+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

2 ოქტომბერს 12:00 საათზე , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

1.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების ერთ ბავშვზე/აღსაზრდელზე გათვლილი ვაუჩერით დაფინანსების, სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტის დანერგვის, მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებებში ბავშვის/აღსაზრდელის რეგისტრაციისა და მიღება-ამორიცხვის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

2.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალური პროგრამა „შემომყვანი ტურიზმის დარგის განვითარება“ დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

3.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალური პროგრამა „ხალხური რეწვის დარგის განვითარება“ დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

4.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალური პროგრამა „სავარჯიშო-გამაჯანსაღებელი მომსახურების დარგის განვითარება“ დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

5.        

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის „თბილისი 2015”-ის საორგანიზაციო კომიტეტის“ ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

6.        

ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 1 მაისის NE-191-14-7277 გადაწყვეტილებით ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის წესით სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ გამართულ 191 ელეტქონული აუქციონით შპს „ვაკის-პარკისთვის“ (საიდენტიფიკაციო 406089414) განსაზღვრული ვალდებულებების (პირობების) დარღვევისთვის დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებაზე თანხმობის გაცემისა და ამავე აუქციონის შესაბამისად თბილისის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღებისათვის (შპს „ვაკის-პარკი“) შესაბამის ქონებასთან დაკავშირებული პირობების შეცვლის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

7.        

„ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ 26.10.2010 წელს გაფორმებულ ხელსეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ 2011 წლის 15 აპრილს შპს „არმლენდერ ასოშიეტსსა“ და ქალაქ თბილისის მთავრობას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის დაკისრებული და მხარეთა შორის საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

8.        

„ქ.თბილისის მერიასა და შპს „ლიდერ გრუპს“ შორის 2010 წლის 5 აგვისტოს გაფორმებული „ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით (სანოტარო მოქმედების რეგ. N100780986) განსაზღვრული პირობების ცვლილების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

9.        

№01.18.03.018.054. საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 5 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და 01.02.117. საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ხაზობრივი ნაგებობის 10 კვ.მ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბარაქა 2014“-სთვის (ს/კ: 405068885) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

10.    

ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №34-ის მიმდებარედ არსებული 25 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.15.018.077) პირდაპირი განკარგვის წესით მოქალაქე ეკა შარაძისთვის იჯარით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