+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

29 დეკემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032136212-03 28.12.2021)

2.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032136214-03 28.12.2021)

3.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულიდანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაციის ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032136263-03 28.12.2021)

4.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032136261-03 28.12.2021)

5.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შეახებ (საკრებულოს №12-032136261-03 28.12.2021)

6.            

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“     ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის №2-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №11-032136273-03 28.12.2021)

7.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-26  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №11-032136273-03 28.12.2021)

8.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებისთვის 2022 წელს შრომითი ხელშეკრულებით ასაყვან პირთა წლიური სახელფასო ლიმიტის დაწესების შესახებ (საკრებულოს №11-032136273-03 28.12.2021)

9.            

ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №48-ში მდებარე 47.59 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.003.007.01.1049) და ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №48-ში მდებარე 40.44 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.003.007.01.1050) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს №12-032135424-03 20.12.2021)

10.         

ქალაქ თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის I შესახვევი №5-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.11.026.027) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს №12-032135424-03 20.12.2021)

11.         

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ. 204395537)   პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ (საკრებულოს №12-032135424-03 20.12.2021)

12.         

ქალაქ თბილისში, საყვირის ქუჩა №2-ის კორპუს №2-ში, კორპუს №4-სა და კორპუს №5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.024.167) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213571-03 23.12.2021)

13.         

ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა №5-ში, კორპუს №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.013.429) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213571-03 23.12.2021)

14.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავარის ქუჩა №34-ში მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 83.48 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.036.171.01.03.039) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213572-03 23.12.2021)

15.         

. თბილისში, დიღმის მასივი, VI კვარტალი, კორპუსი №22ა-ს მიმდებარედ 46 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  №01.13.03.031.022)  პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „ელეგანტი 2017“-ისთვის  (ს/ნ. 405222334) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032135743-03 23.12.2021)

16.         

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და სს „ოქსინოს“ (ს/კ: 206028993) შორის 2020 წლის 31 მარტს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-513-1-24980 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03213581-03 24.12.2021)

17.         

ქ. თბილისი, არჩილ ამაღლობელის ქ. №24 (ს/კ №01.14.08.007.064) არსებული სამშენებლო ობიექტის დასრულების მიზნით, შპს „იქსორის“ (ს/კ 405168946) მიმართ დამატებითი/დაზუსტებული ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032136211-03 28.12.2021)

18.         

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისათვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ქსანი თაუერის“ (ს/ნ 405475034) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, ქსნის ქ. №28 (ს/კ №01.12.08.003.003) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში დამატებითი/ დაზუსტებითი ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032136211-03 28.12.2021)

19.         

ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. 34 - ში (ს/კ №01.18.09.004.058, №01.18.09.004.059, №01.18.09.004.060) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით, შპს ,,მეტი დეველოპმენტის“ (ს/ნ 404541812) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032136267-03 28.12.2021)

20.         

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032135655-03 22.12.2021; №12-03213574-03 23.12.2021; №12-032123924-03 27.08.2021; №12-032127938-03  06.10.2021; №12-032136283-03 28.12.2021)

21.         

ქ. თბილისში, ტაბახმელა, სოფელ წავკისში შპს ,,ტერა I ველი’’-ის კუთვნილ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2010 წლის 4 ივნისის №01/1094 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213575-03 23.12.2021)

22.         

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, სამთავრობო რეზიდენციის ტერიტორია, ზონა ,,ა", სტალინის ქუჩა, ფიროსმანის ქუჩა, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №№01.20.01.119.007; 01.20.01.119.009; 01.20.01.089.084; 01.20.01.119.006; 01.20.01.119.004; 01.20.01.119.002; 01.20.01.089.087; 01.20.01.089.085; 01.20.01.109.081; 01.20.01.109.084;  01.20.01.109.085; 01.20.01.109.087; 01.20.01.110.028; 01.20.01.110.029; 01.20.01.110.030; 01.20.01.119.005; 01.20.01.119.003; 01.20.01.119.001; 01.20.01.089.089; 01.20.01.109.094; 01.20.01.088.131; 01.20.01.109.080; 01.20.01.110.023; 01.20.01.110.026;  01.20.01.110.027; 01.20.01.110.025; 01.20.01.088.134; 01.20.01.109.083; 01.20.01.109.092; 01.20.01.109.093; 01.20.01.109.091; 01.20.01.088.133; 01.20.01.088.132; 01.20.01.089.091; 01.20.01.089.090; 01.20.01.089.088; 01.20.01.089.086; 01.20.01.110.024; 01.20.01.110.031; 01.20.01.109.086; 01.20.01.109.089; 01.20.01.109.090; 01.20.01.109.082; 01.20.01.109.079; 01.20.01.109.078; 01.20.01.109.088) სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-03213576-03 23.12.2021)

13:00
29 სექ
კომისიის სხდომა
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისია
14:00
22 სექ
საკრებულოს სხდომა
13:45
22 სექ
ბიუროს სხდომა
13:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
სარევიზიო კომისია
12:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა.
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
10:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა
16:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
15:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
LiveZilla Live Chat Software