+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

19 მაისს 14:00 საათზე, საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხისდასახელება

1.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ  (საკრებულოს №03-032313726 17.05.2023)   

2.             

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №19-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032313081-03 10.05.2023)

3.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ჩინეთის საელჩო საქართველოში შორის ,,ქ. თბილისი, ატენის ქ. №16-ში მდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაციისა და წყნეთი, აფხაზეთის ქ. №23-ში ორი კომპლექსი ფიტნეს ტრენაჟორის მოწყობის შესახებ'' საგრანტო ხელშეკრულების პროექტის მოწონების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312440-03 04.05.2023)

4.             

ევროპის საბჭოსა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს შორის საგრანტო შეთანხმების გაფორმების მიზნით თანხმობის მიცემის შესახებ  (საკრებულოს №12-0323137109-03 17.05.2023)

5.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამის „საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა" (კოდი: 08.10) ფარგლებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საჯარო ხელოვნების ფონდის" (ს/ნ 405605484) მიერ კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032311784-03 27.04.2023)

6.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032313663-03 16.05.2023)

7.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-56  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032313778-03 17.05.2023)

8.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03231371-03 17.05.2023)

9.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032313560-03 15.05.2023)

10.           

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032313561-03 15.05.2023)

11.           

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის განკუთვნილ ზოლში „A" კატეგორიის მსუბუქი ავტომობილის - ტაქსის (M1 კატეგორია) მოძრაობის ან/და მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომის მიზნით გაჩერების ადგილების და პირობების, მომხმარებლის პირადი სივრცის უზრუნველყოფის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (საკრებულოს №12-032313664-03 16.05.2023)

12.           

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032311891-03 28.04.2023)

13.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, მე-3 მასივში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.020.085)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323101184-03 11.04.2023)

14.           

ქალაქ  თბილისში,  სოფელი წინუბანი, იალნოს ქუჩა №9-ში (საკადასტრო კოდი: №81.08.09.513.02.503)  არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323101184-03 11.04.2023)

15.           

ქალაქ თბილისში, რევაზ ლაღიძის ქუჩა №2-ში (საკადასტრო კოდი:  №01.15.04.015.001.01.628) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323101184-03 11.04.2023)

16.           

ქალაქ თბილისში, თამაზ თოხაძის ქუჩა №15-ში (საკადასტრო კოდი:  №01.13.07.021.125.02.502) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323101184-03 11.04.2023)

17.           

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, გიორგი სააკაძის ქუჩა №30-ში მდებარე 100.79 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.056.005.02.501) და 49.73 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.056.005.02.507) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323101185-03 11.04.2023)

18.           

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №61-ში არსებული 65.87 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.047.01.003) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032311720-03 27.04.2023)

19.           

ქალაქ  თბილისში,  სოფელ დიდ ლილოში, ერეკლე II-ის ქუჩის მე-4 შესახვევი №2-ში (საკადასტრო კოდი: №81.08.21.462.01.505) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032311722-03 27.04.2023)

20.           

ქალაქ  თბილისში,  ფონიჭალის დასახლებაში, მე-3ა მიკრორაიონის კორპუს №3-ში (საკადასტრო კოდი: №01.18.13.021.001.01.002) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032311722-03 27.04.2023)

21.           

ქალაქ  თბილისში,  ევროპის I ჩიხი №3-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.001.067.01.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032311722-03 27.04.2023)

22.           

ქ. თბილისში, ვაზისუბნის IV მ/რ-ის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (ს/კ: №01.17.07.030.022) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032311723-03 27.04.2023)

23.           

ქ. თბილისში, გიორგი ბრწინვალეს ქუჩა №49-ში არსებული 19226 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.001.299) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323137108-03 17.05.2023)

24.           

ქალაქ  თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის IV ჩიხი, №3-ში არსებული 74 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.08.001.035.01.004) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312432-03 04.05.2023)

25.           

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა №10-ში არსებული 92.13 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №81.01.05.883.01.502) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312432-03 04.05.2023)

26.           

ქალაქ თბილისში, რქაწითელის ქუჩა №12-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.015.086.01.501) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312439-03 04.05.2023)

27.           

ქალაქ  თბილისში,  ქიზიყის ქუჩა №32-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.874.02.501) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312439-03 04.05.2023)

28.           

ქალაქ  თბილისში,  ბესარიონ ქებურიას დასახლებაში, კორპუსი №3-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.25.002.018.01.587) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312439-03 04.05.2023)

29.           

