+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

23 ივნისს 15:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

1.      

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/11453 19.06.2015 - მერიის №05-1/151701105   19.06.2015)

2.     

,,ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  ჯანმრთელობის  დაცვის პროგრამები  და მათი  განხორციელების  წესების  დამტკიცების  თაობაზე''  ქალაქ  თბილისის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2015  წლის  27  იანვრის  №1-1  დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/10743 09.06.2015 - მერიის №05-2/15159705   08.06.2015)

3.     

შპს “ჰერმესის“ კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/11240 17.06.2015   მერიის - №05-1/15167654 16.06.2015)

4.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს "უძრავი ქონება - თბილისის" მიერ, მის სარგებლობაში (უზუფრუქტუარი) რიცხულ, ქ.თბილისში არსებულ ზოგიერთ მიწისქვეშა გადასასვლელში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით, კომპანიის კაპიტალში ფულადი შენატანის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/11241 17.06.2015   მერიის - №05-1/15167635 16.06.2015)

5.     

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის უძრავი და მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10660 08.06.2015 - მერიის №05-1/15156987 05.06.2015; საკრებულოს №04/11336 18.06.2015 - მერიის №05-1/15168390 18.06.2015; საკრებულოს №04/11451 19.06.2015 - მერიის №05-1/151701006 19.06.2015)

6.     

ქალაქ თბილისის  თვითმმართველი  ერთეულის  საკუთრებაში  არსებული  მოძრავი  ქონების  ა(ა)იპ  ,,თბილისის  საბავშვო  ბაგა-ბაღების  მართვის  სააგენტოს"  დროებით  სარგებლობაში  გადაცემაზე თანხმობის  მიცემის შესახებ (საკრებულოს №06/11058 12.06.2015 - მერიის №05-2/15162743 11.06.2015)

7.     

ქ.თბილისში, გლდანის მასივში, ხიზანიშვილის ქუჩაზე, №31 პოლიკლინიკის წინ მდებარე №01.11.12.013.038 საკადასტრო კოდით რეგისტრირეგული 400 კვმ მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ  (საკრებულოს №04/11410 19.06.2015 - სამინისტროს №5/35415 12.06.2015)

8.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დროებით სარგებლობის უფლებით (იჯარა), ელექტრონული აუქციონის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/11336 18.06.2015 - მერიის №05-1/15168390 18.06.2015)

9.     

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 4 თებერვლის №05.16.116 განკარგულების საფუძველზე შპს „თბილსერვის ჯგუფთან“ გაფორმებულ უსასყიდლო უზუფრუქტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/11336 18.06.2015 - მერიის №05-1/15168390 18.06.2015)

10.    

ქ. თბილისში დაბა წყნეთში ,,ა'' ზონაში  მდებარე  ქონების (კოტეჯი  №14ა (მიწის (უძრავი ქონების) ს/კ №01.20.01.108.042), დევნილებისათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით,    სახელმწიფოსათვის  უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ (საკრებულოს №06/9293 19.05.2015 - სამინისტროს №5/26576;  08.05.2015)

11.    

ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) ს/კ №01.17.07.019.002.01.521 და №01.17.07.019.002.01.522) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ (საკრებულოს №06/11186 16.06.2015 - სამინისტროს №5/35162 11.06.2015)

12.    

ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) ს/კ №01.15.04.005.038) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ (საკრებულოს №06/10816 10.06.2015 - სამინისტროს №06/32791 02.06.2015)

13.    

ქ.თბილისში, საქართველოს სამხედრო გზა, მე-12 კმ-ზე მდებარე 1632  კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.13.01.020.129) საქართველოს საპატრიარქოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემა, შემდგომში ეკლესიის მშენებლობის მიზნით. სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემა (საკრებულოს №06/10817 10.06.2015 - სამინისტროს №05/32749  02.06.2015)

14.    

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტ სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობი წესის დამტკიცების შესახებ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/11402 19.06.2015 მერიის - №05-1/15169766 18.06.2015)

15.    

"დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/10921 11.06.2015 - მერიის №05-2/151611746 10.06.2015)

16.    

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, ბესიკ კალანდაძის ქ.№3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/10684 08.06.2015 - მერიის №05-2/15159798 08.06.2015)

17.    

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, პეტრე იბერის ქ., ავტოტექმომსახურეობის გვერდით არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/10684 08.06.2015 - მერიის №05-2/15159798 08.06.2015)

18.    

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, სლავა მეტრეველის და ქურდიანის ქუჩებს შორის მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/10684 08.06.2015 - მერიის №05-2/15159798 08.06.2015)

19.    

