+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

6 აპრილს 15:00 საათი, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

დღის წესრიგი:

#

საკითხის დასახელება

1.       

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის N18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ჩვენი 01.04.2015 N04/6561 - მერიის N05-1/150911607)

2.       

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსგან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისთვის უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე" გაფორმებული ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დამტკიცების შესახებ (ჩვენი 03.04.2015 N04/6713 - მერიის N05-1/150921597 02.04.2015 )

3.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების (ძაღლების, კატების) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ (ჩვენი 02.03.2015  N04/3943 - მერიის N05-1/15061322   02.03.2015 )

4.       

"ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის" განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ2014 წლის 30 დეკემბრიN20-110 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ჩვენი 01.04.2015 N04/6404 - მერიის N05-1/15089809 30.03.2015 )

5.       

. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის N16-32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ჩვენი 30.03.2015 N04/6289 - მერიის N05-1/1508951 30.03.2015)

6.       

დიმიტრი ქუმსიშვილის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოთა სისტემის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ (ჩვენი 03.04.2015 N04/6710 - მერიის N05-1/150921598  02.04.2015 )

7.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ჩვენი 03.04.2015 N04/6741-მერიის N05-1/15093224 03.04.2015 )

8.       

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 150-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენისა და გამოსწორების, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის, ჩაბარების და სასამართლოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ (ჩვენი 13.03.2015 N04/4863 მერიის N05-1/150711184 12.03.2015)

9.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების თაობაზე (ჩვენი 20.03.2015 N04/5539 - მერიის N05-1/15079972 20.03.2015 )

10.   

ქ. თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 01.14.15.001.226.  01.14.15/001.249) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე (ჩვენი 16.03.2015  N06/5060)

11.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ-საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსთვის გადაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე (ჩვენი 20.03.2015 N04/5442 - მერიის N05-1/1507915 20.03.2015)

12.   

ქ.თბილისში, თოფურიას ქუჩა N10-ში, (ვაჟა-ფშაველას გამზ. მე-4 კვარტალი) მდებარე გარკვეული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი:01.14.04.005.014.) პირდაპირი განკარგვის წესით სსიპ- სულიერებისა და კულტურის ცენტრისთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (ჩვენი 24.03.2015 N04/5762 - მერიის N05-1/1508245 23.03.2015)

13.   

ა(ა)იპ ქ.თბილისის N182 საბავშო ბაგა-ბაღისა (ს/კ N206034316) და ა(ა)იპ- ქ.თბილისის N132 საბავშვო ბაგა-ბაღისთვის (ს/კ N405066039) გარკვეული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე (ჩვენი 20.03.2015 N04/5539 - მერიის N05-1/15079972 20.03.2015)

14.   

ა(ა)იპ-„თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიისთვის“ (ს/კ: 402008046) ქ.თბილისში, მრევლიშვილის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.12.12.024.148.)პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხობის მიღების თაობაზე. (ჩვენი 20.03.2015 N04/5539 - მერიის N05-1/15079972 20.03.2015)

15.   

სსიპ - „ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისთვის“ N01.19.25.001.295, N01.19.25.001.155, N01.19.225.001.269, N01.19.25.001.296 საკადასტრო ერთეულებით განსაზღვრული მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით,უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე (ჩვენი 20.03.2015 N04/5539 - მერიის N05-1/15079972 20.03.2015)

16.   

ქალაქ თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და ამხანაგობა - „კრწანისი 21-ს“ შორის 2010 წლის 15 ივნისს გაფორმებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებისაგან გათავისუფლების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების შესახებ (ჩვენი 20.03.2015 N04/5539 - მერიის N05-1/15079972 20.03.2015)

17.   

აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი 2011 წლის 21 თებერვალს Nე-5-456 ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირება) გათვალისწინებული შეზღუდვის მოხსნაზე თანხმობის მიღების შესახებ (ჩვენი 20.03.2015 N04/5539 - მერიის N05-1/15079972 20.03.2015)

18.   

ქ.თბილისში, დაბა კოჯორში მდებარე 12092450 კვ.მ. არასასოფო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელის სრულად განხორციელების პროექტისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის შემადგენელი ნაწილის 24 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის გადაცემის თაობაზე (ჩვენი 23.03.2015 N08/5656 - მერიის N06/18298 19.03.2015)

19.   

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N103-ში (საკადასტრო კოდი: N01.13.08.005.056) მდებარე გარკვეული უძრავი ქონების სსიპ- ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრისთვის (ს/კ: 202056531) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე (ჩვენი 31.03.2015 N04/6348 - მერიის N05-1/150891490 30.03.2015)

20.   

.თბილისში, სარაჯიშვილის ქ.N89-ში მდებარე უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე (ჩვენი 23.03.2015 N08/5652 - მერიის N06/28388 19.03.2015)

21.   

ქ. თბილისში, ც. დადიანის /ზაზიშვილის ქ. ½-ის პირველ სართულზე მდებარე გარკვეული უძრავი ქონების (ს/კ 01.16.02.040.002.01.507) ა(ა)იპ - უმუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე (ჩვენი 03.04.2015 N04/6735 - მერიის N05-1/15093224 03.04.2015)

22.   

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზ. N89/24-ში, მე-6  სართულზე მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 01.13.08.006.054.02.508) ა(ა)იპ - ,,თბილისის ევროპული ახალგაზრდობის  ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე (ჩვენი 01.04.2015 N04/6517 - მერიის N05-1/15091597 01.04.2015)

23.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ  (ჩვენი 20.03.2015 N08/5483)

24.   

ქ.თბილისში ბაქოს ქ. N1ა-ში (ს/კ N01.13.08. 003. 055), ზესტაფონის ქ. N22 -ში (ს/კ N01.12.12.011.010), დიდი დიღომი, პეტრიწის ქ. კორპ. 1ა-ში (ს/კ N01.10.06.006.082) მდებარე თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (ჩვენი 05.01.2015 N06/53)

25.   

აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი 2010 წლის 22 ნოემბრის N11-18-323 ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირებით) გათვალისწინებული შეზღუდვის მოხსნაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (ჩვენი 01.04.2015 N04/6517 - მერიის N05-1/15091597 01.04.2015 )

26.   

ლილოს დასახლებაში (აეროპორტი) N107 სკოლის მიმდებარედ, საფეხბურთო მოედის მიერ დაკავებული უძრავი ქონების (ს/კ 01.19.27.008.008) პირდაპირი განკარგვის წესით ა(ა)იპ სპორტული ცენტრი ლილოსთვის (ს/კ 406138291) უსასყიდლო  უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე  (ჩვენი 03.04.2015 N04/6735 - მერიის N05-1/15091597 01.04.2015 )

27.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - ქალაქ თბილისის საკრებულოს აპარატის მოხელეთა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ

28.   

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „თბილისელების“ დაფუძნების შესახებ

29.   

. თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტით პროგრამების და ქვეპროგრამების ფარგლებში განსახორციელებელ ღონისძიებებზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (08/6736, 08/6737, 04/6688, 08/6694, 08/6689, 08/6520, 08/6521, 08/6399, 08/6324, 08/6307, 08/6306, 08/6288, 04/6287, 08/5943, 04/6815, 04/6816)