+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

27 იანვარს 11:00 საათზე, ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა.

 

 

 

საკითხისდასახელება

1

ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა 3, სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე 01.19.19.005.225 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 5397 კვ.. ფართობის მიწის ნაკვეთის, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/ მათი უფლებამონაცვლეებისთვის დაინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს ჯიერქონსთრაქშენისთვის (/. 405581375) კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-032302462-03 24.01.2023)

 

მომხსენებელი:

ირაკლი თავართქილაძე - სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

2

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის დასახლება, II მიკრო/რაიონში მდებარე კორპუსი №33 (ს/კ. №01.19.39.009.070), კორპუსი №34, (ს/კ.№01.19.39.009.007), კორპუსი №35 (ს/კ. №01.19.39.009.034), კორპუსი №36 (ს/კ.№01.19.39.009.088) და კორპუსი №37-თან (ს/კ. №01.19.39.009.092) დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323011109-03 11.01.2023)

 

მომხსენებელი:

ირაკლი თავართქილაძე - სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

3

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-0323025181-03-25.01.2023)

 

მომხსენებელი:

ქვარა ჩართოლანი - ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილე

 

4

დედაქალაქის მიწათსარგებობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0322364120-03 30.12.2022; №12-032302082-03 20.01.2023; №12-03230231-03 - 23.01.2023; №12-0323025104-03 25.01.2023; №12-032220211-03 – 21.07.2022 (გადადებული ,,პოზიცია); 12-032230647-03 – 02.11.2022 (გადადებული ,,პოზიცია); 12-03230266-03- 26.01.2023)

 

მომხსენებელი:

ნინო ბაგაშვილი - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

5

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.753; №81.02.21.728; №81.02.21.729; №81.02.21.730; №81.02.21.731; №81.02.21.732; №81.02.21.733; №81.02.21.734; №81.02.21.752) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032302463-03 24.01.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

6

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა №165-ში; ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.19.39.008.001; N01.19.39.006.210 –ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032302464-03 24.01.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

7

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, სოფელ კიკეთში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №81.01.01.888) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032301043-03 10.01.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

8

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, სოფელ კიკეთში; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, ალექსანდრე ცომაიას ქუჩა N5; N9-ში; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, ივანე გიგინეიშვილის ქუჩა N12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N81.01.02.595; N81.01.02.580; N81.01.02.618; N81.01.02.819; N81.01.02.590; N81.01.02.880; N81.01.02.581; N81.01.02.879; N81.01.02.857; N81.01.02.599; N81.01.02.945; N81.01.02.818) და მიმდებარედდაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის N444 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-03230268-03-26.01.2023)

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

9

. თბილისში, გახოკიძის ქუჩა N4-ში, N6-ის მიმდებარედარსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.19.19.005.005; N01.19.19.005.079) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმისგეგმარებითი დავალების პროექტისდამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-03230267-03-26.01.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

10

ქალაქ თბილისში, გიორგი ნადარეიშვილის ქუჩა №36-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.003.089) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-03230264-03-26.01.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

11

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N81.02.19.916; N81.02.19.639; N81.02.19.917; N81.02.00.333; N81.02.95.377; N81.02.97.939; N81.02.19.638) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 ნოემბრის N624 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-03230265-03-26.01.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

12

. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-032302539-03- 25.01.2023)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

13

,,შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპსაშფორდ დეველოპმენტის“ (/ 405384463) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03230261-03- 26.01.2023) 

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

14

,,შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპსსამშენებლო კომპანია აპექს დეველოპმენტის“ (/ 404438649) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03230261-03- 26.01.2023) 

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

15

,,შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპსგმ გრუპის“ (/ 406305252) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03230261-03- 26.01.2023) 

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

16

. თბილისი, პეტრე იბერის . N16 (/: N01.10.06.001.234) - არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ... „დიდგორი 2006“-ის (/ 205137449) მიმართ დამატებითი/დაზუსტებითი ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03230261-03- 26.01.2023) 

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

17

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპსვილასეტის“ (/ 200258577) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03230261-03- 26.01.2023) 

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

18

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპსმოლი პლიუსის“ (/ 406284248) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03230261-03- 26.01.2023) 

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

19

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდამჭერი ღონისძიებების ფარგლებში შპს შპსსანამის“ (/ 402191150) მიმართ მისამართზე - 1. . თბილისი, სოხუმის . 6 - არსებულ მიწის ნაკვეთთან (/: N01.13.06.015.005, ფართობი 588 კვ.); 2. . თბილისი, ევდოშვილის გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი . 25- არსებულ მიწის ნაკვეთთან (/: N01.13.06.015.002, ფართობი - 843 კვ.); 3. . თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი/ვახუშტი ბაგრატიონის . N35/52-არსებულ მიწის ნაკვეთთან (/: N01.13.06.015.014; ფართობი 2814 კვ.) - მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში დამატებითი/დაზუსტებული მხარდამჭერი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს 12-03230261-03- 26.01.2023) 

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

20

,,შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპს ,,ლატისის“ (/ 404556119) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-0323026128-03- 26.01.2023)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

 

 

14:00
22 სექ
საკრებულოს სხდომა
13:45
22 სექ
ბიუროს სხდომა
13:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
სარევიზიო კომისია
12:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა.
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
10:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა
16:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
15:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
14:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
განათლებისა და კულტურის კომისიის სხდომა
LiveZilla Live Chat Software