+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

24 დეკემბერს 14:30 საათზე , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

 

N

საკითხის დასახელება

1.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ  (საკრებულოს №04/23152   22.12.2015 - მერიის9/83779 22.12.2015)

2.       

"საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის გადაუდებელი აუცილებლობისას, წინასწარი, სრული და სამართლიანი ანაზღაურების პრინციპის დაცვით, N01.14.06.008.032 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების ჩამორთმევის   გადაწყვეტილების მიღების შესახებ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (/: N01.19.22.015.017; N01.10.08.005.102) თამაზ და მედეია ელიზბარაშვილებისთვის პირდაპირი მიყიდვის წესით პრივატიზების გზით გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე" (საკრებულოს №04/23340   23.12.2015 - მერიის7/85050 23.12.2015)

3.       

2012 წლის 30 მარტს საქართველოს მთავრობას, ქ.თბილისის მერიასა და სს „HUALING INTERNATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONE სს “RUILONG INDUSTRIAL INVESTMENT“ სს ფანდ ინვესთმენთ“  შორის გაფორმებული მიწის ნასყიდობისა და ინვესტირების შესახებ ხელშეკრულების (სანოტარო მოქმედების რეგ. N120370738) შესაბამისად, განსაზღვრულ უძრავ ნივთებზე (ბინებზე) რეგისტრირებული ვალდებულებისაგან მყიდველის გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. (საკრებულოს №04/23362 23.12.2015 - მერიის №7/85392 23.12.2015)

4.       

ქ.თბილისში, ხიზანიშვილის ქ. №47 და №49-ს შორის მდებარე 101 კვ.. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.11.12.007.032) პირდაპირი განკარგვის წესით მოქ: აკაკი სექანიასთვის (პ/ნ01011028753) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/22880 18.12.2015 - მერიის №7/80797 17.12.2015)

5.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის წესდების (დებულების)  დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/23026   21.12.2015 - მერიის №7/81383 18.12.2015)

6.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის 16-32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/23026   21.12.2015 - მერიის №7/81383 18.12.2015)