+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

28 აპრილს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

 

დღის წესრიგი :

 

#

საკითხის დასახელება

1.      

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების  შესახებ (საკრებულოს N04/3905 27.02.2015 - მერიის N05-1/15058967 27.02.2015)

2.     

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის N18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ჩვენი 23.04.2015 N04/7754 - მერიის N 05-1/151131080 23.04.2015)

3.     

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ”ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ჩვენი 17.04.2015 N04/7395 - მერიის N05-1/15107280 17.04.2015)

4.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის წესდების (დებულების)  დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ჩვენი 23.04.2015 N04/7629 - მერიის N05-1/151135 23.04.2015)

5.     

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №16-32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ჩვენი 21.04.2015 N04/7513 - მერიის N05-1/15111608  21.04.2015)

6.     

ქალაქ თბილისის ა(ა)იპ - თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დაფუძნების შესახებ (საკრებულოს N04/7308 16.04.2015 მერიის - N05-1/15106526 16.04.2015)

7.     

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ჩვენი 23.04.2015 N04/7753 - მერიის N05-1/151131048 23.04.2015)

8.     

„საქართველოს დედაქალაქის - ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ჩვენი 23.04.2015 N04/7633 - მერიის N05-1/151121359 22.04.2015)

9.     

ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის კუთვნილი სპეციალიზირებული ავტომანქანის სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ (ჩვენი 20.04.2015 N04/7457 - მერიის N05-1/15110215 20.04.2015)

10.    

ქ.თბილისში, დელისის ქუჩის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის უსასიდლოდ გადაცემის შესახებ (ჩვენი 24.04.2015 N08/7797 და 27.04.2015 N08/7896 - მერიის N 5/21711 17.04.2015 და N06/5088-8 24.04.2015)

11.    

ქ.თბილისში, ბოჭორმის ქ.N23-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის უსასიდლოდ გადაცემის შესახებ (ჩვენი 24.04.2015 N06/7794 და 27.04.2015 N08/7897 - მერიის N 5/21712 17.04.2015 და N06/5089-8 24.04.2015)

12.    

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე (ჩვენი 23.04.2015 N04/7631 - მერიის N05-1/151121358 22.04.2015)

13.    

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის ანგარიშის შესახებ (ჩვენი 24.04.2015 №10/7826)

14.    

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზექ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის №94 განკარგულებაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორების თაობაზე

15.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ერილები ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის გამგეობების მიერ შესასრულებელი სამუშაოების თაობაზე (04/7409, 04/7648)