+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

30 ოქტომბერს 13:30 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

 

N

 

საკითხის დასახელება

 

1.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ  (საკრებულოს №04/19039 20.10.2015 - მერიის №9/34204 20.10.2015)

2.        

“მეწარმეობის მხარდაჭერის” პროგრამის ფარგლებში იაფი ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის პროექტის პირობები“-სა და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და პარტნიორ საფინანსო ორგანიზაციას შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ფორმის“ დამტკიცების თაობაზე” ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის №3-10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/18653 15.10.2015 - მერიის №7/28869 13.10.2015)

3.        

ქ.თბილისის მუნიციპალური პროგრამა "შემომყვანი ტურიზმის დარგის განვითარება" დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №04/16527 14.09.2015 - მერიის №7/8786  11.09.2015)

4.        

ქ.თბილისის მუნიციპალური პროგრამა „ხალხური რეწვის დარგის განვითარება" დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №04/17416 25.09.2015 - მერიის №7/17984  25.09.2015)

5.        

ქ.თბილისის მუნიციპალური პროგრამა „სავარჯიშო - გამაჯანსაღებელი მომსახურების დარგის განვითარება" დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №04/17416 25.09.2015 - მერიის №7/17984  25.09.2015)

6.        

"ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/19117 21.10.2015 - მერიის2/35383 21.10.2015)

7.        

"ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქციებისა და წილების მართვის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/19117 21.10.2015 - მერიის2/35383 21.10.2015)

8.        

"ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 აგვისტოს №21-85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/19117 21.10.2015 - მერიის2/35383 21.10.2015)                                                                                                                                                                    

9.        

"ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივეტიზებო საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 აგვისტოს №21-91 ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (საკრებულოს №04/19117 21.10.2015 - მერიის2/35383 21.10.2015)

10.     

"ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/19117 21.10.2015 - მერიის2/35383 21.10.2015)

11.     

ქ.თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში მდებარე 52 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.14.08.011.123) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/17726 30.09.2015 - მერიის №7/19379 28.09.2015)

12.     

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთების (ს/კ №01.19.39.005.034, №01.19.33.019.121, №01.19.16.003.036) ა(ა)იპ - საქართველოს რაგბის კავშირისთვის (ს/კ №204874911) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/17726 30.09.2015 - მერიის №7/19379 28.09.2015)

13.     

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/18744 16.09.2015 - მერიის7/31020 16.09.2015)

14.     

ქ.თბილისში, პარკი მზიურის ტერიტორიაზე (ს/01.14.14.005.156) არსებული 461 კვმ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული №1 შენობა-ნაგებობის პირდაპირი განკარგვის წესით, ააიპ - მზიანისთვის (ს/კ404488121) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/18744 16.09.2015 - მერიის7/31020 16.09.2015)

15.     

ქ.თბილისში, ათონელის ქუჩა 29, ქ.თბილისი, ხიდის ქ. №1-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/01.18.03.005.004.01.514) ა(ა)იპ - ,,ცისკარი-1852'' -ისთვის (ს/კ404485696) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/18744 16.09.2015 - მერიის7/31020 16.09.2015)

16.     

ქ.თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე არსებული 56359 კვმ მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ №01.17.01.065.062) 320 კვმ ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,მეთეგისთვის'' (ს/კ №405082967) იჯარით გადაცემაზე შეთანხმების მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/18744 16.09.2015 - მერიის7/31020 16.09.2015)

17.     

ქ.თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი 36-40-ის მიმდებარედ არსებული 39 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.016.041) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,კაფე დისქავესითვის'' იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/18744 16.09.2015 - მერიის7/31020 16.09.2015)

18.     

ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი 87-95-ის მიმდებარედ არსებული 1851 კვმ-დან 16კვმ  მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.04.014.019) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,თიბისი ბანკისთვის'' იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/18744 16.09.2015 - მერიის7/31020 16.09.2015)

19.     

ქ.თბილისში, წერეთლის გამზირი 117-ის მიმდებარედ 14 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/01.13.06.001.026) პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს ,,თიბისი ბანკი'' -სათვის (ს/კ №204854595) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიის შესახებ (საკრებულოს №04/18744 16.09.2015 - მერიის7/31020 16.09.2015)

20.     

შპს ,,მცენარეთა დაცვის საწარმოს'' შპს ,,თბილისის პარკებთან'' შერწყმასთან (მიერთებასთან) დაკავშირებით თანხმობის მიღების შესახებ (საკრებულოს №04/18744 16.09.2015 - მერიის7/31020 16.09.2015)

21.     

ქ.თბილისში, ჟ.შარატავას N7-ში მდებარე შენობის მე-14 სართულზე არსებული 329.69 კვ.მ ფართის (ს/01.10.13.015.009) პირდაპირი განკარგვის წესით, სსსმარტ თრეიდი“-სთვის (ს/კ205124346) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობი მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/18795 16.09.2015 - მერიის7/29827 13.09.2015)

22.     

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტული ცენტრის "მუხიანი" ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/17524 28.09.2015 - მერიის №3/17235 24.09.2015)

23.     

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/18424 12.10.2015 - მერიის №7/26749 08.10.2015, საკრებულოს №04/18650 15.10.2015 - მერიის №7/27943 12.10.2015; საკრებულოს №04/16512 14.09.2015 - მერიის №1/9279 11.09.2015)

24.     

