+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

29 დეკემბერს 15:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

1.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად განადგურებული და დაზიანებული  სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, დაზარალებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/23665 25.12.2015 - მერიის7/87379   25.12.2015)

2.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/23465 24.12.2015 - მერიის7/85863 24.12.2015)

3.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/23465 24.12.2015 - მერიის7/85863 24.12.2015)

4.        

,,.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელების წესის'' დამტკიცების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის 4-14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/23465 24.12.2015 - მერიის7/85863 24.12.2015)

5.        

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ასევე საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი გააჩნიათ თბილისში და რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სოციალური დახმარებისა და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის განხორციელების წესის შესახებ'.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის 7-13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/23465 24.12.2015 - მერიის7/85863 24.12.2015)

6.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/23465 24.12.2015 - მერიის7/85863 24.12.2015)

7.        

,,საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განმსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით ,,რიყე-ნარიყალა'' მგზავრთა გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფებისა და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/23309 23.12.2015 - მერიის №12/83781 22.12.2015)

8.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების მართვის მომსახურების ორგანიზების კონკრეტული ფორმის გამოყენებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/23465 24.12.2015 - მერიის7/85863 24.12.2015)

9.        

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის წესდების (დებულების) დამტკიცების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ნოემბრის 14-26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/23465 24.12.2015 - მერიის7/85863 24.12.2015)

10.    

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/21494 27.11.2015 - მერიის6/61118 24.11.2015; საკრებულოს №04/23699 28.12.2015 - მერიის6/86458 25.12.2015)

11.     

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურაში სტაჟირებისა და პრაქტიკის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 20-84 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/23465 24.12.2015 - მერიის7/85863 24.12.2015)

12.    

,,.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის, .თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის, .თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურებისა და .თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონული გამგეობების მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადღების მოსაკრებლის გადახდის შესახებ'ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 20-87 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/23465 24.12.2015 - მერიის7/85863 24.12.2015)

13.    

შპს "მომავლის სკოლასთან" 2001 წლის პირველ ნოემბერს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში (რეესტრში რეგისტრაციის N1/4313) ცვლილებების შეტანისა და წლიური საიჯარო ქირის, საიჯარო პირობების ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ" ქ.თბილისის მთავრობის 2012 წლის 15 ნოემბრის N31.19.1121 დადგენილების საიჯარო პირობების შეუსრულებლობისათვის დაკისრებული და მხარეთა შორის საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების საკითხის თაობაზე თანხმობის მიის შესახებ (საკრებულოს №04/23661 25.12.2015 - მერიის7/86523   25.12.2015)

14.    

ქ.თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და ამხანაგობა - "კრწანისი 21"-ს შორის 2010 წლის 15 ივნისს გაფორმებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ვალდებულებისაგან გათავისუფლების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/23661 25.12.2015 - მერიის7/86523   25.12.2015)

15.    

"ა(ა)იპ "თბილისის ზოოლოგიური პარკის" მიერ ქ.თბილისის მთავრობის 2011 წლის 11 ოქტომბრის №28.19.1122 დადგენილების შესაბამისად, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემული ქ.თბილისში, კოსტავას ქ.N64-ში მდებარე ქონებიდან განსაზღვრული ფართების მესამე პირებისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულებების (გადაწყვეტილებების) პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების საკითხის თაობაზე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების, ამავე ხელშეკრულებით  (გადაწყვეტილებებით) განსაზღვრული პირობის (პირობების) შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის წინადადების წარდგენის და ზოგიერთი მესამე პირისათვის სარგებლობის უფლებით ქონების გადაცემის თაობაზე ა(ა)იპ "თბილისის ზოოლოგიური პარკისთვის" ნების დართვის შესახებ (საკრებულოს №04/23661 25.12.2015 - მერიის7/86523   25.12.2015)

16.    

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპესაციის“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/23700 28.12.2015 - მერიის7/86861   25.12.2015)

17.    

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - "ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს" დაფუძნების და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/21183 24.11.2015 - მერიის №7/59127 20.11.2015)

18.    

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების (ძაღლების, კატების) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის N7-28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/21183 24.11.2015 - მერიის №7/59127 20.11.2015)  

19.    

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - "ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს" მიერ გაწეული ზოგიერთი მომსახურების საფასურის განსაზღვრის წესის შესახებ (საკრებულოს №04/21183 24.11.2015 - მერიის №7/59127 20.11.2015)

20.    

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის №3-5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №10/23615 25.12.2015)

21.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებისთვის 2016 წელს შტატგარეშე მოსამსახურეებისთვის ხელშეკრულებით ასაყვანად წლიური სახელფასო ლიმიტის დაწესების შესახებ (საკრებულოს №10/23702 28.12.2015)

22.    

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დატკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის №18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №10/23758 28.12.2015)

23.    

. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №23578 25.12.2015)

24.    

“ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის, კომისიის თავმჯდომარის, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” ქ.თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის N93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/23781 29.12.2015 - მერიის №7/88699  29.12.2015)