" განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-110 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ( N04/1350)

5.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და მომსახურეთა თანამდებობრივი სარგოებისა და თანამდებობათა დასახელებების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-86 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (N 04/1695)

6.       

,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

( N04/1876)

7.       

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციაში ცვლილების შეტანისა და ამ ცვლილების შედეგად მიღებული უძრავი ნივთის სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე ( N06/19617)

8.       

ქ.თბილისის მუნიციპალურ საკუთრებაში რიცხული, 72.13.33.211 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 124077 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს "თბილსერვის ჯგუფისთვის" პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (N04/1743)                                                                                                                                                                          

9.       

უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემაზე თანხმობის მიის თაობაზე (N06/53)

10.   

შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალის კორექტირებაზე (შემცირებაზე) თანხმობის მიცემის შესახებ (04/1743)

11.   

.თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტით პროგრამების და ქვეპროგრამების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (08/1520, 08/1544, 08/1650, 08/1656, 08/1683, 08/1685,08/1693, 08/1856, 04/1857, 04/1858, 08/1866)

LiveZilla Live Chat Software