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ჯავახეთის ქ., წმიდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ, ვარკეთილი-2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10684 08.06.2015 - მერიის №05-2/15159798 08.06.2015)

20.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ცენტრალური დარბაზისთვის თამარ მეფის სახელის მინიჭების შესახებ

21.    

ქ.თბილისში,  საბურთალოს რაიონში, დიღმის  სასწავლო-საცდელი მეურნეობის ტერიტორიაზე სკვერისთვის მოხალისის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №04/11517 22.06.2015)

22.    

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ავშნის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ივერი ფრანგიშვილის  სახელის მინიჭების შესახებ

23.    

ქ.თბილისში,  კრწანისის  რაიონში, კრწანისის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის კახაბერ კაციტაძის სახელის მინიჭების შესახებ

24.    

ქ.თბილისში, ისნის  რაიონში, ჯუმბერ ლეჟავას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის გიორგი დეკანოზიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

25.    

ქ.თბილისში, ისნის  რაიონში, მოსკოვის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული I შესახვევისთვის გიორგი მდივანის სახელის მინიჭების შესახებ

26.    

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ალექსანდრე თვალჭრელიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული I ჩიხისთვის გივი ამილახვარის სახელის მინიჭების შესახებ

27.    

ქ.თბილისში, სამგორის  რაიონში, ანდრია გუგუშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული I ჩიხისთვის გრიგოლ აფშინაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

28.    

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ილია ჭავჭავაძის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის პეტრე შოთაძის სახელის მინიჭების შესახებ

29.    

ქ.თბილისში, სამგორის  რაიონში, მარიამ ორახელაშვილის ქუჩისთვის და მასთან არსებული სამი შესახვევისთვის გიორგი ნახუცრიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

30.    

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის  რაიონში, ივერთუბნის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის თამარ და აკაკი პაპავების სახელის მინიჭების შესახებ

31.    

ქ.თბილისში, საბურთალოს  რაიონში, სოფელ დიღომში მულღაზანზარის ქუჩისთვის ვახტანგ ჭელიძის სახელის მინიჭების შესახებ

32.    

ქ.თბილისში, მთაწმინდის  რაიონში, ნატო ვაჩნაძის ქუჩისთვის ნატო ვაჩნაძისა და ნიკოლოზ შენგელაიას სახელის მინიჭების შესახებ

33.    

ქ.თბილისში, ნაძალადევის  რაიონში, ნიკოლოზ შენგელაიას ქუჩისთვის აბესალომ ვეკუას სახელის მინიჭების შესახებ

34.    

ქ.თბილისში, ვაკის  რაიონში, ნიკოლოზ ცხვედაძის I  ჩიხისთვის თენგიზ ახმეტელის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

35.    

ქ.თბილისში, მთაწმინდის  რაიონში, იაკობ გოგებაშვილის II  შესახვევისთვის და მასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ალეკო შენგელიას  სახელის მინიჭების შესახებ

36.    

ქ.თბილისში, ვაკის  რაიონში, შალვა მიქელაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ნიკოლოზ ღიბრაძის სახელის მინიჭების შესახებ

37.    

ქ.თბილისში, ისნის  რაიონში, ქეთევან დედოფლის გამზირთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ვაჟა ჩაჩავას სახელის მინიჭების შესახებ

38.    

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, მერი შერვაშიძის ქუჩასთან არსებული ექვსი  შესახვევისთვის მერი შერვაშიძის სახელის მინიჭების შესახებ

39.    

ქ.თბილისში, დიდუბის  რაიონში, ნონა გაფრინდაშვილის ქუჩასთან არსებული I ჩიხისთვის ნონა გაფრინდაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

40.    

ქ.თბილისში, დიდუბის  რაიონში, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩასთან არსებული III ჩიხისთვის აკაკი ბელიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

41.    

ქ.თბილისში,  სამგორის რაიონში, სოფელ ნასაგურში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის კაპიტონ აბესაძის  სახელის მინიჭების შესახებ

42.    

ქ.თბილისში,  საბურთალოს რაიონში, ჩაილურის ქუჩისთვის გურამ ბზვანელის  სახელის მინიჭების შესახებ

43.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის წერილი ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის  გამგეობისა და შპს „სინათლის ქალაქის“ მიერ შესასრულებელი სამუშაოების თაობაზე  (საკრებულოს №04/11506 22.06.2015 - მერიის 12-1/1517359 22.06.2015; საკრებულოს #04/11168 16.06.2015 - მერიის 05-1/15167256 16.06.2015); საკრებულოს #04/11576 22.06.2015 - მერიის 05-1/151731229 22.06.2015);

LiveZilla Live Chat Software