+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

8 მაისს 12:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა. 

 

 

დღის წესრიგი : 

 

 

1.       თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 05 მაისის #04/8474 წერილი - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ თბილისში, ისნის რაიონში, ყვარლის ქ #107ბ-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე გამაგრება - გაძლიერების წინმსწრებ - დამზღვევი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურებისა და შესაბამისი სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

2.      თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 06 მაისის #04/8569 წერილი - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ თბილისში, ვარკეთილი 3, მე-2 მ/რ, კორპ. #19-ში მდებარე ავარიულ საცხოვრებელ სახლზე გამაგრება - გაძლიერების წინმსწრებ - დამზღვევი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურებისა და შესაბამისი სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

3.      თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 06 მაისის #04/8550 წერილი - თბილისის მუნიციპალიტეტის მთაწმინდის რაიონის გამგეობის მიერ თბილისში, ძმები ზუბალაშვილების ქ#13-ში მდებარე საცხოვრებელი შენობის გამაგრება - გაძლიერების სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

4.      ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ან/და მისი 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირებისთვის აუდიტორული მომსაუხრებისთვის (მათ შრის ქონების შეფასების) მიღების მიზნით, შესაბამისი უფლებამოსილი აუდიტორის ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ“ თბილისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (04/8400)

 

5.      ,,ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე, 35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის 1 და მე-2 ნაწილებით, 39-ე მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვის - ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ (04/8553)

 

6.    შპს “თბილსერვისჯგუფის“ კაპიტალში ფულადი შენატანის განხორციელებასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (04/8672)