+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

25 ნოემბერს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

დღის წესრიგი: 

 

 

საკითხისდასახელება

1.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებისპროექტის, შენიშვნებით, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისთვის დაბრუნების თაობაზე (საკრებულოს №12-032231961-03 15.11.2022)

2.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 2 ივლისის №84-64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032231447-03 10.11.2022)

3.             

ქალაქთბილისისადმინისტრაციულსაზღვრებშისატრანსპორტოსაშუალებებისპარკირებისრეგულირებისწესისდამტკიცებისადაპარკირების, სპეციალურდაცულსადგომზეგადაყვანისადმიდაქვემდებარებულისატრანსპორტოსაშუალებისსპეციალურდაცულსადგომზეტრანსპორტირებისადაშენახვის, სატრანსპორტოსაშუალებისთვლებისსპეციალურისაშუალებითბლოკირებისსაფასურებისდადგენისშესახებქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე(საკრებულოს №12-032232627-03 22.11.2022)

4.             

. თბილისისმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემშენებლობის (გარდაგანსაკუთრებულიმნიშვნელობის, რადიაციულიანბირთვულიობიექტებისმშენებლობისა) ნებართვისათვისმოსაკრებლისგანაკვეთებისგანსაზღვრისადაგადახდისინსტრუქციისდამტკიცებისთაობაზექალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-50 დადგენილებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე(საკრებულოს №12-032232695-03 22.11.2022)

5.             

ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირისქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისარქიტექტურისსამსახურისმიერდაჩქარებულიმომსახურებისგაწევისადამასზედაწესებულისაფასურისგადახდისრეგულირებისწესისდამტკიცებისშესახებ(საკრებულოს №12-032232695-03 22.11.2022)

6.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისი - წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის“(ს/ნ. 402176943) ლიკვიდაციის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-032231435-03 10.11.2022)

7.             

სსიპ ქალაქ თბილისის 32 საჯარო სკოლისთვისბესარიონ კივილაძის და ალექსანდრე თანდაშვილის სახელის მინიჭების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(საკრებულოს №03-03223289 24.11.2022)

8.             

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 აგვისტოს №21-85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032232692-03 22.11.2022)

9.             

ქალაქ თბილისში,ვარკეთილისდასახლება, მასივი 3, კვარტალი 7, კორპუსი 12-ში(/კ. №01.19.20.024.030) მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ბინა/ები/ავტოსადგომი/ები) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032232248-03 18.11.2022)

10.          

ქალაქთბილისში, საინგილოსქუჩა №110- შიმდებარე 63.73 კვ..უძრავიქონების (საკადასტროკოდი: 01.17.02.059.004.01.507) პირდაპირიგანკარგვისფორმითპრივატიზების საკითხის შეთანხმებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032232161-03 17.11.2022)

11.          

ქალაქთბილისში, ვაზისუბნისდასახლების IIამიკრორაიონისკორპუსი №23-ისმიმდებარედ (საკადასტროკოდები: №01.17.02.001.661 და №01.17.02.001.662) არსებულიუძრავიქონებისპირდაპირიგანკარგვისფორმითპრივატიზებისსაკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032232161-03 17.11.2022)

12.          

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №39-ში მდებარე 74.47 კვ.მ. უძრავი ქონება (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.022.01.504) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032231410-03 10.11.2022)

13.          

ქალაქ თბილისში, ფერმწერთა ქუჩა №141-ში მდებარე 20.57 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.008.008.02.503) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032231410-03 10.11.2022)

14.          

ქალაქ თბილისში, ზემო ფონიჭალაში, სამხედრო ქალაქ №1-ში (საკადასტრო კოდი:  №81.03.17.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032231448-03 10.11.2022)

15.          

ქალაქ თბილისში, ზემო ფონიჭალაში, სამხედრო ქალაქ №1-ში (საკადასტრო კოდი:  №81.03.17.003 და №81.03.17.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032231448-03 10.11.2022)

16.          

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, დავით გურამიშვილის ქუჩა №11-ში მდებარე 83.82 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.128.006.01.507) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032232698-03 22.11.2022)

17.          

