+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

12 ივლისს, 12:30 საათზე, ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელი 

1

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის N33-89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების თაობაზე.საკრ.№12-032419312-03 11/07/24

გაიოზ თალაკვაძე,

ლევან მიქავა

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

11-01241841093  საკრ.№15-032418486-03 (2/07/24;  11-0124191192  საკრ.№15-03241918-03 (9/07/24);  №11-0124192636  საკრ.№15-03241934-03 (11/07/24  

გაიოზ თალაკვაძე

ლევან მიქავა

3

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და  შპს „თბილისერვის ჯგუფს“  შორის „თბილისის მუნიციპალური მომსახურებისპროექტთან დაკავშირებით“ ქვესასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში, სასესხო შეთანხმების ხელმისაწვდომობის ვადის გახანგრძლივებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

საკრ.№12-032419160-03 9/07/24

დავით ჩანქსელიანი

4

ქალაქ თბილისში, 17 შინდისელი გმირის ქუჩა N9-ში არსებული 76.20 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.013.001.01.07.032) და  76.20 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.013.001.01.07.042) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2024 წლის 13 მარტის N24.396.454 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“

საკრ.№12-03241691-03 17/06/24

ირაკლი თავართქილაძე

5

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ ხელშეკრულებებით განსაზღვრული სარგებლობის საფასურის ოდენობის გადახედვის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2024 წლის 17 ივნისის №24.1068.1209  განკარგულებით გათვალისწინებული საკითხის შეთანხმების თაობაზესაკრ.№12-032417891-03 27/06/24

ირაკლი თავართქილაძე

6

,,ქალაქ  თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა N3-ში, კორპუს N1-ში, (საკადასტრო კოდი: N01.16.02.002.011.01.022) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“

საკრ.№12-032417047-03 19/06/24საკრ.№12-032417048-03 18/06/24

ირაკლი თავართქილაძე

7

,,ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.035.010)არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’საკრ.№12-032417048-03 18/06/24

ირაკლი თავართქილაძე

8

ქალაქ  თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მიხეილ ხერგიანის ქუჩა, ჩიხი II, N3-ში არსებული 70.59 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.08.001.013.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-03241692-03 17/06/24

ირაკლი თავართქილაძე

9

ქალაქ თბილისში, გიორგი მდივანის შესახვევი N8-ში არსებული 28.28 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.11.007.039.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-03241692-03 17/06/24 

ირაკლი თავართქილაძე

10

,,ქალაქ თბილისში, დავით იოსელიანის მე-2 შესახვევი N17-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.15.001.006) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზესაკრ.№12-03241695-03 17/06/24

 

ირაკლი თავართქილაძე

11

,,ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.035.010) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ საკრ.№12-032418479-03 2/07/24

 

ირაკლი თავართქილაძე

12

ქ. თბილისში, დაბა კოჯორში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.81.28.026.005) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზესაკრ.№12-032417030-03 18/06/24

ირაკლი თავართქილაძე

13

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „აბგრეიდ ქონსთრაქშენს“ (ს/ნ: 405542024) შორის 2023 წლის 11 იანვარს გაფორმებული „ქ. თბილისში, პეტრე იბერის შესახვევი N13-ის მიმდებარედ,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული N01.10.06.001.292 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3000 კვ. მ. ფართობის მიწის ნაკვეთისა და N01.10.06.001.293  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში არსებული 688 კვ. მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის (წინა საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.261), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისგან, შპს „აბგრეიდ ქონსთრაქშენის“ (ს/ნ: 405542024) უფლებამონაცვლე, შპს „ბლოქსი თავდადებულზეს“ (ს/ნ: 405626997) გათავისუფლების თაობაზე 

საკრ.№12-032417186-03 20/06/24

ირაკლი თავართქილაძე

14

შპს „ათორის“ (ს/ნ. 405077633) და მასთან აფილირებული კომპანიების მიერ მშენებლობის დაუმთავრებლობის შედეგად დაზარალებული პირების საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის მიზნით, ქალაქ თბილისში, სარაჯიშვილის ქუჩა №36-ში და მის მიმდებარედ, №01.10.10.007.061, №01.10.10.007.080 და №01.10.10.007.081 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ჯამურად 16871 კვ.მ. ფართობის მქონე მიწის ნაკვეთების ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს „ნ.გ.ბ.“-ისათვის (ს/ნ. 405193678), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ.

საკრ.№12-032418532-03 3/07/24

ირაკლი თავართქილაძე

15

„ქ. თბილისში, გიორგი დანელიას ქუჩა N61-ში მდებარე, N01.14.06.004.004 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ უძრავ  ქონებაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ზოგიერთი (მშენებარე) ფართის, კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუსრულებლობის შედეგად დაზარალებული პირებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი შეთანხმების პროექტის პირობების შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 24 მაისის 233 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.საკრ.№12-032419261-0310/07/24

 

ირაკლი თავართქილაძე

16

„ ქალაქ თბილისში, მიკრო/რაიონი ვაზისუბნის IIა, კორპუსი N27-ის მიმდებარედ, N01.17.06.014.050 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 7 035 კვ.მ  ფართობის მიწის ნაკვეთის, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს „ახალი ვაზისუბნისთვის“ (ს/ნ:  405675899), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“

საკრ.№12-032419260-03   10/07/24

ირაკლი თავართქილაძე

17

ალაქ თბილისშიდავით აღმაშენებლის N128-142-ის მიმდებარედ არსებული 756 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.13.08.009.074) 3 კვ.მ საერთო ფართობის ორი მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს კაფე საფორესთვის“ (/ნ 204550057) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებითგადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზესაკრ.№12-032418540-03 3/07/24

ირაკლი თავართქილაძე

18

ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, კორპუსი N10-ის მიმდებარედ არსებული 400 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.002.476) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზესაკრ.№12-032418538-03 3/07/24

ირაკლი თავართქილაძე

19

ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N19-ის მიმდებარედ/ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N15-21-ის მიმდებარედ 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.14.007.061) პირდაპირი განკარგვის წესით ბესიკ მემანიშვილისთვის (პ/ნ: N01003015002) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზესაკრ.№12-032408754-03 8/07/24

ირაკლი თავართქილაძე

20

ქ. თბილისში, ფხოვის ქუჩაზე არსებული 3134 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: 01.15.04.020.030) 50 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და ქ.თბილისში, ფხოვის ქუჩა N6-ის მიმდებარედ არსებული 51 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.15.04.020.038) 46 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჰანი ჰაივისთვის“ (ს/ნ: 405672375) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზესაკრ.№12-032408754-03 8/07/24

 

ირაკლი თავართქილაძე

21

ქ. თბილისში, კოტე აფხაზის ქუჩა N27-ის მიმდებარედ არსებული 319 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდ; N01.18.03.044.017) 1 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ვინეროსთვის“ (ს/ნ: 405573062) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე.

საკრ.№12-032408754-03 8/07/24

ირაკლი თავართქილაძე

LiveZilla Live Chat Software