+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

3 აპრილს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტოსა კომისიის სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

 

1

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. (#12-032008917-03)

 

2

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის № 51 - 104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  (#16-032008718-03)

 

3

საფინანსო საქალაქო სამსახურის წერილები (#11-0120044819; 11-0120086500;11-0120090218) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამა/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ. (№15-0320036114-03; #15-032008617-03; #15-032009014-03)

 

4

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –  ქონების მართვის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის №13-42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

5

ქ.თბილისში, თორნიკე ერისთავის ქუჩის ჩიხი N16-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.08.036.140) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

(#12-03200716-03)

 

6

„ქალაქ თბილისში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა N31-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.23.002.011) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

(#12-03200716-03)

 

7

“ქალაქ თბილისში, ლერი ლაგურაშვილის ქუჩა N3-ში (საკადასტრო კოდი: 01.11.17.002.005.01.034) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. (#12-032007657)

 

8

„ქალაქ თბილისში, მარატ ნოზაძის ქუჩა N16-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.015.153; N01.11.12.015.146; N01.11.12.015.147) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “(#12-032007657)

 

9

“ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ცოტნე დადიანის ქუჩა N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.103.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “(#12-032007657)

 

10

“ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N14-ში (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.033.001.01.509) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “(#12-032007657)

 

11

“ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის, 1 მიკრო/რაიონის კორპუს N7ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.028.021.01.507) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “(#12-032007657)

 

12

“ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ცოტნე დადიანის ქუჩა N11-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.105.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ (#12-032007657)

 

13

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში არსებული 10,000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.034.004) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

(#12-032007242-03)

 

14

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში არსებული 10,000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.034.004) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

(#12-032009038-03)

 

15

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537)   პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე

(#12-032007747-03)

 

16

ქალაქ თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და შპს „სასკოს“ (ს/კ: 205045636) (უფლებამონაცვლე - შპს „ფიტნეს 31“ (ს/კ: 404477464) შორის 2008 წლის 18 იანვრის გაფორმებულ ,,უძრავი ქონების ნასყიდობისა და იპოთეკის ხელშეკრულებაში’’ (სანოტარო აქტი: N245/1) ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე. (#12-032007745-03)

 

17

ქ. თბილისში, ერწოს ქ. N15-ის მიმდებარედ არსებული 2,500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.12.08.010.053) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე . 

(12-032007725-03)

 

18

ქალაქ თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩა N2-20-ის მიმდებარედ არსებული 16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.114.11.031.086) პირდაპირი განკარგვის წესით  მაირინე ჯიშკარიანისთვის (პ/ნ: 01009020593) იჯარის ფორმით სარგებლობის  უფლებით გადაცემის თაობაზე .

(#12-032008610-03)

 

19

ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქ. N15ა-ში მდებარე 5,001 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.14.04.030.048) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (#12-03200874-03)

 

 

20

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „გოლდვინს“ (ს/კ 405308135) შორის 2019 წლის 21 იანვარს გაფორმებულ „პირობებით  გამოცხადებული  აუქციონის Nე-441-36-23013“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (#11-03200905-03)

 

21

“ქალაქ თბილისში, დასახლება ვარკეთილი, მასივი III, კვარტალი I, კორპუსი 6-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.029.002.01.513) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ (11-032009010-03)

 

22

“ქალაქ თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობი, IV მიკრო/რაიონი, კორპუსი 33-ში (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.012.012.01.027) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “  (11-032009010-03)

 

23

„ქალაქ თბილისში, ქუჩა ხუდადოვი, N173-ში (საკადასტრო კოდი N01.16.09.001.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (#12-032009037-03)

 

24

ქალაქ თბილისში, პარკი „მზიურის“ ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი:  01.14.14.005.156) არსებული 461 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული N1 შენობა-ნაგებობის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მზიანისთვის“ (ს/კ: 404488121) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის თაობაზე (12-0320090110-03)

 

25

 

ქალაქ თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩა, N1ბ/გიგო ზაზიაშვილის ქუჩა, N2-ში არსებული 112.52 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.16.02.040.002.01.507) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (#12-032009012-03)

 


LiveZilla Live Chat Software