+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

22 მაისს 15:00 საათზე თბილისის მინიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

1.      

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის №18-57 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ (საკრებულოს №04/9072 14.05.2015 მერიის - №05-1/15134402 14.05.2015)

2.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9366 19.05.2015 მერიის - №05-2/151391297 19.05.2015)

3.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9366 19.05.2015 მერიის - №05-2/151391297 19.05.2015)

4.     

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  (საკრებულოს №04/9366 19.05.2015 მერიის - №05-2/151391297 19.05.2015)

5.     

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონების გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9455 20.05.2015 მერიის - №05-1/151401394  20.05.2015)

6.     

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის აპარატისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების - ტიპური დებულებების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9454 20.05.2015 მერიის - №05-1/151401047  20.05.2015)

7.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/8626 07.05.2015 მერიის - №05-1/1512721 07.05.2015)

8.     

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 სექტემბრის №9-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/8626 07.05.2015 მერიის - №05-1/1512721 07.05.2015)

9.     

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე დროებით მოვალეობის შემსრულებლად ეკატერინე მაზმიშვილის დანიშვნის თაობაზე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/8549 06.05.2015 მერიის - №05-1/151252013  05.05.2015)

10.    

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოთა სისტემის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა თანამდებობების დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ნოემბრის N15-28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/9366 19.05.2015 მერიის - №05-2/151391297 19.05.2015) (საკრებულოს №04/9453 20.05.2015 მერიის - №05-1/151401407 20.05.2015)

11.    

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ“ „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/9492  21.05.2015 მერიის - №05-1/15141272  21.05.2015)

12.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/8804 11.05.2015 მერიის - №05-1/15128689 08.05.2015)

13.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9075 14.05.2015 მერიის - №05-1/151331625 14.05.2015)

14.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დროებითი სარგებლობის უფლებით (იჯარა) ელექტრონული აუქციონის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/8804 11.05.2015 მერიის - №05-1/15128689 08.05.2015)

15.    

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს "უძრავი ქონება - თბილისის" მიერ, მის სარგებლობაში (უზუფრუქტუარი) რიცხულ, ქ.თბილისში არსებულ ზოგიერთ მიწისქვეშა გადასასვლელში სარემონტო სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით, კომპანიის კაპიტალში ფულადი შენატანის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/9075 14.05.2015   მერიის - №05-1/151331625 14.05.2015)

16.    

ქ.თბილისში, დელისის ქუჩის მიმდებარედ ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული 01.10.15.007.098 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვთის სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ (საკრებულოს №06/9164 15.05.2015 სამინისტროს - №5/26863 11.05.2015)

17.    

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/9188 18.05.2015 მერიის - №05-1/1513816 18.05.2015)

18.    

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 აპრილის №124 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №08/9456 21.05.2015 მერიის - №06/5088-8 20.05.2015)

19.    

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 აპრილის №125 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №08/9457 21.05.2015 მერიის - №06/5089-8 20.05.2015)

20.    

ქ.თბილისში, ცინცაძის ქ.№37-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.10.14.028.194) შპს „ველაჯიო დეველოპმენტი“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/8804 11.05.2015 მერიის - №05-1/15128689 08.05.2015

21.    

ქ. თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდეელ მეურნეობაში მდებარე 20 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - ,,112“-თვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზურფუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/9492  21.05.2015 მერიის - №05-1/15141272  21.05.2015)

22.    

ქ. თბილისში, მარჯანიშვილის მოედანი/დ. აღმაშენებლის გამზ. №85-90-ის მიმდ. არსებული 634 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან 37 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,ანტრე 2008“-თვის იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/9492  21.05.2015 მერიის - №05-1/15141272  21.05.2015)

23.    

ქ. თბილისში, ყაზბეგის გამზ. №19ა-ს მიმდ. არსებული 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,სი ეს ეს“-თვის იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/9492  21.05.2015 მერიის - №05-1/15141272  21.05.2015)

24.    

ქ. თბილისში, პუშკინის ქ. №13-27/40-ის მიმდ. არსებული 80 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,ლიდო ენტერტეინმენტისთვის“  იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/9492  21.05.2015 მერიის - №05-1/15141272  21.05.2015)

25.    

პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,ლისი ფოსთვის“ მიწის ნაკვეთის უსასყიდლო უზურფუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/9492  21.05.2015 მერიის - №05-1/15141272  21.05.2015)

26.    

ქ. თბილისში, ი. აბაშიძის ქ. №32-ის მიმდ. არსებული 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,მარე+“-თვის  იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/9492  21.05.2015 მერიის - №05-1/15141272  21.05.2015)

27.    

ქ. თბილისში, თამარ მეფის ქ. №1-ის მიმდ. 72 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,მილიონისთვის“-  იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/9492  21.05.2015 მერიის - №05-1/15141272  21.05.2015)

28.    

