+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

8 მაისს 15:00 საათზე თბილისის მინიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

1.      

ქ.თბილისიში ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურსის “თბილისი“ ჩტატრების შესახებ (საკრებულოს N10/8662 07.05.2015)

2.     

ქ.თბილისში ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურსის "თბილისი" ჩატარებისათვის განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ (საკრებულოს N10/8662 07.05.2015)

3.     

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ასევე საქართველოს იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი გააჩნიათ თბილისში და რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სოციალური დახმარებისა და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის განხორციელების წესის შესახებ“  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის N7-13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს N04/8495 05.05.2015 მერიის - N05-1/151251538 05.05.2015)

4.     

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და მათი განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის 27 იანვრის N1-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (საკრებულოს N04/8494 05.05.2015 მერიის - N05-1/151251560 05.05.2015)

5.     

ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე - 35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს N04/8553 06.05.2015 მერიის - N05-1/151252007 05.05.2015)

6.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს N04/8666 07.05.2015   მერიის - N05-1/151271160 07.05.2015)

7.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს N04/8666 07.05.2015   მერიის - N05-1/151271160 07.05.2015)

8.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს N04/8666 07.05.2015   მერიის - N05-1/151271160 07.05.2015)

9.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ „თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების საფესტივალო ცენტრის“ დირექტორის თანამდებობაზე დროებით მოვალეობის შემსრულებლად ეკატერინე მაზმიშვილის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე  (საკრებულოს N04/8549 06.05.2015 მერიის - N05-1/151252013 05.05.2015)

10.    

შპს “თბილსერვის ჯგუფის“ კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს N04/7892  27.04.2015 მერიის - N05-1/151141058 24.04.2015)

11.    

შპს “თბილსერვისჯგუფის“ კაპიტალში ფულადი შენატანის განხორციელებასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს N04/8672  07.05.2015   მერიის - N05-1/15127526 07.05.2015)

12.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს N04/8400 05.05.2015 მერიის - N05-2/15124526 04.05.2015)

13.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს N04/8400 05.05.2015 მერიის - N05-2/15124526 04.05.2015

14.    

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ან/და მისი 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირებისათვის აუდიტორული მომსახურების (მათ შორის, ქონების შეფასების) მიღების მიზნით, შესაბამისი უფლებამოსილი აუდიტორის ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს N04/8400 05.05.2015 მერიის - N05-2/15124526 04.05.2015)

15.    

ქ.თბილისში, დიდ ლილოში არსებული №81.08.20.464 საკადასტრო ერთეულის გამიჯვნა და გამიჯნული ფართის (1120 კვმ, ს/კ.№81.08.20.468) მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსათვის გადაცემის შესახებ (საკრებულოს №06/8394 04.05.2015 სამინისტროს №5/24389; საკრებულოს №08/7793 24.04.2015 მერიის №06/3627-8  23.04.2015)

16.    

ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის №89/99-ში მდებარე 228 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1-ის სახელმწიფოს სასარგებლოდ გადაცემის შესახებ (საკრებულოს N06/6870 06.04.2015    სამინისტროს N6/18284 31.03.2015)

17.    

ქ.თბილისში, მთაწმინდის პარკში, ნაკვეთი №02/022-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 01.15.07.002.036) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ (საკრებულოს №06/8080 29.04.2015 სამინისტროს №5/23208 24.04.2015;  საკრებულოს №08/7610 22.04.2015 მერიის №06/3011-8  20.04.2015)

18.    

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ არსებული 10 000 კვმ ფართის სახელმწიფოსათვის გადაცემის შესახებ  (საკრებულოს №08/8508 6.05.2015 - მერიის №06/5688-8 05.05.2015)

19.    

ქ.თბილისში, ვაჟა ფშაველას გამზ.18-ში, პირველ სართულზე მდებარე 184,17 კვმ არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის (უძრავი ქონების) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ (საკრებულოს 06/8398 05.05.2015 სამინისტოს №5/25322 04.05.2015;  საკრებულოს №08/8509 06.05.2015 - მერიის №06/5717-8  05.05.2015)

20.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს N10/8668 07.05.2015)

21.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამისა და აბრების განთავსების სახელმწიფო ენის დაცვასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებების შესახებ (საკრებულოს N10/7469 20.04.2015)

22.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის შესახებ (საკრებულოს N10/8488 05.05.2015)

23.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ერილები ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის გამგეობების და კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების თაობაზე (04/8212, 04/8474, 04/8550, 04/8569)