+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

27 იანვარს 16:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბიუროს სხდომა გაიმართება.

 

მის : თავისუფლების მოედანი N2, დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სხდომათა დარბაზი.

 

დღის წესრიგი : 


#

საკითხის დასახელება

1.       

. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებისა და მათი განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე (04/1079 21.01.2015)

2.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას შეღავათით მოსარგებლე მოქალაქეთა მგზავრობის ფასის ანაზღაურების შესახებ (04/1148 22.01.2015)

3.       

. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (04/1177 22.01.2015)

4.       

საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მთავრობას და „მულტიფლექს ენერჯი ლიმითედის“ (ამჟამად „ჯორჯიან გლობალ იუთილითიზ“) შორის 2008 წლის 14 მაისს გაფორმებული შპს „რუსთავწყალკანალის“ 100% წილის, შპს „მცხეთაწყალკანალის“100% წილის, შპს „საქწყალკანალის“ 100% წილისა და შპს „თბილისის წყლის“ 100% წილის ნასყიდობის ხელშეკრულების შესაბამისად მყიდველისთვის განსაზღვრულ უძრავ ნივთზე რეგისტრირებული ვალდებულებისაგან გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (04/1177 22.01.2015)

5.       

ქ.თბილისში, პაიჭაძის ქუჩა N1-ში მდებარე შენობა-ნაგებობა N1-ის პირველ სართულზე არსებული 65 კვ.მ. ფართის (ს/კ:N01.13.03.024.003)  თხოვების უფლებით ააიპ სოციალური დაცვის ლიგისთვის გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (04/1177 22.01.2015)

6.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 100 % -იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული ზოგიერთი კომპანიის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (N868 20.01.2015)

7.       

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხულ, შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისთვის ვადიან, უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემულ ზოგიერთ უძრავ ქონებაზე სარგებლობის უფლების შეწყვეტისა და ამავე ქონებით შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (N868 20.01.2015)

8.       

ქ.თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა N29-29ა-ში მდებარე შენობა-ნაგებობა N1-ში, მეოთხე სართულზე არსებული 675,68 კვ.მ ფართის და შესაბამისი წილობრივი მიწის ნაკვეთის სსიპ -„ტექნოლოგიური განვითარების ფონდისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (N868 20.01.2015)

9.       

ქ.თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა N29-29ა-ში მდებარე შენობა-ნაგებობა N2-ში, პირველ სართულზე არსებული 207,37 კვ.მ ფართის და შესაბამისი წილობრივი მიწის ნაკვეთის ა(ა)იპ „თბილისის პორტალისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიან,  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (N868 20.01.2015)

10.   

ა(ა)იპ - თბილისის საბავშო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოსთვის (ს/კ: N404905475) ქ.თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა N29-29ა-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 01,10,14,015,025) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ (N868 20.01.2015)

11.   

ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N140ა/პასტერის ქუჩა N7-ში მდებარე შენობა-ნაგებობა N1-ში, მეოთხე სართულზე არსებული 351,03 კვ.მ ფართის და შესაბამისი წილობრივი მიწის ნაკვეთის ააიპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (N868 20.01.2015)

12.   

ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N89/24-ში მდებარე უძრავი ქონების აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობებისათვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (N868 20.01.2015)

13.   

ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N89/24-ში მდებარე უძრავი ქონებაზე (ს/კ 01,13,08,006,054,02,504) ქურთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან გაფორმებულ უსასყიდლო უზუფრუქტში ცვლილების შეტანაზე თანხმობის გაცემის შესახებ (N868 20.01.2015)

14.   

ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N89/24-ში მდებარე  (ს/კ 01.13.08.006.054.02.506; 01.13.08.006.054.02.507) უძრავი ქონების თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიან, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (N868 20.01.2015)

15.   

ქ.თბილისში, ბოტანიკურის ქუჩა N1-ში მდებარე ტერიტორიაზე ა(ა)იპ  „საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღთან“ (ს/კ 404405960) გაფორმებულ უსასყიდლო უზუფრუქტში ცვლილების შეტანაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (N868 20.01.2015)

16.   

ქ.თბილისში არსებული ზოგიერთი მიწისქვეშა გადასასვლელის შპს „უძრავი ქონება - თბილისისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (04/1369 26. 01.2015)

17.   

ქ.თბილისში, ტ.გრანელის ქუჩა N7-ში მდებარე 2563 კვ.მ. მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული 1643,83 კვ.მ. საერთო ფართობით შენობა-ნაგებობა N1-ის შპს „თბილსერვის ჯგუფისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (04/1369 26. 01.2015)

18.   

ქ.თბილისში, მ.კოსტავას ქუჩა N71-ის წინ არსებული თარგის მიერ დაკავებული 22 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.10.13.040.038) სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (04/1369 26. 01.2015)

19.   

ქ.თბილისში, ქვემო ალექსეევკის დასახლებაში, შპს „ინტერპლასტის“ მიწის ნაკვეთის მიმდებარედ არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის გამიჯვნისა და ამ გამიჯვნის შედეგად მიღებული ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე (06/17 05.01.2015)

20.   

გუდაურის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად რეგისტრირებული ყველა უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე (N06/81 06.01.2015)

21.   

ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში  არსებული მოძრავი ქონების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის      სააგენტოსათვის გადაცემისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ „ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოსათვის“ უსასყიდლოდ დროებით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (04/1496 26.01.2015)

22.   

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (N04/737 16.01.2015)

23.   

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელა, სოფელ წავკისში საცხოვრებელი კომპლექსის (ვილები და მრავალფუნქციური შენობები)განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (04/475 14.01.2015)

24.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის ფერდობზე, IV მიკრორაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე სტუდენტური დასახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ (04/475 14.01.2015)

25.   

ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ც. დადიანის ქ. №7-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (04/475 14.01.2015)

26.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ქ. №3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (04/1075 21.01.2015)

27.   

სსიპ აფხაზეთის N2 საჯარო სკოლისთვის ჯუმბერ ბეთაშვილის სახელის მინიჭების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (N06/3124 16.07.2013)

28.   

ქალაქ თბილისის “ენერგო ქალაქების ასოციაციაში“ გაწევრიანებასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ (04/1065 21.01.2015)

29.   

.თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტით პროგრამების და ქვეპროგრამების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებზე თანხმობის მიცემის თაობაზე ( 04/1319, 08/1412, 04/1497, 04/1498)