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი №75-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.25.001.011)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323137100-03 17.05.2023)

30.           

ქ. თბილისში, შატილის ქუჩა №4-ში მდებარე 45 870 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №01.12.03.005.008) უძრავი ქონებისა და ქ. თბილისში, შატილის ქუჩაზე მდებარე 8 804 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №01.12.03.005.009) მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323137111-03 17.05.2023)

31.           

„ქალაქ თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და შპს „სასკოს" (ს/ნ. 205045636) შორის 2008 წლის 18 იანვარს გაფორმებულ „უძრავი ქონების ნასყიდობისა და იპოთეკის ხელშეკრულებაში" ცვლილებისა და დამატებების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323137112-03 17.05.2023)

32.           

„ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და შპს „კაიძენ სპორტს" (ს/ნ. 202365546) შორის 2010 წლის 27 სექტემბერს დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323137113-03 17.05.2023)

33.           

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრირებულ პირთა თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით, უძრავი ქონების შეძენაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 თებერვლის №22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032311890-03 28.04.2023)

34.           

ქალაქ  თბილისში,  ,,ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, მე-3 მასივში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.020.085) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2022 წლის 30 ნოემბრის №22.1819.1958 განკარგულების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, მე-3 მასივში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.020.085.01.527) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით   პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032311857-03 28.04.2023)

35.           

„საქართველოს საპატრიარქოსათვის ოქროყანაში ტაძრის ასაშენებლად მიწის ნაკვეთის დამაგრების შესახებ"  ქალაქ თბილისის მთავრობის 1999 წლის 07 ოქტომბრის №12.25.259  დადგენილებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032313798-03 17.05.2023)

36.           

ქალაქ თბილისში, სოფელი ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული 4 900 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.58.011.006) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032313776-03 17.05.2023)

37.           

ქ. თბილისში, შარდენის ქუჩაზე რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.18.03.061.038) 14 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „Orga№ica"-სთვის (ს/ნ: 400056461) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032311721-03 27.04.2023)

38.           

ქ. თბილისში, გიორგი ათონელის ქუჩა №19-ში არსებული 788 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.04.020.039) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კონუსი 08"-ისთვის (ს/ნ. 206330861) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032312148-03 01.05.2023)

39.           

ქ. თბილისში, შოთა რუსთაველის გამზირი №34-ის მიმდებარედ 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.009.038) პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი ისაკაძისთვის (პ/ნ. 60003010441) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312148-03 01.05.2023)

40.           

ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №78-ის მიმდებარედ №01.14.10.001.088, №01.14.10.001.089 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ანტრე 2008"-ისთვის (ს/კ. 204549792) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312148-03 01.05.2023)

41.           

ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ქუჩა №7-ის მიმდებარედ 10 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.059.100) ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა „თბილისი სითი 2015"-ისთვის (ს/ნ. 205303795) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032312148-03 01.05.2023)

42.           

ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №18-26-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ. №01.10.15.010.045) 48 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჩეხური ლუდის სახლი 1"-სთვის (ს/ნ. 405428194) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312441-03 04.05.2023)

43.           

ქ. თბილისში, გორგასლის ქუჩა 1-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: №01.18.03.064.079; №01.18.03.064.080; №01.18.03.062.122) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სოთოსთვის" (ს/ნ. 405108226) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032313799-03 17.05.2023)

44.           

ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა №14-ში, 1 სართულზე არსებული 545.99 კვ.მ. ფართის (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.035.010.01.506) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სამედიცინო ცენტრი დიომედითვის" (ს/კ. 206269045) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323137105-03 17.05.2023)

45.           

ქალაქ თბილისში, ევროპის მოედნის მიმდებარედ არსებული 963 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.090.023) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „დავით სარაჯიშვილის საგამოფენო პავილიონისთვის" (ს/ნ: 405606143) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323137105-03 17.05.2023)

46.           

სს „თიბისი ბანკისთვის" (ს/კ. 204854595) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემისა და „სს „თიბისი ბანკისთვის" (ს/კ. 204854595) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე" სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2018 წლის 15 ოქტომბრის №ბ61.01182883 ბრძანებით გათვალისწინებული საიჯარო ქირის გადახდის ვადის დარღვევის შედეგად დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312148-03 01.05.2023)

47.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას (ს/ნ. 201990079) შორის 2019 წლის 28 ოქტომბერს გაფორმებული „უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ ხელშეკრულებით" ნაკისრი ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის (ს/ნ. 201990079) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032313796-03 17.05.2023)

48.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2021 წლის 6 აპრილის „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის" №ე-578-15-26111 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032310963-03 19.04.2023)

49.           

