+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

9 ივნისს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

1.        

„სკოლამდელი აღზრდის დასაფინანსებლად მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების ერთ ბავშვზე/აღსაზრდელზე გათვლილი ვაუჩერით დაფინანსების და მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებებში ბავშვის/აღსაზრდელის რეგისტრაციის და მიღება-ამორიცხვის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

2.        

„მეწარმეობის მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში იაფი ფინანასური რესურსების ხელმისაწვდომობის პროექტის პირობებისა“ და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და პარტნიორ საფინანსო ორგანიზაციას შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ფორმის“ დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის N3-10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

3.        

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „სპორტული ღონისძიებები“ (კოდი 8.6.1) და პროგრამის „ახალგაზრდული ღონისძიებები“ (კოდი 8.8) განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

4.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის“ დაფუძნების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

5.        

„მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონის დახურულად გამოცხადების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

6.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

7.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

8.        

„ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა N74-ის მიმდებარედ არსებული (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.028.049) 22 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „ჯეოპიცასთვის“ (ს/კ 404467055) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

9.        

„ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N85-ის მიმდებარედ არსებული 803 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.14.04.005.017) 8 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ამხანაგობა „ვაჟა-ფშაველა IV – 2005”-სთვის იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

10.    

„ქ. თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზირი N29ა-ს მიმდებარედ არსებული (საკადასტრო კოდი: N01.10.15.012.029) 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით მოქ. დავით მანაგაძისთვის იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

11.    

„ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N140ა/ქ. თბილისში, პასტერის ქუჩა N7-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.13.08.009.041) ა(ა)იპ - „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიისთვის“ (ს/კ: 402008046) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