+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 14 სექტემბერს, 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის, ასევე გარემოს დაცვის კომისიების გაერთიანებული სხდომა გაიმართება.


დღის წესრიგი:

 

1. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 08 სექტემბრის #04/16171 წერილი ა.ა.ი.პ. ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლეს“ მიერ  ,,სასახლის“ სახურავის პროექტის და სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;


2. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 10 სექტემბრის #04/16312 წერილი თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობის მიერ თბილისში, ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;


3. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 10 სექტემბრის #04/16315 წერილი თბილისის მუნიციპალიტეტის დდუბის რაიონის გამგეობის მიერ თბილისში, ფოთის ქ#14-ში და ვბაგრატიონის ქ#5-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლებში ჩასატარებელი სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


4. განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების, განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტებისა და განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმების პროექტების შესახებ (#04/15192; #04/15598)


5.  ,, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის  გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ „ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის  #20-105 დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“     ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ. ნარმანიას ა/წლის 3 სექტემბრის   N 04/15969  წერილი).
    /მომხს: სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური/


6. „ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის, ქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის აპარატისა და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების - ტიპური დებულებების დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის N12-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ. ნარმანიას ა/წლის 25 აგვისტოს N04/15542 წერილი).


7. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ. ნარმანიას ა/წლის 21 აგვისტოს N04/15377 წერილი).


8. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გარემოსდაცვითი სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ (ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ. ნარმანიას ა/წლის N04/15118 წერილი)

   /მომხს: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახური./


9. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დაფუძნების და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ“  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ. ნარმანიას ა/წლის 10 სექტემბრის N04/16331 წერილი).


10. მიმდინარე საკითხები.