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეზერვუარის (თბილისის წყალსაცავის) სანიტარიული დაცვის ზონის დადგენისა და მართვის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის №64-103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0322123120-03 03.05.2022)

50.           

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032311661-03 26.04.2023; №12-032311785-03 27.04.2023; №12-032312371-03 03.05.2023)

51.           

„დედაქალაქის მიწათსარგებობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0323101160-03 11.04.2023; №12-03231178-03 27.04.2023; №12-03231182-03 28.04.2023; №12-032312427-03 04.05.2023; №12-032312428-03 04.05.2023; №12-032313777-03 17.05.2023) 

52.           

ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.035.161) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032311719-03 27.04.2023)

53.           

ქ. თბილისში, ბაღდადის ქუჩა №12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.026.002) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032312442-03 04.05.2023)

54.           

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში; ქალაქი თბილისი, ნაფეტვრებისკენ მიმავალ გზაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.004.002-ის ნაწილი) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312443-03 04.05.2023)

55.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში; ქალაქი თბილისი, ნაფეტვრებისაკენ მიმავალ გზაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.006.131; №01.14.06.004.002-ის ნაწილი) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312557-03 05.05.2023)

56.           

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ნაკვეთი 07/052) (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.052) სასაწყობე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-03231252-03 05.05.2023)

57.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.28.217; №72.16.28.294; №72.16.28.258) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03231255-03 05.05.2023)

58.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, ვარაზის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.15.811; №72.16.23.938; №72.16.23.937; №72.16.23.219-ის ნაწილი; №72.16.23.936; №72.16.15.742; №72.16.23.980; №72.16.23.978; №72.16.23.977; №72.16.23.348-ის ნაწილი; №72.16.15.812; №72.16.15.808; №72.16.15.741; №72.16.23.979; №72.16.23.410; №72.16.15.907; №72.16.15.908; №72.16.15.909; №72.16.23.067; №72.16.23.068; №72.16.15.911; №72.16.33.144) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-03231381-03 18.05.2023)

59.           

„ქალაქ თბილისში, აკაკი ბაქრაძის ქუჩა №6, №7, მარშალ გელოვანის გამზირი №23გ, №27, №23, №23ა, №23ბ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.10.025.023, №01.10.10.025.036, №01.10.10.025.045, №01.10.10.025.069, №01.10.10.025.070, №01.10.10.025.071, №01.10.10.025.086), მრავალფუნქციური კომპლექსის (საცხოვრებელი, საოფისე, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი, სკოლა, ბაღი, კომერციული და დამხმარე) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის №118 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-03231253-03 05.05.2023)

60.           

„ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის დასახლებას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის №396 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032313791-03 17.05.2023)

61.           

ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2011 წლის 16 სექტემბრის №01/2773 ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე  (საკრებულოს №12-03231254-03 05.05.2023)

62.           

ქალაქ თბილისში, თენგიზ შეშელიძის ქუჩა №13-ში;  ქალაქ თბილისში, მეტრო სადგურ ''სარაჯიშვილი"-ს მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.11.17.001.151; №01.11.17.001.152) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312178-03 01.05.2023)

63.           

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა №27-ში (ნაკვ.№07/049) არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.889) სასაწყობე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03231181-03 28.04.2023)

64.           

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა №27-ში (ნაკვ.№07/049)  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.888) სასაწყობე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03231184-03 28.04.2023)

65.           

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გრიგორაშვილის ქუჩა №19-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.897-ის ნაწილი)  სასაწყობე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03231185-03 28.04.2023)

66.           

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გრიგორაშვილის ქუჩა №19-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.897-ის ნაწილი)  სასაწყობე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032311829-03 28.04.2023)

67.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.18.079; №81.02.18.795; №81.02.18.786; №81.02.18.787; №81.02.18.078) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032311828-03 28.04.2023)

68.           

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, გურამიშვილის ქუჩა  №18-ში (ნაკვ.85/28) (ნაკვ.85/18); ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, ახალდაბის ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი №1 და ნაკვეთი №2) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.20.01.085.028; №01.20.01.085.054; №01.20.01.085.056; №01.20.01.085.055; №01.20.01.085.035) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032311859-03 28.04.2023)

69.           

