+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

2 ოქტომბერს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

დღის წესრიგი:

 

1.   თბილისში, მოსკოვის გამზირი # 38ა-ში მდებარე ავარიულ სცხოვრებელ სახლზე გამაგრება-გაძლიერების II ეტაპის სამუშაოების  გამარტივებული შესყიდვაზე, კეთილმოწყობის სამსახურისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.(540 000 ლარზე )(04/17373)

2.   ქ.თბილისში, გლდანის VI მ/რ-ის კორპ.#2-ზე გამაგრება-გაძლიერების II ეტაპის სამუშაოების  გამარტივებული შესყიდვაზე, კეთილმოწყობის სამსახურისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.(215 000 ლარზე)(04/17372)

3.   კრწანისის რაიონში, გორგასლის ქუჩის IV შესახვევი, II ჩიხი, #5-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლში ჩასატარებელი სამუშაოების გამარტივებულ შესყიდვაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ.(04/17425)

4.   პუშკინის ქუჩა #9-ში მდებარე 5 კვმ მიწის ნაკვეთის  და პუშკინის ქუჩა #9-ის მიმდებარედ 143,21 კვმ ფართობის ხაზობრივი ნაგებობიდან  10 კვმ ფართის შპს „ბარაქა 2014“ -სათვის , პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის შესახებ.(04/17424)

5.   ვაჟა -ფშაველას გამზ.#34-ის მიმდებარედ არსებული 25 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით მოქ.  ეკა შარაძისათვის იჯარით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ.(04/17424)

6.   ქ.თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში მდებარე 52 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.(04/17726)

7.   ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთების 50 000 კვმ; 70 000 კვმ და 145 898 კვმ მიწის ნაკვეთების რაგბის კავშირისათვის უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობისგაცემის თაობაზე.(04/17726)

8.   თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ 26,10,2010 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ 2011 წლის 15 აპრილს შპს შპს „არმენდერ ასოშიეტსსა“ და თბილისის მთავრობას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათის დაკისრებული და მხარეთა შორის საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე დაკისრებული პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლების შესახებ საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე.(04/17796)

9.   თბილისის მერიასა და შპს „ლიდერ გრუპს“ შორის 2010 წლის 5 აგვისტოს გაფორმებული „თბილისის თითმმართელი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების ცვლილების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე(04/17796)

10.  თბილისის მერიის სსიპ „ქონების მართვის სააგენტოს“ 2013 წლის 1 მაისის გადაწყვეტილებით თბილისის თვითმმართველის საკუთღებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის წესით სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ გამართულ #191 ელექტრონული აუქციონით შპს „ვაკის პარკისათვის“ განსაზღვრული ვალდებულებების დარღვევისათვის დაკისრებული / დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლებაზე თანხმობის გაცემისა და ამავე აუქციონის შესაბამისად თბილისის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღებისთვის (შპს „ვაკის პარკი“) შესაბამის ქონებასთან დაკავშირებული პირობების შეცვლის თაობაზე.(04/17796)

11.  თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში პროგრამებს შორის გადანაწილების შესახებ.(04/17861)