ქ. თბილისში, დიდუბის ქ. №6-ის მიმდ. 35 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ჯემიკო ფოფხაძისთვის  იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/9492  21.05.2015 მერიის - №05-1/15141272  21.05.2015)

29.    

ქ. თბილისში, ი. აბაშიძის ქ. №24-26-ის მიმდ. 357 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს ,,ფუდ გრუპისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/9492  21.05.2015 მერიის - №05-1/15141272  21.05.2015)

30.    

ქ. თბილისში, მთაწმინდის ქ. №12-ის მიმდ. 4 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და ქ. თბილისში ინტენსიფიკაციის ქ-ის მიმდ. 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ,,ყაზტრანზგაზ-თბილისისთვის“-  უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/9492  21.05.2015 მერიის - №05-1/15141272  21.05.2015)

31.    

ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის №21 ხელოვნების სკოლისთვის, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის გ. ცაბაძის სახ. №25 ხელოვნების სკოლისთვის, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის არჩილ ჩიმაკაძის №3 ხელოვნების სკოლისთვის, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის ზაჰესის ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №5 ხელოვნების სკოლისთვის, ა(ა)იპ ქ. თბილისის მერიის პ. ამირანაშვილის სახელობის №18 ხელოვნების სკოლისთვის გარკვეული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზურფუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/9492  21.05.2015 მერიის - №05-1/15141272  21.05.2015)

32.    

სსიპ ქ.თბილისის №182 საჯარო სკოლისთვის გოგიტა კიკნაძის სახელის მინიჭების თაობაზე თა№ნხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №06/2909  16.02.2015 სკოლის - №118042 16.02.2015)

33.    

სსიპ ქ.თბილისის №77 საჯარო სკოლისთვის გრიგოლ კობახიძის სახელის მინიჭების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №06/4332  09.03.2015 სამინისტროს - №მეს 71500161428 04.03.2015)

34.    

საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით (M3 კატეგორია), მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე"  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-48 დადგენილებაში ცვილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/9080 14.05.2015 მერიის - №05-1/151331457 13.05.2015)

35.    

"დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/8397 04.05.2015 მერიის - №05-1/151241304 04.05.2015)

36.    

. თბილისში, გლდანის რაიონში, ვეკუას . 1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს 04/8396 04.05.2015 მერიის - 05-2/151241322 04.05.2015)

37.    

. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, . დადიანის . 265,267-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს 04/8396 04.05.2015 მერიის - 05-2/151241322 04.05.2015)

38.    

. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზირის №№35,37,39,41-ში. ბაგრატიონის №№52,54,56-ში, სოხუმის . 4,6,6-ში, ევდოშვილის 25-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური - საზოგადოებრივი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს 04/8396 04.05.2015 მერიის - 05-2/151241322 04.05.2015)

 

39.    

. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი ბელიაშვილის . №№22,68-ში და ლუბლიანას . 11_ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს 04/8396 04.05.2015 მერიის - 05-2/151241322 04.05.2015)

40.    

. თბილისში, გლდანის ხიდსა და დიღმის მასივს შორის მდებარე მდინარე მტკვრის კალაპოტისა და სანაპიროს სარეკრეაციოდ განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს 04/8396 04.05.2015 მერიის - 05-2/151241322 04.05.2015)

41.    

. თბილისში, Kკრწანისის რაიონში, დიდი ხეივნის . 13-ის, ხეივნის I . 12-ის და ახალი ხეივნის მიმდებარედ, გულუას ქუჩაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოპირდაპირედ, ახალი ხეივნის ქუჩის ჩიხის 4-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი და სასტუმრო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს 04/8396 04.05.2015 მერიის - 05-2/151241322 04.05.2015)

42.    

. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის IV მიკრორაიონში №№35,36- კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე შერეული ფუნქციის შენობა-ნაგებობების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს 04/8396 04.05.2015 მერიის - 05-2/151241322 04.05.2015)

43.    

. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის IV მიკრორაიონში, 36- კორპუსის მიმდებარედ, ლისის ტბის სამხრეთით, ნუცუბიძის ფერდობის განაშენიანებული ტერიტორიის საზღვრამდე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს 04/8396 04.05.2015 მერიის - 05-2/151241322 04.05.2015)

44.    

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, . შარტავას . №№32,36,38,40-ში, დები იშხნელების . 3-ში, იოსებიძის . 69,71-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს 04/8396 04.05.2015 მერიის - 05-2/151241322 04.05.2015)

45.    

. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2012 წლის 31 მაისის 204642 გადაწყვეტილებით დადგენილი განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ძალადაკარგულად გამოცხადების და 2015 წლის 5 აპრილის A1299777 განაცხადით მოთხოვნილი განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმებაზე უარის თქმის შესახებ (საკრებულოს 04/8396 04.05.2015 მერიის - 05-2/151241322 04.05.2015)

46.    

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის №18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს 10/9572 21.05.2015)

47.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ერილები ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების თაობაზე (04/8894, 04/9433, 04/9489)

LiveZilla Live Chat Software