ქალაქ  თბილისში,  რაფიელ დვალის ქუჩა №11-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.39.014.011.01.022)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032232699-03 22.11.2022)

18.          

ქალაქ თბილისში, გუდამაყრის შესახვევი №2-ში (საკადასტრო კოდი:  №01.12.07.004.012) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032232699-03 22.11.2022)

19.          

ქალაქ  თბილისში,  ვარკეთილის დასახლებაში 3-ში, მე-3 მიკრორაიონის კორპუსი №304ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.39.027.004.01.501)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032232699-03 22.11.2022)

20.          

ქალაქ  თბილისში,  თეიმურაზ ბოჭორიშვილის I გასასვლელი №4-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.018.149.02.500)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032232699-03 22.11.2022)

21.          

ქალაქ  თბილისში,  სოფელ დიდ ლილოში, აკაკი წერეთლის ქუჩა №1-ში (საკადასტრო კოდი: №81.08.04.313.01.020)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032232699-03 22.11.2022)

22.          

„ქალაქ თბილისში, პეტრე იბერის შესახვევი №13-ის მიმდებარედ,  №01.10.06.001.292 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3000 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთისა და №01.10.06.001.293  საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთიდან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში არსებული 688 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის (წინა საკადასტრო კოდი: №01.10.06.001.261) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის უფლებამონაცვლე, შპს „აბგრეიდ ქონსთრაქშენისთვის“ (ს/ნ. 405542024), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირიგანკარგვისფორმით  პრივატიზებისსაკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ(საკრებულოს №12-032232249-03 18.11.2022)

23.          

ქალაქთბილისში, შოთარუსთაველისგამზირი №31-ისმიმდებარედარსებული 266 კვ.მ.მიწისნაკვეთის (საკადასტროკოდი: 01.15.04.013.009) პირდაპირიგანკარგვისწესითშპსსილქროუდბიზნესცენტრისთვის“ (/ნ. 203825851) იჯარისფორმითსარგებლობისუფლებითგადაცემის საკითხის შეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-03223251-03 21.11.2022)

24.          

ქ.თბილისში, შარდენის ქუჩაზე არსებული 606 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ. №01.18.03.061.038) ტერიტორიიდან 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ნინო ღლონტისთვის (/ნ. 01030004925) იჯარისფორმითსარგებლობისუფლებით გადაცემისსაკითხის შეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-0322326111-03 22.11.2022)

25.          

ქ. თბილისში, ფხოვის ქუჩაზე არსებული 3134 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ. №01.15.04.020.030) ტერიტორიიდან 27 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და ქ. თბილისში, ფხოვის ქ. №6-ის მიმდებარედ არსებული 51 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ. №01.15.04.020.038) ტერიტორიიდან 43 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჯი პი ემ ჰოტელს მენეჯმენტისთვის“ (ს/ნ. 400307958) იჯარისფორმითსარგებლობისუფლებით გადაცემისსაკითხის შეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-032231449-03 10.11.2022)

26.          

ქალაქ თბილისში, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 146 634 კვ.მ.  მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.16.104.003) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032232697-03 22.11.2022)

27.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „თაბორი რიზორთსს“ შორის 2016 წლის 13 მაისს გაფორმებულ პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-308-26-19647 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032231450-03 10.11.2022)

28.          

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(საკრებულოს №12-0322326106-03 22.11.2022)

29.          

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032231383-03 09.11.2022; №12-032232065-03 16.11.2022;  №12-032232162-03 17.11.2022;  №12-032232163-03 17.11.2022;  №12-0322326103-03 22.11.2022; №12-0322326104-03 22.11.2022;№12-0322326105-03 22.11.2022;№12-0322326107-03 22.11.2022; №12-032228588-03 12.10.2022 „ე“ პოზიცია)

30.          

„ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში; ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ერედვის ქუჩა, №87, №81, №89, №85, №83, №91; ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ფატმანის ქუჩა №96, №100, №98, №84, №94, №92-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.038.178, №01.72.14.038.116, №01.72.14.038.657, №01.72.14.038.520, №01.72.14.038.117, №01.72.14.038.118, №01.72.14.038.972, №01.72.14.038.522, №01.72.14.038.368, №01.72.14.038.521, №01.72.14.056.128, №01.72.14.056.129, №01.72.14.038.112, №01.72.14.038.915) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322326114-03 22.11.2022)

31.          

“ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში  არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N81.02.19.916; N81.02.19.639; N81.02.19.917; N81.02.00.333; N81.02.95.377; N81.02.97.939; N81.02.19.638) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322326115-03 22.11.2022)

32.          

,ქ. თბილისში, ასათიანის ქ. №10-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.15.014.012), მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთახმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერის 2012 წლის 5 ნოემბრის №3105 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322326116-03 22.11.2022)

33.          

„ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ოქროყანას მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ. №01.15.01.004.012) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 ოქტომბრის №325 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032231898-03 14.11.2022)

34.          

„ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა, კორპუსი №26-ის მიმდებარედ, პეტრე იბერის ქუჩა №30; ქალაქი თბილისი, დიდი დიღმის დასახლება, დ. თავდადებულის კორპ. №26-ის მიმდებარედ, ნაკვ. №112-2, ნაკვ. №112-1; ქალაქი თბილისი, დიდი დიღმის დასახლება, პეტრე იბერისა და იოანე პეტრიწის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.10.06.001.229; №01.10.06.001.002; №01.10.06.001.125; №01.10.06.001.126; №01.10.06.001.278) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 სექტემბრის №415 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული  პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032232216-03 18.11.2022)

35.          

„ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №81.02.03.652) ინდივიდუალური სააგარაკე უბნისა და ბავშვთა დასასვენებელი ბანაკის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერის 2014 წლის 5 ივნისის №1392 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032232217-03 18.11.2022)

36.          

ქალაქ თბილისში,  ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა №42-ში; ქალაქი თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი №118; №118ა; №116ბ; №116; №124ა; №116ა; № 124-ში, არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.11.029.043; №01.17.11.029.035;№01.17.11.029.028; №01.17.11.029.037; №01.17.11.029.030; №01.17.11.029.013;№01.17.11.029.038; №01.17.11.029.046) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032231916-03 15.11.2022)

37.          

ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში; ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში, მუხრან-თელეთის ქუჩა №29-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე   (საკადასტრო კოდები: №81.02.39.101; №81.02.96.844; №81.02.96.845; №81.02.96.843) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032232173-03 17.11.2022)

38.          

ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა №79-ში; ქალაქ თბილისში გახოკიძის ქუჩა  №79-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა   (საკადასტრო კოდები: №01.19.19.003.235; №01.19.19.003.236; №01.19.19.003.237; №01.19.19.003.238; №01.19.19.003.363) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032232221-03 18.11.2022)

39.          

ქალაქ თბილისში, ბაღდადის ქუჩა №12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე  (საკადასტრო კოდები: №01.17.12.026.002) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032232220-03 18.11.2022)

40.          

ქალაქ თბილისში, სარაჯიშვილის ქუჩა №36-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე  (საკადასტრო კოდი: №01.10.10.007.041) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322326110-03 22.11.2022)

41.          

,,ქალაქ თბილისში,  სოფელ ზემო ლისზე, თელეების მიწაზე; ქალაქ თბილისში, ლისზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №72.16.18.919; №72.16.18.959) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 სექტემბრის №426 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032232594-03 21.11.2022)

42.          

„ქალაქ თბილისში, აგრარული უნივერსიტეტის ყოფილ ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:  №01.72.14.014.338) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 აპრილის №158 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032230662-03 02.11.2022)

43.          

„ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. №12-14-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №269 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032230428-03 31.10.2022)

44.          

შპსცენტრპოინტჯგუფისდამასთანაფელირებულიკომპანიებისდაუმთავრებელიმშენებლობებისდასრულებისთვისფინანსურიმხარდაჭერისმიზნით, შპს ,,ცენტრპოინტიჯგუფის“ (/. 204460957) დაშპსაურადეველოპმენტის“ (/. 405563117) მიმართგასატარებელიღონისძიებებისშეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-0322326113-03 22.11.2022)

 

LiveZilla Live Chat Software