+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

29 ოქტომბერს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურუდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

1.        

 

მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში იაფი ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის პროექტის პირობებისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და პარტნიორ საფინანსო ორგანიზაციას შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის 3-10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

2.        

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის N18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

3.        

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

4.        

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქციებისა და წილების მართვის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

5.        

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 აგვისტოს N21-85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

6.        

,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 აგვისტოს N21-91 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

7.        

,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

8.        

 

„ქ. თბილისში, პარკი მზიურის ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: 01.14.14.005.156) არსებული 461 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთვასებული 1 შენობა-ნაგებობის პირდაპირი განკარგვის წესით, ა(ა)იპ - მზიანისთვის (ს/კ: 404488121) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

9.        

 

ქ. თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე არსებული 56359 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.065.062) 320 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მეთეგისთვის“ (ს/კ: 405082967) იჯარით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

10.    

 

„ქ.თბილისში, წერეთლის გამზირი 117-ის მიმდებარედ 14კვმ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.13.06.001.026) პირდაპირი განკარგვის წესით, სს „თიბისი ბანკი“-სათვის (ს/კ: 204854595) იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

11.    

„შპს „მცენარეთა დაცვის საწარმოს“ შპს „თბილისის პარკებთან“ შერწყმასთან (მიერთებასთან) დაკავშირებით ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

12.    

„საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართმადიდებლური ეკლესიისათვის უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის გაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

13.    

„ქ. თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #36-40-ის მიმდებარედ არსებული 39 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.016.041) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კაფე დისქავერისთვის, იჯარით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

14.    

„ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N87-95-ის მიმდებარედ არსებული 1851 კვმ.-დან 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: N01.14.04.014.019) პირდაპირი განკარგვის წესით  სს “თიბისი ბანკისათვის“ იჯარით გადაცემასთნ დაკავშირებით თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

15.    

 

„ქ.თბილისში, ათონელის ქუჩა N29/ ქ.თბილისი, ხიდის ქუჩა N1-ში მდებრე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.005.004.01.514) ა(ა)იპ - „ცისკარი - 1852“- ისთვის (ს/კ: 404485696) პირდაპირი განკარვის წესით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ საკითხის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან  შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

16.    

„ქ. თბილისში, ჟ.შარტავას N7-ში მდებარე შენობის მე-14 სართულზე არსებული 329.69 კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.015.009) პირდაპირი განკარგვის წესით, სს „სმარტ თრეიდისთვის“ (ს/კ: 205124346) იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის თაობაზე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

17.    

„ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის №93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

18.    

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის „მუხიანი“  ლიკვიდაციის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