+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

9 სექტემბერს 10:00 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის და ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიების  გაერთიანებული სხდომა სხდომა.

 

 

თავისუფლების მოედანი N2 10:00 საათი

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი) თანამდებობაზე ლაშა მაჭავარიანის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

(08.09.2022;№12-032225128-03)

ვალერი ჭიღლაძე

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (საქალაქო სამსახურის უფროსი) თანამდებობაზე ქეთევან შუბითიძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

(08.09.2022;№12-032225128-03)

ვალერი ჭიღლაძე

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი

3

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის N4-7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(07.09.2022; N12-032225043-03

 

გაიოზ თალაკვაძე/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/უფროსის მოადგილე

4

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(02.09.2022; №12-032224556-03;
02.09.2022; №12-032224566-03)

 

ოთარ ჩიტიძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

5

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(01.09,.2022; №12-032224483-03)

 

 

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

6

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12-მე-16 ნაწილებით, 125​​2 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 134​​1 მუხლით, 135-ე-1355 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8, მე-12-მე-13 და მე-15 ნაწილებით, 125​​​​​​​​2 მუხლით, 135-ე-135​​​​5 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტების ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირების შემთხვევაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის/გამოწერის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის №57-52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(31.08.2022; №12-032224335-03)

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

7

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(31.08.2022; 12-032224335-03)

 

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

8

ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(31.08.2022; 12-032224335-03)

 

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

9

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის და M2 კატეგორიის) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6–25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(31.08.202212-032224335-03)

 

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

10

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ტრანსპორტით გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(31.08.202212-032224335-03)

 

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

11

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 აგვისტოს №21-85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(07.09.2022; №12-03222501-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

12

ქალაქ თბილისში, ნორიოს აღმართი N2ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.16.03.058.058.01.014) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(02.09.2022წ;  N 12-032224543-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

13

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა N32-ში (საკადასტრო კოდები: N01.19.24.007.874, N01.19.24.007.875 და N01.19.24.007.876) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(02.09.2022; № 12-032224543-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

14

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, გიორგი სააკაძის ქუჩა N30-ში (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.056.005) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[12-032224543-03; 12-032224548-03; 02.09.2022]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

15

ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.14.06.008.083) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(02.09.2022; 12-032224543-03; 12-032224548-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

16

ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა №5-ში, კორპუსი №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.013.429) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032224543-03 02.09.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

17

ქ. თბილისში, პეკინის გამზ. N28-ის მიმდებარედ არსებული 35 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.10.14.030.069) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „თბილისი გულფ კოფე ენდ სნაკს“-ისთვის (ს/ნ: 402204379) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(02.09.2022; N12-032224542-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

18

ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი N17-19-ის მიმდებარედ/რუსთაველის გამზირი N19-ის მიმდებარედ არსებული 274 ვკვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 13 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.04.017.030) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ტრედლოსთვის (ს/ნ: 405504850) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(02.09.2022; N12-032224546-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

19

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N81-87-ის მიმდებარედ არსებული 424 ვკვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 17 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.16.05.003.132) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „უკვესთვის“ (ს/ნ: 404474662) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(02.09.2022; 12-03224546-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

20

ქ. თბილისში, ფარნავაზის გამზირის მიმდებარედ არსებული 1862 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ტერიტორიიდან (ს/კ: 01.72.14.014.980) 52 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი ივანიძისთვის (პ/ნ: 01019032912) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(02.09.2022; N12-032224549-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

21

ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N12-16-ის მიმდებარედ არსებული 1674 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.009.030) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბერიტუსისთვის“ (ს/ნ: 405515456) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[12-032224546-03; 02.09.2022]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

22

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფს“ (ს/ნ. 405198806) შორის 2021 წლის 3 თებერვალს გაფორმებული „ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების (ს/კ: 01.72.14.034.711; ს/კ: 01.72.14.034.238; ს/კ: 01.72.14.034.243; ფართობი საერთო ჯამში - 5 615 კვ.მ.) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული შპს „საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფისათვის“ (ს/ნ. 405198806) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან შპს „საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფის“ (ს/ნ. 405198806) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება

(07.09.2022;12-032225057-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

23

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „არომას“ (ს/ნ. 245599990) შორის 2021 წლის 10 ივნისს გაფორმებული „ქ. თბილისში, სომხეთის ჩიხი №10-ის მიმდებარედ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.17.07.039.002 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 1827 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და შპს „არომასათვის“ (ს/ნ. 245599990) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან შპს „არომას“ (ს/ნ. 245599990) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება

(07.09.2022; 12-032225056-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

24

ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში, III მიკრორაიონის კორპუსი N4-ის მიმდებარედ, N01.10.07.007.177 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 6002 კვ. მ ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული შპს ინვესტ მშენ 1-ისთვის (ს/ნ: 425368149) კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(02.09.2022; N12-032224550-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

25

შპს „ქოზი ჰოუმ თბილისის“ (ს/ნ 406228283) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, არჩილ მეფის ქუჩა N25ბ (ს/კ. 01.10.07.007.093) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის მხარდამჭერი ღონისძიებების გამოყენების შეთანხმების თაობაზე

(№15-0322220198-03; 08.08.2022)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

26

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს „მონოლითი 1“-ის (ს/ნ. 405494610)  მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

(№15-0322220198-03; 08.08.2022)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

27

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს ,,ალმას“ (ს/ნ 204873388) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

(07.09.2022; 12-032225059-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

28

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს ,,ურუს გრუპის“ (ს/ნ 405453619) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

(07.09.2022; 12-032225059-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

29

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „დიჯი დეველოპერის“ (ს/ნ 405476462) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

(07.09.2022; 12-032225059-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

30

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „კონსტრუქშენ გრუპი 2030“-ის (ს/ნ 405523955) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

(07.09.2022; 12-032225059-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

31

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და კერძო პირის მირზა ნოზაძის (პ/ნ 60001025588) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

(07.09.2022; 12-032225059-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

32

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს ,,სანამის“ (ს/ნ 402191150) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

(07.09.2022; 12-032225059-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

33

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „სექტორი 1-ის”(ს/ნ 405282215) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე

(07.09.2022; 12-032225059-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

34

თბილისი პეტრე იბერის ქ.N6-ში (ს/კ: N01.10.06.001.234) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით ი.ბ.ა. ,,დიდგორი 2006“-ის (ს/კ: 205137449) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(07.09.2022; 12-032225059-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

35

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, III მასივის VI კვარტალის კორპუსი I (ს/

კ: N01.19.20.030.009) არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობის ჩანაცვლების მიზნით, შპს

,,ვი.ვი.ენ კომპანის“ (ს/ნ 406126133) მიმართ მისამართზე - ქალაქი თბილისი, დასახლება

ვარკეთილი, მასივი III, კვარტალი VI, კორპუსი I (ს/კ: N01.19.20.030.009)

არსებულ მიწის ნაკვეთზე ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების

საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(07.09.2022; 12-032225058-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

11:00
11 დეკ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
14:00
06 დეკ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
12:00
05 დეკ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
14:00
21 ნოემ
საკრებულო სხდომა
13:45
21 ნოემ
ბიუროს სხდომა
10:30
21 ნოემ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
17:00
20 ნოემ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
15:00
20 ნოემ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
16:00
17 ნოემ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების
15:00
17 ნოემ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
15:00
17 ნოემ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
LiveZilla Live Chat Software