+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

14 აგვისტოს 14:30 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიოს, ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტოსა და ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1

ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მუნიციპლიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების შესახებ

12-03202131-03

2

საფინანსო საქალაქო სამსახურის წერილი ქალაქ  თბილისის 2020 წლის ბიუჯეტით  გათვალისწინებული პროგრამა/ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ

3

. თბილისში, დასახლება ზემო ფონიჭალა, კორპუსი N20, ნაკვეთი (37/017)-ის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ (ჯამში 17 500 კვ..) მიწის ნაკვეთზე (/: 01.18.13.037.017) .. ყოფილი კოოპერატიული ბინათმშენებლობის  წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის, ფაქტობრივი მოსარგებლეებისა და   ინტერესთა გამოხატვის მოწვევაში გამარჯვებული შპსპერსპექტივასათვის“ (/: 405304950) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

12-032021949-03

4

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების III მიკრო/რაიონის, კორპუს N35-ში (საკადასტრო კოდი: N01.10.08.005.016.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

12-0320216132-03

5

„ქალაქ თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩა N17-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.031.027) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

12-0320216132-03

6

ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი N3ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.003.155.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

12-0320216132-03

7

ქალაქ თბილისში, დასახლება ოქროყანაში არსებული 2000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.18.01.002.295) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებ

12-03202254-03

8

ქალაქ თბილისში, ზარზმის ქუჩა N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.033.006.01.056) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

12-03202267-03

 

9

ქალაქ თბილისში, ლილოს დასახლებაში (ყოფილის საქსოფმანქანა) I მიკრორაიონის კორპუს N13-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.27.008.002.01.102) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

12-03202267-03          

 

10

ქალაქ თბილისში, კოტე აფხაზის ქუჩა N27-ის მიმდებარედ არსებული 319 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 21 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.044.017) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მევლიანისთვის“ (ს/ნ: 405338763) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე

12-03202266-03

 

11

„ქ.თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N37-39-ის მიმდებარედ არსერბული 3833 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: 01.14.14.003.201) 22 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  სს „ვენჯორჯიასთვის“ (ს/კ: 404885335) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 15 ივლისის N29.777.1009 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის N170 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

12-03202266-03

12

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „კონსალტინგ გრუპს“ (უფლებამონაცვლე: შპს „სითი ბოქსი“, ს/ნ 439402843) შორის 2017 წლის 31 მაისს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული  პირგასამტეხლოსგან  შპს „სითი ბოქსის“ (ს/  439402843) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

12-032022688-03

13

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: N01.16.05.032.024) 10 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი ახალშენიშვილისთვის (პ/ნ: 01019005452) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს N233 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

14.

„ქალაქ თბილისში, აეროპორტის დასახლებაში, რკინიგზის ჩიხის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (ნაკვეთი N04/139, საკადასტრო კოდი: N01.19.26.004.139) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

 

15

 

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა N13-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.080.01.500 და N01.15.07.003.080.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ 12-0320226106-03

 

16

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის VII ჩიხი N8-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.08.001.004.02.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ 12-032226106-03

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software