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, III მასივში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №01.19.20.020.025) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/18268 8.10.2015 - მერიის №7/24158 05.10.2015)

25.     

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დელისის III ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/18268 8.10.2015 - მერიის №7/24158 05.10.2015)

26.     

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, გოძიაშვილის ქ.№22 და №24-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №01.10.10.020.156) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/18268 8.10.2015 - მერიის №7/24158 05.10.2015)

27.     

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ქერჩის შესახვევის №3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №01.11.05.013.001) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/18268 8.10.2015 - მერიის №7/24158 05.10.2015)

28.     

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილი-2-სა და ვაზისუბნის დასახლებას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/18268 8.10.2015 - მერიის №7/24158 05.10.2015)

29.     

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის II მიკრორაიონიდან ზემოთ მიმავალი გზის მარჯვნივ ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №01.10.08.006.035) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/18268 8.10.2015 - მერიის №7/24158 05.10.2015)

30.     

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, თევდორე მღვდლის I შესახვევი, თევდორე მღვდლის ქუჩასა და ფიფიების ქუჩას შორის არსებულ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/18268 8.10.2015 - მერიის №7/24158 05.10.2015)

31.     

ქ.თბილისში, მთაწმინდის  რაიონში,  კოჯრის ქუჩისთვის მწერალი გიზო ნიშნიანიძის სახელის მინიჭების შესახებ

32.     

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ლადო მესხიშვილის ქუჩისთვის და მასთან არსებული შესახვევისთვის მომღერალი ეთერ კაკულიას სახელის მინიჭების შესახებ

33.     

ქ.თბილისში,  საბურთალოს  რაიონში,  ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიასთან  მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ენათმეცნიერი ლეო კვაჭაძის სახელის მინიჭების შესახებ

34.     

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, უიარაღოს ქუჩის მონაკვეთისთვის და მასთან არსებული გასასვლელისთვის კალათბურთის დამსახურებული მწვრთნელი მიხეილ კეკელიძის  სახელის მინიჭების შესახებ

35.     

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ე.წ. ივერთუბნის დასახლებაში, ჯუმბერ ბეთაშვილის ქუჩასთან არსებული გასასვლელისთვის ჯუმბერ ბეთაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

36.     

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფ. დიღომში ჟოზეფ პიტონ დე ტურნეფორის ქუჩისთვის მწერალი, გენერალ-ლეიტენანტი დავით ბატონიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

37.     

ქ.თბილისში, ნაძალადევის  რაიონში,  გარეჯის III  შესახვევისთვის და მასთან არსებული ორი უსახელო შესახვევისთვის მოქანდაკე ნინო წერეთლის სახელის მინიჭების შესახებ

38.     

ქ.თბილისში,  ჩუღურეთის რაიონში,  დიმიტრი უზნაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის მედიცინის დამსახურებული მოღვაწეების  ზაზა და საულ კახიანების სახელის მინიჭების შესახებ

39.     

ქ.თბილისში,  სამგორის რაიონში,  დიდ ლილოში უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ჩიხისთვის თეთრი ხევის  სახელის მინიჭების შესახებ

40.     

ქ.თბილისში,  დიდუბის რაიონში,   ვახტანგ შანავას ქუჩისთვის მეცნიერი, პათოლოგფიზიოლოგი ვლადიმერ ვორონინის სახელის მინიჭების შესახებ

41.     

ქ.თბილისში,  სამგორის რაიონში,   გარდაბნის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული შესახვევისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული კაპიტანი ვახტანგ შანავას სახელის მინიჭების შესახებ

42.     

ქ.თბილისში,  გლდანის რაიონში,  ფარსმან II ქველის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, მასთან არსებული გასასვლელისთვის და ჩიხისთვის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის გოგოთურ აგლაძის  სახელის მინიჭების შესახებ

43.     

ქ.თბილისში,  სამგორის რაიონში,  ქინძმარაულის ქუჩასთან მდებარე  უსახელო ქუჩისთვის თავკვერის  სახელის მინიჭების შესახებ

44.     

ქ.თბილისში,  სამგორის რაიონში,  აეროპორტის დასახლებაში მდებარე  უსახელო ქუჩებისთვის სახელის მინიჭების შესახებ

45.     

ქ.თბილისში,  სამგორის რაიონში,  მოსკოვის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის მწერალი რევაზ ინანიშვილის  სახელის მინიჭების შესახებ

46.     

ქ.თბილისში,  ვაკის რაიონში,  სოფ. თხინვალაში უსახელო ქუჩებისთვის სახელის მინიჭების შესახებ

47.     

„ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, სამრეწველო დასახლების I ქუჩისთვის და მასთან არსებული სამი ჩიხისთვის ბესიკ გეთიას სახელის მინიჭების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 28 ივლისის  №288 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

48.     

“ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის, კომისიის თავმჯდომარის, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ქ.თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის N93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (N04/18371 09.10.2015 მერიის7/26762 08.10.2015)

49.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ამომრჩევლებისთვის ანგარიშის წარდგენისა და ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების გამართვის წესის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №10/19342 23.10.2015)

50.     

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

(1.    საკრებულოს №04/19359 26.10.2015 - მერიის №7/37929 26.10.2015;

(2.    საკრებულოს №04/19728 30.10.2015 - მერიის №7/41288 30.10.2015;

LiveZilla Live Chat Software