+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

24  დეკემბერს 12:30 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი

1.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის N18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ლევან თევზაია

(თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი)

2.        

საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის გადაუდებელი აუცილებლობისას, სრული და სამართლიანი ანაზღაურების პრინციპის დაცვით N01.14.06.008.032 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების ჩამორთმევის გადაწყვეტილების მიღების და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ: 01.19.22.015.017 და N01.10.08.005.102) თამაზ და მედეა ელიზბარაშვილებისათვის პირდაპირი მიყიდვის წესით პრივატიზების გზით გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე

 

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

3.        

ქ. თბილისში, ხიზანიშვილის ქ. N47 და N49-ს შორის მდებარე 101 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.11.12.007.032) პირდაპირი განკარგვის წესით მოქალაქე აკაკი სექანიასთვის იჯარით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

4.        

ალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტიში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-104 დადგენილებაში ცვლილებსი შეატანის თაობაზე

თამთა ლომიძე

(არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი)

5.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის N16-32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თამთა ლომიძე

(არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი)