+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

14 ივლისს 15:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო, ასევე გარემოს დაცვის  კომისიების გაერთიანებული სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი:

 

1.      თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 1 ივლისის #04/12285 წერილი_

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობოექტებზე (110 ობიექტი ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, აღდგენა-შეკეთების, შენობა-ნაგებობების გამაგრება-გაძლიერების სამუსაოების და წინმსწრები დამზღვევი ღონისძიებების სახელმწიფო შესყიდვის ,გამარტივებული შესყიდვით  განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.  (ურბანულთან ერთად)

2.      თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 1 ივლისის #04/12967 წერილი_შპს “თბილსერვის ჯგუფისათვის“  - ნარჩენების 50 ლიტრიანი პლასტმასის კონტეინერის -100 ერთეულის , სავარაუდო ღირებულებით ჯამში 10 000 ლარი დღგ-ს ჩათვლით და  მაისური - 500 ერთეული - სავარაუდო  ღირებულებით  ჯამში  5275 ლარი დღგ-ს  ჩათვლით გამარტივებული შესყიდვით  განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

(ურბანულთან ერთად)

3.  შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ კაპიტალის გაზრდის თაობაზე თბილისის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. (# 04/12627)

 4.     ქ.თბილისში არსებული ზოგიერთი მიწისქვეშა გადასასვლელის შპს „უძრავი ოქნება თბილისისათვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი,უზურფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ.(#12931)

 5.      ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლისთვის (ს/კ #404494980) ქ.თბილისში -რუსთაველის გამზირი #6-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: #01.15.05.064.010) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე. (#04/12501)

 6.      შპს „დლს“-თან (ს/ნ 405029632) ქ.თბილისში, რკინიგზის სადგურის წინ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადატსრო კოდები: #01,16,01,021,044; #01,16,01,021,045 და #01,16,01,021,046) გაფორმებული აღნაგობის შეწყვეტის შესახებ და 301,16,01,021,044 და #01,16,01,005,152 საკადასტრო ერთეულების პირდაპირი განკარგვის წესით აღნიშნული კომპანიისათვის იჯარით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის წარდგენის  შესახებ. (#04/12501)

 7. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ -აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის ქ.თბილისში, დიდ დიღომში, I და  III მიკრორაიონებს შორის, ყოფილი ტელევიზორების ქარხნის მიმდებარედ, 7 000 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კოდი #01.10.06.001.034) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე. (#04/12501)

 8.      შპს „გლობალ სერვისი + „-სთვის (ს/კ 204931850) ქ.თბილისში, ლესელიძის ქ#4-ის მიმდებარედ არსებული 39 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი #01,18,03,018,052) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე.(#04/12501)

 9.      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის წარდგენის თაობაზე. (#04/12501) და (#04/12948 )

10.  ქ.თბილისში, ვერის ბაღის მიმდებარედ არსებული 647 კვმ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი #01.15.03.010.128) 22 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „მუზა 2002“-სთვის (ს/კ 204440989) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე.  (#04/12707)

11.  ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის  გამზირი #103-ში და დავით აღმაშენებლის #107 -ში მდებარე გარკვეული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმისთვის“(ს/კ 204545233) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე. (#04/12707)

 12.  ააიპ- შემოსავლების სამსახურისთვის ქ.თბილისში, მუხაძის ქ#5-ის მიმდებარედ, 3348 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.19.17.003.053) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე.(#04/12707)

 13.  შპს „ტროლანდისთვის“ (ს/კ 405048176) ქ.თბილისში, კუს ტბის მიმდებარედ, მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი:#01.14,12,001,012; #01,14,13,014,008) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე. (#04/12707)

 14.  ქ.თბილისში, ხუდადოვის ქუჩის მიმდებარედ 5 000 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ01,16,03,010,032) ჯანმრთელობის  და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო  აღნაგობის  ფორმით  გადაცემაზე  თანხმობის  გაცემის თაობაზე.(#04/12707)

15.  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის #19-73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.(#04/12707)

16.  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის #19-72 დადგენილებაში ცვლილების თაობაზე.(#04/12707)

17.  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 22 დეკემბრის #19-78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. (#04/12707)

18.  ქალაქ  თბილისის მინიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, დროებითი სარგებლობის უფლებით, იჯარით გადაცემაზე   ქალაქ   თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე   (#04/13016)

19.  თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 1 ივლისის #04/12623 წერილი_

ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის მიერ სპეციალური ტექნიკის  სახელმწიფო შესყიდვის ,გამარტივებული შესყიდვით  განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.     (გარემოს დაცვასთან ერთად)

 20.      ,, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე „  ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ. ნარმანიას ა/წლის 07 ივლისის   # 04/12623 წერილი).

21.      ,, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის  გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ „ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის  #20-105 დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“  ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ. ნარმანიას ა/წლის 25 ნისის   # 04/11917 წერილი).

22.      ,, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის  გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ „ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის  #20-105 დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“  ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ. ნარმანიას ა/წლის 08 ვლისის   # 04/12702 წერილი).

23.      ,, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის  გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ „ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის  #20-105 დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“  ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ. ნარმანიას ა/წლის 10 ვლისის   # 04/12930 წერილი).

24.      მიმდინარე საკითხები.

 

 

მის: თავისუფლების #2