+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

8 ივნისს 17:00 საათზე , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა

 

დღის წესრიგი: 

 

1.       თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 22 მაისის #04/9622 წერილი - თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის მიერ თბილისში, ლამის ქ#28-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მწვავედ ავარიული უბნების გამაგარებითი სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

2.      ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქეოლოგიური სარეკომენდაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროეტთან დაკავშირებით’’ (04/9488);

 

3.      ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (04/10205);

 

4.      ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (04/10205);

 

5.      რამდენიმე მიწის ნაკვეთის იჯარის ფორმით და უძრავი ქონების უზურფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხი (04/10205);

 

6.      ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (04/9441; 04/10055);

 

7.      განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების, განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტებისა და განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმების პროექტების შესახებ (04/9442)

LiveZilla Live Chat Software