+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

7 მაისს 13:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

 

დღის წესრიგი : 


1, ინფორმაცია ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ბუჯეტის  3 თვის შესრულების შესახებ.(#04/8201)

2, ქ.თბილისის 2015 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილება (კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში (კოდი 2,9,13) პროგრამიდან თანხები გადადის „საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია“ (კოდი 2,1) პროგრამაში.(#08/8476)

3, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებული ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.(#08/8301)

4, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (#04/8212)

5, ქ.თბილისში,დიდ ლილოში არსებული #81,08,20,464 საკადასტრო ერთეულის გამიჯვნა და გამიჯნული ფართის (1120 კვმ, საკ.#81,08,20,468) მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსათვის გადაცემის შესახებ (#06/8394; 08/7793)

6, ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის 89/99-ში მდებარე 228 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა-#1-ის სახელმწიფოს სასარგებლოდ გადაცემის საკითხი.(#06/6870)

7, ქ.თბილისში, მთაწმინდის პარკში, ნაკვეთი #02/022-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი 01,15,07,002,036) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ. (#06/8080;#08/7610)

8, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცება.  (#04/8400)

9, ქ.თბილისის მუნიციპლიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ(#04/8400)

10, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ან/და მისი 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირებისათვის აუდიტორული მომსახურებისათვის (მ.შ. ქონების შეფასების) მიღების მიზნით, შესაბამისი უფლებამოსილი აუდიტორის ან/და აუდიტური ფირმის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ’ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. (#04/8400)

11, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება - შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით თანხმობის მოცემის თაობაზე. (#04/7892)

12.ქ.თბილისში, ვაჟა ფშაველას გამზ.#18-ში, 1 სართულზე მდებარე 184,17 კვმ არასაცხოვრებელი ფართის (მიწის(უძრავი ქონება) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ. (#06/8398)