+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2 ოქტომბერს 16:00 საათზე , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

 

N

საკითხის დასახელება

მომხსენებელი

თანამომხსენებელი

1.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების ერთ ბავშვზე/აღსაზრდელზე გათვლილი ვაუჩერით დაფინანსების, სასკოლო მზაობის საგანმანათლებლო სახელმწიფო სტანდარტის დანერგვის, მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებებში ბავშვის/აღსაზრდელის რეგისტრაციისა და მიღება-ამორიცხვის წესის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №04/17796 30.09.2015 - მერიის №1/21127 30.09.2015)

 

 

2.        

“ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ 26.10.2010 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ 2011 წლის 15 აპრილს შპს „არმლენდერ ასოშიეტსსა“ და ქალაქ თბილისის მთავრობას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის დაკისრებული და მხარეთა შორის საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ (საკრებულოს №04/17796 30.09.2015 - მერიის №1/21127 30.09.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

 

3.        

ქ.თბილისის მერიასა და შპს „ლიდერ გრუპს“ შორის 2010 წელის 5 აგვისტოს გაფორმებული „ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებით (სანოტარო მოქმედების რეგ. №100780986) განსაზღვრული პირობების ცვლილების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შესახებ (საკრებულოს №04/17796 30.09.2015 - მერიის №1/21127 30.09.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

 

4.        

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - „ქონების მართვის სააგენტოს“ 2013 წლის 1 მაისის NE-191-14-7277 გადაწყვეტილებით ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის წესით სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ გამართულ №191 ელექტრონული აუქციონით შპს „ვაკის პარკისათვის“ (საინდეტიფიკაციო №406089414) განსაზღვრული ვალდებულებების (პირობების) დარღვევისთის დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლებაზე თანხმობის გაცემისა და ამავე აუქციონის შესაბამისად თბილისის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღებისთვის (შპს „ვაკის-პარკი“) შესაბამის ქონებასთან დაკავშირებული პირობების შეცვლის თაობაზე (საკრებულოს №04/17796 30.09.2015 - მერიის №1/21127 30.09.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

 

LiveZilla Live Chat Software