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა №27-ში (ნაკვ.№07/048), ქიზიყის ქუჩა №27-ის მიმდებარედ  არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.19.24.007.275; №01.19.24.007.803) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ლოჯისტიკური და საოფისე ცენტრის (საწყობები)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312562-03 05.05.2023)

70.           

ქალაქ თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი №13-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.022.007) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური  კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323137106-03 17.05.2023)

71.           

ქალაქ თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი №13-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.022.008) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური  კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323137107-03 17.05.2023)

72.           

ქალაქ თბილისში, რუსთავის გზატკეცილზე, №18-22 (ნაკვეთი № 7/33), (ნაკვეთი № 7/36), №22დ-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.18.12.007.076; №01.18.12.007.075; №01.18.12.007.126; №01.18.12.007.093) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032309680-03 06.04.2023)

73.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/კ 204460957) და  და  შპს ,,შიზის" (ს/კ 406368728) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების  შეთანხმების თაობაზე   (საკრებულოს №12-0323137104-03 17.05.2023)

74.           

მისამართზე - ქ. თბილისი, ბოჭორმის ქუჩა №20/ლეხ კაჩინსკის ქუჩა №2 (ს/კ. №01.17.13.041.016), არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის დაინტერესებული პირის   შპს ,,სამშენებლო კომპანია ალფა დეველოპმენტის" (ს/ნ. 454407721) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების  შესახებ (საკრებულოს №12-0323137104-03 17.05.2023)

75.           

მისამართებზე- ქ.თბილისი, საირმის ქუჩა №37 (ს/კ. №01.10.14.024.036);  ქ.თბილისი, მუხაძის ქ.№4 (ს/კ. №01.14.11.024.004); ქ.თბილისი  ი.აბაშიძის ქ. №55  (ს/კ. 01.14.11.024.012) მდებარე ობიექტებისათვის დაუმთავრებელი მშენებლობის სტატუსის მინიჭების  თაობაზე (საკრებულოს №03-032313785 17.05.2023)

76.           

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ბროლოსანის ქუჩისთვის ექიმის, ნეფროლოგის მერი გელოვანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

77.           

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ვახტანგ ჭაბუკიანის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული შესახვევისთვის მედიცინის  მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის თამარ დეკანოსიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

78.           

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ჭიჭიკო ბენდელიანის გორისთვის მევიოლინე მარინე იაშვილის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

79.           

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, მიხეილ იპოლიტოვ-ივანოვის ქუჩის მონაკვეთისთვის, I ჩიხის მონაკვეთისთვის და ილორის ქუჩის მონაკვეთისთვის კომპოზიტორის თამარ ვახვახიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

80.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, აშოტ კურაპალატის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის სახელმწიფო მოღვაწის კრავაი ჯაყელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

81.           

ქალაქ თბილისში, ისნისა და სამგორის რაიონებში, უძოს ქუჩის შესახვევისთვის საზოგადო მოღვაწის მედეა ღამბაშიძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

82.           

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ალექსი გობრონიძის ქუჩის მონაკვეთისთვის და მასთან არსებული უსახელო ქუჩისთვის  ინჟინრის  ბარბარე ბაირამაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

83.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, აგარაკის დასახლებაში, წმინდა წყლის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის  მეზღვაურის  იულია ფაილოძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

84.           

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ დიღომში, დიდგორის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული I შესახვევისთვის კალიგრაფ გადამწერის მანანა ზედგინიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

85.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში ლეო კვაჭაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ექიმის ბარბარე ყიფიანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

86.           

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, წავკისის ველის დასახლებაში მდებარე ორი უსახელო ქუჩისთვის მსახიობების თამარ ჭავჭავაძის და ცეცილია წუწუნავას  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

87.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ბესარიონ ქებურიას დასახლების I და III ქუჩების მონაკვეთებისთვის  მფრინავის ნინა ხუბულავას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

88.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ბესარიონ ქებურიას დასახლების I ქუჩის მონაკვეთისთვის მფრინავის რუსუდან ჟორდანიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

89.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, დოესის ქუჩისთვის დიპლომატის  რუსუდან მიქელაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

90.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ცუცხვათის ქუჩისთვის პოეტის მარიამ აბრამიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

91.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ძევერას ქუჩისთვის მშვილდოსნის ქეთევან ლოსაბერიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს 03-032312455 04.05.2023)

LiveZilla Live Chat Software