+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

14 ივნისს 10:30 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

 მომხენებელი/ლები

 

1

 

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის N33-89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

(№12-032416361-03 11.06.2024)

 

გაიოზ თალაკვაძე/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

2

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის N 35-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 (12-032416484-03; 12.06.2024)

თამარ ბერუაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

 

3

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 2 ივლისის N84-64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(12-032416490-03; 12.06.2024)

თამარ ბერუაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

 

4

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის განთავსების/აღდგენის/რესტავრაციის/რეკონსტრუქციის და მემორიალური დაფის განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის №53-33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 (№12-03241501-03, 12-032415067-03 29.05.2024)

ცირა შალოშვილი

კულტურის, განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

 

 

5

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს (ს/ნ 206267494) შორის, „თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზშემკრები სისტემის“ პროექტთან დაკავშირებით, ქვესასესხო ხელშეკრულების ხელმოწერაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(12-032415132-03; 30.05.2024)

დავით ჩანქსელიანი

შპს“თბილსერვის ჯგუფის“ წარმომადგენელი

 

6

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს (ს/ნ 206267494) შორის, „თბილისის ნარჩენების გადამუშავების“  პროექტთან  დაკავშირებით   ქვესასესხო ხელშეკრულების  ხელმოწერაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.05.2024; 12-032415132-03)

დავით ჩანქსელიანი

შპს“თბილსერვის ჯგუფის“ წარმომადგენელი

 

7

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 103-ე მუხლით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით და 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(12.06.2024; N12-032416488-03)

 

გიორგი კობიაშვილი

სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსი

 

8

„„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების

თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის

№20-91 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(12-032416527-03; 13.06.2024)

 

 

სერგო ბირკაძე იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

9

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  „სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(12.06.2024; 12-032416489-03)

სერგო ბირკაძე იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

10

 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის“ (ს/ნ 202887787) დაშლის / ლიკვიდაციის დაწყების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(12.06.2024; 12-032416495-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

11

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში მდებარე 194 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: N01.14.09.008.686) და ქალაქ თბილისში, დიმიტრი (დიმა) ბათიაშვილის ქ. №21-ის მიმდებარედ არსებული 158 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.173.503) მიწის ნაკვეთების გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(№12-032415139-03 30.05.2024)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

12

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(23.05.2024; 12-0324144119-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

13

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (12-032415147-03; 30.05.2024)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

14

„ქალაქ თბილისში, სერგი წულაძის ქუჩა N32-ში არსებული 16.40 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.036.022.01.530) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.05.2024; N 12-032415155-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

15

,,ქალაქ თბილისში, აეროპორტის დასახლება N18-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.25.009.038) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(07.06.2024; N12-032415942-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

16

,, ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება 3-ში, მე-3ა მიკრორაიონის კორპუს N339-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.012.006.01.028) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.05.2024;  N12-032415158-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

17

„ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი, კორპუსი N5-ში არსებული 20.68 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.06.007.036.01.218) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(07.06.2024წ. N 12-032415943-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

18

„ქ. თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N2-ში არსებული 2 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.012.024) პირდაპირი განკარგვის წესით ირმა ღვინაშვილისთვის (პ/ნ: 01006018823) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეათანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.05.24; 12-032415156-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

19

„ქ. თბილისში, კოტე აფხაზის ქ. N15-ში მდებარე 32 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.038.042)  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ხალედ ალრაჯჰი ჰოლდინგ კომპანისთვის“ (ს/ნ: 445483343) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.05.2024; N12-032415152-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

20

„ქ. თბილისში, ხიზანიშვილის ქუჩაზე, ავეჯის სახლის მოპირდაპირედ არსებული 37 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.11.12.014.109) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ორიგინალი +“-ისთვის (ს/ნ: 400081095) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.05.2024; N12-032415130-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

21

“ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.032.024) 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ზუხრა ტატიშვილისთვის (პ/ნ: 01030001988) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.05.2024; № 12-032415156-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

22

ქ. თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზირი №67-ში არსებული 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.009.008) პირდაპირი განკარგვის წესით სს „თიბისი ბანკისთვის“ (ს/ნ. 204854595)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 (№12-032416339-03 11.06.2024)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

23

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, რკინიგაზას ქუჩა N22-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.12.12.011.127, ფართობი -  4 953 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 ივლისის N345 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

(№12-032415858-03 06.06.2024)

ოთარ ჩიტიძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

24

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, მარატ ნოზაძის ქუჩა N37-ში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.11.13.002.244, ფართობი - 2545 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 (№12-03241593-03 07.06.2024)

ოთარ ჩიტიძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

25

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(11.06.2024; N12-03241632-03)

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

26

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ დაჩქარებული მომსახურების გაწევისა და მასზე დაწესებული საფასურის გადახდის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 20 ოქტომბრის №31-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(11.06.2024; 12-03241632-03)

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

27

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 [12-03241632-03; 11.06.2024]

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

28

„„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით შედგენილ ელექტრონულ საჯარიმო ქვითრებზე განხორციელებულ გადახდებზე გასატარებელი რიგი ღონისძიების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 29 მარტის №86 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

[12-03241632-03; 11.06.2024]

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

29

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-26  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(13.06.2024; N03-032416572)

 

 

არჩილ გორდულაძე

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

30

მისამართებზე   -   ქ. თბილისი,  საირმეს ქ. N 37   (ს/კ: 01.10.14.024.036), ქ. თბილისი, მუხაძის ქ N4 (ს/კ: 01.14.11.024.004), ქ. თბილისი, ი. აბაშიძის ქ. N55   (ს/კ:   01.14.11.024.012)     -     არსებული  დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისა და დაზარალებულ პირთა მიმართ გასაცემი ვალდებულებების შესრულებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 

(13.06.2024; 12-032416496-03)

არჩილ გორდულაძე

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

LiveZilla Live Chat Software