+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

22 ივნისს 16:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო , ურბანული დაგეგმარების და  საქალაქო მეურნეობის და ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიების გაერთიანებული სხდომა.


დღის წესრიგი:

 

 1.  ,,თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის #18-57 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ“ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით (04/11453);

 2. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 16 ივნისის #04/11168 წერილი - შ.პ.ს. ,,სინათლის ქალაქის“ მიერ სპეცტანსაცმელის გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 3. ,,თბილისის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (04/11402);

 4. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ (04/10660); 

 5. შ.პ.ს. ჰერმესის კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით  თანხმობის მიცემის თაობაზე (04/11240);

 6. თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შ.პ.ს. ,,უძრავი ქონება-თბილისის“ მიერ მის სარგებლობაში (უზუფრუქტუარი) რიცხულ, ქ. თბილისში არსებულ ზოგიერთ მიწისქვეშა გადასასვლელში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით, კომპანიიის კაპიტალში ფულადი შენატანის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (04/11241);

 7.  თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 04.02.2015წლის #05.16.116 განკარგულების საფუძველზე, შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფთან“ გაფორმებულ უსასყიდლო უზუფრუქტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ თანხმობის მიცემის თაობაზე (04/11336);

 8. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის უძრავი და მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ (04/11336); 

 9. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, დროებით სარგებლობის უფლებით, იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (04/11336);

 10.  ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (#04/10921); 

 11.  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების, განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტებისა და განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმების პროექტების შესახებ (#04/10684)

12. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოსათვის „  უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე. (#04/11058)

13. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის უძრავი და მოძრავი ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ. (#04-11451)

14. ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ #01.17.07.019.002.01.522  და #01.17.07.019.002.01.521) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ.(#06/11186)

15. ქ.თბილისში, საქართველოს სამხედრო გზა, მე-12 კმ-ზე მდებარე 1632 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე. (# 06/10817)

16. ქ.თბილისში, დაბა წყნეთში, „ა“ ზონაში მდებარე კოტეჯი #14-ა (მიწის (უძრავი ქონების) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე.(#06-9293)

17. ქ.თბილისში, გლდანის მასივში, ხიზანიშვილის ქუჩაზე #31 პოლიკლინიკის წინ მდებარე #01.11.12.013.038  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 400 კვმ მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის საკითხი.(#06-11410)

18. ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი #01.15.04.005.038 სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის საკითხი შემდგომში ამავე მიწის ნაკვეთზე 606 კვმ ფართის მქონე ორ სართულზე განლაგებული მულტისპორტული დახურული დარბაზის მშენებლობის მიზნით. (#06/108016)